Igor Furdík povzbudil v štátoch západnej Európy našich krajanov

V posledných májových dňoch a na prelome mája a júna absolvoval Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pracovné cesty v Českej republike, Nemecku a Francúzsku. S krajanmi sa postupne stretol na rôznych podujatiach s kultúrno-duchovným kontextom a posolstvom v Prahe, Norimbergu, Frankfurte nad Mohanom a Paríži. Pracovný pobyt medzi krajanmi v dňoch 28. mája – 1. júna absolvoval spoločne s predsedom ÚSŽZ aj Augustín J. Lang, pracovník politického a teritoriálneho odboru ÚSŽZ.

V stredu 28. mája sa Igor Furdík aktívne zúčastnil  na 17. ročníku podujatia „Praha číta po slovensky – Praha čte slovensky“, ktoré sa uskutočnilo  v dvoch 24-hodinových maratónoch. Prvý 28. mája od 15.00 h do 29. mája 15.00 h v galérii Jazzovej sekcie – Artfórum, vo Valdštejnskej ulici v Prahe. Akciu non stop čítania slovenských autorov organizovala  už tradične Jazzová sekcia a jej Rádio Hortus v súčinnosti s Obcou Slovákov v Českej republike. Na čítaní sa podieľali aj ďalšie slovenské spolky, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ako aj osobnosti slovenského a českého kultúrneho života. Záštitu nad podujatím prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe Peter Weiss, ktorý čítal text ako prvý.

Vo štvrtok  29. mája sa ZIgor Furdík stretol s vedúcim Slovenskej katolíckej misie v Norimbergu  kňazom Dp. Arpádom Bernáthom v sídle jeho farnosti vo Veitsbronne pri meste Fuerth v blízkosti Norimbergu. Dp. A. Bernáth oboznámil predsedu ÚSŽZ so skutočnosťou, že okrem funkcií Slovenskej katolíckej misie v Norimbergu pôsobí ako kňaz na nemeckej farnosti vo Veitsbronne,  nakoľko v Nemecku je nedostatok slovenských duchovných. Informoval o aktivitách misie, ktoré okrem slúženia pobožností zahŕňajú aj stretnutia so slovenskými veriacimi. S činnosťou SKM sú ale späté aj aj viaceré problémy. Dp. A. Bernárh, ktorý pôsobí v rámci arcidiecézy Bamberg, ktorá vytvára dobré podmienky, upozornil v tomto kontexte napríklad na na nižšie aktivity krajanov. Informoval aj o početných problémoch rôzneho charakteru, ktoré rieši. Týkajú sa osobných a pracovných problémov, ale aj rôznych krízových životných situácií, vrátane vyšetrovania kriminálnych trestných činov a vážnych priestupkov. A. Bernáth sa zúčastňuje aj na súdnych konaniach a vyšetrovaniach krajanov, pričom vymenoval aj niekoľko prípadov , keď z vlastných prostriedkov zložil za slovenských občanov kauciu na dočasné prepustenie, vrátane výkonu tlmočníckych a prekladateľských služieb. Rokovanie potvrdilo, že SKM okrem evanjelizačných funkcií, vykonávajú množstvo aktivít, ktoré sú výsostne svetského, občianskeho charakteru, pričom autorita funkcie kňaza v Nemecku je vo vzťahu k úradom vysoká a dôveryhodná.  Podľa dokladov o cirkevných daniach je v rámci Norimbergu evidovaných 1800 Slovákov, pričom odhaduje ďalších 2000 neplatiacich cirkevnú daň a pracujúcich nelegálne.

I. Furdík ocenil obetavú spoločenskú, kultúrnu a hlavne dušpastiersku činnosť pána A. Bernátha.  Zdôraznil, že vzhľadom na postavenie a rešpektovanú autoritu cirkvi a kňazov v Nemecku je pôsobenie našich SKM aj v dnešnom období nenahraditeľné. V rámci rozhovoru prediskutovali využívanie dotácií na projekty, hlavne v oblasti kultúrnych aktivít, ale aj možnosti zvýšenia prestíže prípadným zavedením služobných pasov pre vedúcich SKM v Nemecku a v krajinách pôsobenia. Predseda ÚSŽZ oboznámil pána A. Bernátha aj s podujatiami  a úlohami úradu, pozval ho na Stálu konferenciu 2014 v Bratislave, informoval o pripravovaných podujatiach a koncepcii štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom v zahraničí. Ubezpečil, že krajanské komunity v západnej Európe i v zámorí sú rovnocennou súčasťou výkonu štátnej politiky SR a činnosti ÚSŽZ.

V piatok  30. mája sa Igor Furdík zúčastnil na pracovnom stretnutí v priestoroch SKM vo Frankfurte nad Mohanom s  novým vedúcim misie Dp. Jurajom Sabadošom  a predsedníčkou krajanského Nemecko-slovenského klubu Emíliou Šmálovou. J. Sabadoš informoval o odstúpení z funkcie doterajšieho predsedu misie Dp. Petra Ceľucha, pritom upozornil, že aj on má študijné povinnosti na vysokej škole, kde ho vyslala košická arcidiecéza. I. Furdíka oboznámil o aktivitách misie, štruktúra a hierarchia ktorej je podobná tej v Norimbergu. Potvrdil, že výhodou je pôsobenie krajanskej organizácie, ktorú vedie pani E. Šmálová a upozornil, že aktivity  misie v oblasti kultúry obsahujú viac času, ako tie, ktoré sú späté s bohoslužbami. Taktiež potvrdil poskytovanie pomoci a poradenstva krajanom v rôznych situáciách a vyzdvihol spoluprácu so SKM v Mníchove a Mannheime.

Predsedníčka krajanského Nemecko-slovenského klubu Emília Šmálová informovala o celkovom zameraní klubu a o aktuálnych aktivitách v oblasti kultúry a spoločenských podujatí, pritom zdôraznila aj výchovno-vzdelávacie aktivity detí na úrovni  predškolskej a školskej výchovy a vyučovania slovenského jazyka. Potvrdila aj pomoc úradov Frankfurtu a SKM.  Poďakovala predsedovi ÚSŽZ za finančnú podporu dôležitých projektov krajanov vo Frankfurte, ktoré sú realizované a majú úspešnú odozvu.

Igor Furdík poďakoval za aktivity v prospech krajanov na misii a v rámci klubu. Vyzdvihol obetavosť a angažovanosť na úkor osobného času a vlastných povinností. Informoval o úlohách a aktivitách úradu a o potrebe ešte užšej spolupráce. Vyjadril presvedčenie, že v prípade kvalitných projektov bude ÚSŽZ naďalej prispievať klubu na jeho aktivity. Potvrdil jednoznačne, že Slováci a naše krajanské komunity v Nemecku a v západnej Európe sú v rovnakej miere akceptované z hľadiska spolupráce a podpory projektov.

V sobotu  31. mája sa  Igor Furdík zúčastnil na Majálese Slovákov vo Francúzsku, s akcentom na región Paríž. Podujatie usporiadala Spoločnosť francúzsko-slovenského priateľstva v duchu „Slováci – Slovákom“, pod záštitou veľvyslanca SR vo Francúzsku Mareka Eštoka. Podujatie sa konalo pri príležitosti 65. výročia vzniku Asociácie francúzsko-slovenského priateľstva, 95. výročia úmrtia M. R. Štefánika a 25. výročia Novembra ´89. V žičlivom a bezprostrednom slovenskom prostredí boli na udalosti prítomné aj kultúrne telesá zo Slovenska – súbor Jánošík, Ľudová hudba Ondreja Homolu, Kysucká muzika, Spevokol Valčan a drotár J. Šerík. Pred začiatkom podujatia celebroval vedúci SKM  Dp. Imrich Tóth omšu.

Na podujatí predniesol slávnostný príhovor veľvyslanec SR M. Eštok. Slova sa ujal aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík, ktorý vyzdvihol spoluprácu a aktivity usporiadateľskej krajanskej organizácie, pozdravil krajanov a  privítal kultúrnu spoluprácu s pozvanými súbormi zo Slovenska.  Krajanom poprial do ďalšej činnosti mnoho úspešných podujatí, poďakoval predsedníčke Edite Manákovej za osobnú angažovanosť a obetavosť v krajanskom prostredí.

V nedeľu 1. júna sa uskutočnila v kaplnke parížskeho kostola Madeleine slávnostná omša, na ktorej bol posvätený dar predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku Slovenskej katolíckej misii – obraz svätých Cyrila a Metoda, podľa ktorých bola touto slávnostnou udalosťou pomenovaná kaplnka Slovenskej katolíckej misie v Paríži. Na omši, ktorú celebroval Mons. Imrich Tóth a dôstojný pán Ján Košiar, sa zúčastnil veľvyslanec Slovenskej republiky v Paríži J. E. Marek Eštok s manželkou, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí Igor Furdík, ako aj ďalší hostia a početní krajania žijúci vo Francúzsku.

Podrobnejšie o atmosfére na slávnostnej omši: http://www.skmparis.sk/