Igor Furdík prijal Jána Fuzika, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 6. júna 2013 v sídle úradu Jána Fuzika, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.  J. Fuzik odovzdal parafované zmluvy o poskytnutí dotácií na projekty  na rok 2013 a informoval, že všetky aktivity sú zabezpečené. Zároveň vyjadril presvedčenie, že aj napriek náročnému programu a niektorým problémom budú úspešne realizované.

Predseda ÚSŽZ  I. Furdík sa zaujímal o proces vybavovania a zariaďovania Strediska pilíšskych Slovákov – nového Slovenského domu v Mlynkoch, pričom upozornil, že úrad je pripravený ďalej spolupracovať na vytváraní podmienok pre činnosť a zabezpečenie funkčnosti interiéru domu. Zdôraznil však nutnosť, aby dom mal pripravený dlhodobý živý program. Úrad bude práve takémuto využívaniu priestorov domu venovať, aj v zmysle dohôd, náležitú pozornosť. J. Fuzik informoval o postupnom zariaďovaní miestností domu.

Ďalej Ján Fuzik upriamil pozornosť na skutočnosť, že slovenská samospráva v súlade so svojimi zákonnými kompetenciami preberá do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti niektoré materské školy a základné školy, pričom nie sú celkom ujasnené podmienky ich financovania, čo by malo byť  spresnené do konca kalendárneho roka. Situáciu v tomto smere skomplikovala školská reforma a proces inštitucionálnej štátnej centralizácie školského systému v Maďarsku.

Igor Furdík požiadal hosťa o stanovisko k pôsobeniu lektorov a učiteľov vysielaných Slovenskou republikou do slovenských škôl v Maďarsku. Informoval  o pripravovanej bilaterálnej dohode medzi ministerstvami školstva oboch štátov, v ktorej bude formulovaná aj požiadavka možnosti navýšenia vysielaných pedagógov, a to podľa aktuálnych potrieb. Podľa vyjadrenia J. Fuzika, v zmysle existujúcich dohôd, je ešte voľná kvóta na vyslanie pedagógov zo Slovenska na slovenské školy v Maďarsku.

Prediskutovaná bola ďalej otázka metodického centra v Budapešti, ktorého činnosť chce podporiť ministerstvo školstva. V tomto kontexte zostáva ešte otvorená aj možnosť pre študentov slovenských univerzít študujúcich požadované pedagogické odbory, ktorí by mohli vykonávať povinnú pedagogickú prax na národnostných slovenských  školách v Maďarsku. Ján Fuzik privítal takéto možnosti ako spestrenie a oživenie pedagogického procesu.

Predseda ÚSŽZ I. Furdík informoval o príprave slávnostného odhalenia súsošia Cyrila a Metoda v bývalom sídle kniežaťa Pribinu v Blatnohrade, terajšom Zalaváre v Maďarsku dňa 22. júna 2013. Pamätník financuje ÚSŽZ spolu s Maticou slovenskou a je dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.

J. Fuzik upozornil, že Bulhari z Maďarska, ktorý už v Zalaváre pamätník majú inštalovaný, chcú navrhnúť, aby toto pamätné historické miesto symbolizujúce Pribinove kniežatstvo, bolo zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva maďarského štátu. Slovenská národnostná menšina v Maďarsku by túto iniciatívu podporila, podobne ako aj chorvátska menšina.

Záverom bola  prediskutovaná otázka vydávania spoločného odborného historického časopisu, ktorého garantmi budú dve skupiny historikov – jedna  za maďarskú a druhá za slovenskú stranu. Potrebné bude doriešiť otázku financovania, pričom ÚSŽZ schválil na realizáciu finančnú podporu na rok 2013. Projekt vznikol na základe odporúčania slovensko-maďarskej zmiešanej komisie a bol schválený vládou SR dňa 6. februára 2013.