Igor Furdík počas návštevy Iloku a Míľoviec pozval Slovákov z Chorvátska na Krajanský dvor na 50. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval v dňoch 18.-19. apríla  2015 pracovnú návštevu Slovákov v Chorvátskej republike. Počas dvojdňovej cesty navštívil predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Iloku a Míľovciach.

V Iloku, v najvýchodnejšom chorvátskom meste v priamom susedstve so Srbskom, kde žije početná slovenská národnostná menšina, sa Igor Furdík oboznámil v sobotu 18. apríla s aktuálnym stavom a aktivitami vo vzdelávacej a spoločensko-kultúrnej oblasti, najmä s ohľadom na prácu s mládežou v mimoškolskej činnosti, v ktorej zohráva významnú rolu Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Iloku pod vedením farára Dušana Sajáka. Predseda ÚSŽZ sa počas stretnutia zaujímal o. i. aj o priebeh rekonštrukčných prác  pri obnove evanjelického chrámu v Iloku.

V nedeľu 19. apríla sa Igor Furdík zúčastnil v Slovensko-chorvátskom kultúrnom centre v obci Míľovce na rokovaní Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Chorvátsku, organizačne zastrešujúceho činnosť miestnych odborov Matice slovenskej v jednotlivých mestách a obciach, ako aj spoločensko-kultúrne a prezentačné aktivity slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

 

Účinná podpora ÚSŽZ Slovákom v Iloku

V sobotu sa v Iloku stretol predseda ÚSŽZ Igor Furdík a Matej Uhlík, pracovník  Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, s miestnym evanjelickým farárom Dušanom Sajákom. Predseda ÚSŽZ absolvoval v sprievode D. Sajáka obhliadku kostola, na rekonštrukciu ktorého finančne prispel ÚSŽZ.

V rámci obhliadky boli prezentované  jednotlivé čiastkové pokroky rekonštrukčných prác, ako aj  informácie o ďalších plánoch prestavby. Dušan Saják prezentoval Igorovi Furdíkovi aj novovznikajúcu časť kostola, v ktorej sú dokončené hlavné múry, zastrešenie a prípojky na infraštruktúrne siete. Delegácii ÚSŽZ boli prezentované aj priestory, v ktorých by mohla byť prípadne vybudovaná nová škôlka a tiež myšlienka, že v rámci novej výstavby kostola môže vzniknúť priestor pre ubytovanie hosťujúceho učiteľa.

Počas rokovania predsedu ÚSŽZ s D. Sajákom  boli odovzdané dotačné zmluvy súvisiace s prestavbou kostola a následne Igor Furdík venoval dar Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – umelecko-beletristické, encyklopedické a náučno-poznávacie knihy pre slovenské deti a mládež v Iloku, mestečku s pulzujúcou slovenskosťou a výrazným mimoškolským záberom aktivít detí a mládeže.  Tieto sa uskutočňujú tak vďaka literárno-umeleckým tvorivým ambíciám učiteľov slovenčiny v ilockej škole, ako aj prístupu Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku pod vedením farára Dušana Sajáka.

Igor Furdík počas debaty s Dušan Sajákom debate ocenil jeho vklad a postoje pri udržiavaní a rozvíjaní miestnej komunity a osobnej angažovanosti pri stavbe kostola. Okrem iného bola tiež otvorená téma ďalších aktivít slúžiacich k intelektuálnej stimulácií miestnej komunity, napríklad prostredníctvom organizovania konferencií, ktoré by mohli byť prípadne podporené zo strany ÚSŽZ.

V závere svojej návštevy Igor Furdík vyzval krajanov z Iloku na účasť na jubilejných 50. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a prezentáciu ich miestnych tradícií a produktov v Krajanskom dvore, ktorý po vlaňajšej premiére otvorí svoju bránu pod logom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí návštevníkom festivalu v Detve už po druhý raz.

 

V Míľovciach na VZ Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Po príchode na Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku v obci Míľovce (Miljevci) sa Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, ešte pred oficiálnym začiatkom stretol bilaterálne s viacerými zástupcami krajanských spolkov v Chorvátsku. V rámci debát boli otvorené a vyjasnené otázky krajanov týkajúce sa kľúčových podujatí ÚSŽZ pre rok 2015, a to najmä účasti krajanov na 50.  folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a na detskom tábore na Slovensku. Vysvetlené a prezentované boli tiež v prípade potreby náležitosti dotačného systému ÚSŽZ. Celkovo sa na Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov v Chorvátsku (ZSvCH) zúčastnili zástupcovia všetkých 16 Matíc slovenskej v Chorvátsku s výnimkou MO MS Našice.

Počas rokovania VZ ZSvCH boli predstavené jednotlivé správy o činnosti a financovaní Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ako aj navrhnuté a schválené plány do ďalšieho obdobia, vrátane upravenia stanov Zväzu tak, aby korešpondovali s aktuálnou legislatívou Chorvátska. Súčasťou agendy bol aj odpočet činnosti spojený napríklad s vydavateľskou činnosťou, či väčších kultúrnych podujatí, z ktorých niektoré sa uskutočnili za finančnej podpory ÚSŽZ. V rámci vystúpení jednotlivých rečníkov bola táto podpora zo strany krajanov opakovane ocenená.

V rámci vystúpení hostí VZ sa Igor Furdík obrátil na prítomných účastníkov s prejavom, v ktorom ich oboznámil s kľúčovými aktivitami a plánmi ÚSŽZ, a to aj v kontexte riešenia problémov Slovákov v jednotlivých prostrediach Chorvátska a nasmerovania ďalšieho rozvoja slovenskosti v týchto komunitách v rámci celej krajiny. Predseda ÚSŽZ vyjadril spokojnosť s aktivitami jednotlivých MO Matice slovenskej v Chorvátsku ako aj Zväzu Slovákov v Chorvátsku samotného a ocenil jeho snahu o uskutočnenie odpočtu činnosti Zväzu a jeho kontrolu. Vyzdvihol tiež to, že si miestna komunita udržiava svoju národnú identitu v súlade s lojalitou k Chorvátsku, čo považuje za kľúčový aspekt ich spolužitia s majoritným chorvátskom národom.

Predseda ÚSŽZ o. i. oficiálne vyzval na účasť na krajanských slávnostiach v Detve v rámci 50. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou a zdôraznil úspešnosť vlaňajšieho premiérového Krajanského dvora – a to prostredníctvom videoprojekcie fotografií z podujatia. Zdôraznil tiež nutnosť udržiavať aktivity a ďalej ich rozvíjať nielen v oblasti kultúrnej, ale najmä v oblasti vzdelávania. V súvislosti s týmto prezentoval myšlienku otvorenia dvoch nových materských škôl, ktoré by mali slúžiť ako základ pre ďalšie vzdelávanie a taktiež predstavil detské tábory organizované ÚSŽZ. K téme vzdelávania tiež dodal, že krajania z Chorvátska dostatočne nevyužívajú im pridelené kvóty pre štúdium ich detí na Slovensku a že v tejto oblasti vidí priestor na zlepšenie, ktorý by bolo škodou nevyužiť.

V závere svojej návštevy v Chorvátsku poskytol Igor Furdík dva rozhovory – oba pre vysielanie v slovenskom jazyku – pre Rádio Našice a Rádio Slatina, v ktorých zhrnul svoje dojmy, ako aj myšlienkové podnety a námety v kontexte jeho účasti na Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov v Chorvátsku v Míľovciach.

 

Na titulnej fotografii:

Igor Furdík sa v Iloku, kde začal svoju dvojdňovú pracovnú návštevu Slovákov v Chorvátsku, stretol s miestnym evanjelickým farárom Dušanom Sajákom.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy zo stretnutí Igora Furdíka so Slovákmi v Iloku a Míľoviach.

 

Foto: DANIEL DEMJEN