Igor Furdík na slávnostnej akadémii Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v rámci Roka sv. Konštantína -Cyrila a Metoda 2014 založilo v stredu 11. decembra 2013 na ustanovujúcom zasadnutí Ekumenickú duchovnú radu Svetového združenia Slovákov v zahraničí ako svoj poradný orgán. Ekumenická duchovná rada SZSZ bude nápomocná pri riešení duchovných a náboženských otázok Slovákov žijúcich v zahraničí, ich centrálnej registrácii, vo vedeckom výskume, dokumentácii, ako aj v oblasti prezentácie pre Slovákov doma i v zahraničí.

Funkciu ustanovujúceho predsedu rady prijal Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Slovákov v Srbsku. SZSZ týmto prizýva všetkých predstaviteľov kresťanských stredísk v slovenskom svete na spoluprácu s týmto orgánom Svetového združenia Slovákov v zahraničí. V tomto kontexte chce SZSZ podľa slov jeho predsedu Vladimíra Skalského, „napĺňať kooperáciu medzi Slovákmi na celom svete na ekumenickom, duchovnom a národnom princípe.“

Počas prvého dňa stretnutia – v utorok 10. decembra, Generálna rada SZSZ analyzovala a prerokovala plnenie svojich zámerov a úloh za rok 2013. Obdobie bolo hodnotené pozitívne, Svetové združenie Slovákov v zahraničí zaznamenalo niekoľko úspešných aktivít, ktoré mali pozitívny ohlas v krajanskom svete.

V stredu 11. decembra sa uskutočnila slávnostná ekumenická akadémia, ktorú viedol predseda SZSZ Vladimír Skalský. Zúčastnili sa na nej Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Vladimír Skyba, generálny vikár gréckokatolíckej eparchie na Slovensku,  evanjelickí farári z prostredia slovenských národnostných menšín – Attila Spišák zo Slovenského Komlóšu (Maďarsko) a Dušan Saják z Iloku (Chorvátsko). Na akadémii boli prítomní aj významní predstavitelia Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane Jána Fuzika, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, delegáti z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Švajčiarska a Švédska.

Akadémiu pozdravil Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, ktorý ocenil počin SZSZ a vedúcich kresťanských misií, ako aj predstaviteľov jednotlivých cirkví  založiť ekumenickú radu. Jej vznik a poslanie podľa slov I. Furdíka iba potvrdzuje historicky významnú úlohu cirkví na uchovaní jazykovej a národnej identity Slovákov na Dolnej zemi, ale aj v Európe a v zámorí. Predseda ÚSŽZ vo svojom prívete zdôraznil, že to bola cirkev, ktorá historicky udržiavala duchovnú silu slovenského spoločenstva a národnostných menšín a je potrebné v tomto kontexte povedať, že iná alternatíva ani nie je k dispozícii.  Igor Furdík zároveň poznamenal, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je otvorený spolupráci s Ekumenickou duchovnou radou SZSZ, vzájomnému načúvaniu a rešpektovaniu, pričom jej iniciátorom poďakoval za realizáciu neľahkej, ale potrebnej aktivity. 

Predsedom Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa stal Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v . cirkvi v Srbsku, jej členmi Attila Spišák – evanjelický farár zo Slovenského Komlóša, Imrich Tóth – rímsko-katolícky kňaz a štatutár Slovenskej katolíckej misie v Paríži, Vladimír Skyba – generálny vikár gréckokatolíckej eparchie na Slovensku a Dušan Saják – evanjelický farár z Iloku.

Samuel Vrbovský, prvý predseda Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, poďakoval za dôveru, pričom vyzdvihol zodpovednosť, ale aj očakávanie všestranného prospechu takejto inštitúcie pre menšiny a komunity Slovákov, a to aj v historickom kontexte všeplatnosti výroku Jána Kollára o tom, že „nábožnosť a národnosť sú sestry“. Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, privítal zrod Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, ponúkol jej trvalú spoluprácu s nádejou, že sa potvrdí toto správne rozhodnutie v prospech viery, identity a na úžitok slovenského národa.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku – predseda Ekumenickej duchovnej rady SZSZ.

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (vpravo) a Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.