Igor Furdík o posilnení slovenskosti našich krajanov na Ukrajine

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval v dňoch 15. – 17. septembra pracovnú návštevu Ukrajiny. Počas nej sa zúčastnil na oblastnej Slávnosti slovenského folklóru v Užhorode, ako aj na tradičnom krajanskom podujatí Slovenská ruža v obci Storožnica. Súčasťou programu predsedu ÚSŽZ bola aj návšteva 4. základnej všeobecnovzdelávacej školy  I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode ako aj Centra slovenskej kultúry v Užhorode. I.Furdík sa stretol aj s krajanmi v obci Turie Remety, rokoval so zástupcom gubernátora Užhorodskej oblasti a zástupcom primátora mesta Užhorod, v priestoroch Generálneho konzulátu SR v Užhorode sa oboznámil počas rokovania s generálnou konzulkou SR a s honorárnym konzulom SR na Ukrajine so súčasným stavom, aktivitami i problémami, sprevádzajúcich život slovenskej komunity na Ukrajine.

Inšpiratívne stretnutia s predstaviteľmi krajanov

Predseda ÚSŽZ sa 16. septembra stretol so zástupcami miestnej organizácie Matice slovenskej a s obyvateľmi obce Turie Remety. Obec má vyše 4000 obyvateľov, z ktorých už nemožno jednoznačne vyšpecifikovať presný počet obyvateľov slovenskej národnosti, nakoľko obyvateľstvo je značne premiešané. Predsedníčka miestnej organizácie Matice slovenskej (v súčasnosti má 130 členov) Mariana Hapáková informovala o aktivitách krajanskej organizácie, ako aj o aktuálnych potrebách slovenskej komunity. Predsedu ÚSŽZ oboznámila s problémami so zriadením slovenského kabinetu v miestnej škole, zároveň vysoko ocenila poskytované možnosti pre ich deti, ktoré sa vďaka podpore Slovenskej republiky môžu zúčastňovať na táboroch na Slovensku. Zúčastnení krajania vyjadrili nespokojnosť so systémom vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, na čo predseda ÚSŽZ argumentoval nevyhnutnosťou v procese vydávania osvedčenia postupovať v súlade so zákonom, t. j. preukázať, že priamy predok žiadateľa o osvedčenie mal v oficiálnych dokumentoch zapísanú slovenskú národnosť. V tomto ohľade predseda ÚSŽZ prisľúbil súčinnosť pri hľadaní riešenia so ZÚ SR a  Generálnym konzulátom SR v Užhorode.

I. Furdík sa poďakoval aktívnym členom miestneho krajanského spoločenstva za všetky aktivity, ktoré robia v prospech Slovákov žijúcich v obci Turie Remety a povzbudil ich, aby si v budúcnosti aj oni sami priamo predkladali na ÚSŽZ grantové žiadosti na zmysluplné krajanské akcie, ktoré sú naviazané na slovenské tradície a slovenskosť vo všetkých jej prejavoch.

V ďalšej časti programu sa predseda ÚSŽZ zúčastnil na otvorení Oblastnej slávnosti slovenského ľudového umenia v Užhorode, ktorej organizátorom bola Matica slovenská na Zakarpatsku. Na podujatí vystúpilo viacero krajanských folklórnych súborov z Ukrajiny i hosťujúce súbory zo Slovenska, I. Furdík vyzdvihol vo svojom príhovore k účastníkom slávnosti kultúrno-spoločenský prínos návratov k ľudovým tradíciám a k slovenskej folkloristike. Tá dominovala aj počas prehliadky slovenského folklóru „Slovenská ruža“. Podujatie, ktoré sa konalo v obci Storožnica, organizovala Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku pod vedením Valerie Balanko. Počas prehliadky sa uskutočnilo viacero rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých slovenských krajanských spolkov na Ukrajine – Spoločnosťou Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku, Užhorodským spolkom Slovákov či Spolkom slovenskej inteligencie v Zakarpatsku.

V závere pracovného dňa sa Igor Furdík a poradkyňa predsedu ÚSŽZ Vilma Prívarová stretli na pracovnom rokovaní s Jozefom Hajnišom, predsedom Oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku,  honorárnym konzulom SR O. Adamčukom, a s predstaviteľmi generálneho konzulátu SR v Užhorode  – generálnou konzulkou Jankou Burianovou a konzulkou B. Hromadovou. Predmetom pracovného rokovania bola aktuálna situácia  slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine a grantový systém Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jazyk a kultúra v popredí záujmu Slovákov v Užhorode

Počas programu druhého dňa navštívil I. Furdík 4.základnú všeobecnovzdelávaciu školu  I.–III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka. V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu  249 žiakov rôznych národností: ukrajinskej, ruskej, slovenskej, maďarskej a iných. Pedagogický zbor tvoria ukrajinskí učitelia a učitelia zo Slovenska vyslaní v rámci Programu vzdelávania. Štyria učitelia sú triednymi učiteľmi v 1.–4. ročníku, piaty učiteľ učí na 2. a 3. stupni slovenský jazyk. O štúdium na škole je veľký záujem aj v radoch študentov inej ako slovenskej národnosti z dôvodu dobrej úrovne vyučovacieho procesu a s tým spojeného dobrého imidžu školy.

V budove školy navštívil I. Furdík aj priestory Centra slovenskej kultúry, ktoré poskytuje možnosti na prezentáciu kultúry a kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich na Ukrajine, ako aj priestor na organizovanie seminárov a konferencií. Centrum spravuje Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matice slovenskej na Zakarpatsku, ktorá na vybavenie centra získala dodatočné finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Všetky ostatné krajanské organizácie pôsobiace na Ukrajine majú možnosť organizovať v priestoroch centra svoje podujatia.

Pracovný program predsedu ÚSŽZ pokračoval rokovaniami s 1. zástupcom gubernátora Ivanom Ivanovičom Kačurom a s ďalšími predstaviteľmi Zakarpatskej štátnej oblastnej administratívy. Predseda ÚSŽZ ich informoval o činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeho zaradení v systéme orgánov štátnej správy, kompetenciách a o podpore, ktorú Slovenská republika poskytuje krajanom v rámci grantového systému úradu. Zároveň svojím hostiteľom poďakoval za všetko, čo ukrajinská štátna administratíva robí v prospech slovenskej národnostnej menšiny na Zakarpatsku. I. Kačur informoval, že oblastná administratíva poskytuje rovnaké podmienky pre všetky menšiny, pričom jej predstavitelia navštevujú všetky významné podujatia organizované krajanskými spolkami v Zakarpatsku.

Na pôde Generálneho konzulátu SR sa I. Furdík stretol s vedúcou Medzinárodného oddelenia Mestskej rady Užhorodu Viktoriou Tarachovič. Predmetom rokovania bola spolupráca mesta Užhorod s rôznymi inštitúciami a podnikateľmi na Slovensku, ako aj vyučovanie slovenčiny v zakarpatskej oblasti. P. Tarachovič informovala okrem iného o vyučovaní slovenčiny v materskej škôlke Lastovička, ktorú navštevuje približne 100 detí. I. Furdík sa na GK SR stretol aj s Marinou Dudaš, predsedníčkou Zakarpatského kultúrno-osvetového spolku žien Dôvera. Informovala ho o  projekte Supertrieda, na ktorý spolok získal v roku 2012 financie v rámci grantového systému ÚSŽZ, ako aj o jej ďalších aktivitách v prospech celej krajanskej komunity na Zakarpatsku.

V závere pracovnej návštevy Ukrajiny sa I. Furdík na pôde GK SR v Užhorode stretol s jeho zamestnancami, ktorí mu tlmočili postrehy zo spolupráce so Slovákmi žijúcimi na Ukrajine, pričom poukázali predovšetkým na pretrvávajúce problémy súvisiace s predkladaním materiálov potrebných k vydaniu osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.