Igor Furdík rokoval s provinciálom Saleziánov don Bosca na Slovensku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v utorok 20. mája 2014 na pôde ÚSŽZ don Karola Maníka, provinciála Saleziánov don Bosca  na Slovensku. V priebehu ich rokovania obe strany načrtli možné prieniky ich aktivít a v súvislosti s tým aj perspektívy potenciálnej spolupráce.

Predseda ÚSŽZ oboznámil don Maníka s aktivitami úradu  a informoval ho o svojich rokovaniach s cirkevnými hodnostármi v Chorvátsku, ako aj s arcibiskupom Jozefom Haľkom, v ktorého kompetencii je starostlivosť katolíckej cirkvi o Slovákov žijúcich v zahraničí. Témou jeho rozhovorov s predstaviteľmi cirkví bola možnosť štúdia z radov slovenskej mládeže v zahraničí na stredných školách na Slovensku, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo duchovnej správy Saleziánov don Bosca na Slovensku.

Igor Furdík ocenil Ústav sv. Cyrila a Metoda a slovenské gymnázium v Ríme, na ktorom sa v minulosti vzdelávalo mnoho našich krajanov. V duchu pestovania slovenskosti a spolupatričnosti u slovenskej mládeže sa predseda ÚSŽZ dlhodobejšie zaoberá otázkou možnosti štúdia istého počtu slovenských stredoškolských študentov zo zahraničia na Slovensku. V tejto súvislosti sa u don Maníka informoval, či by existovala takáto možnosť štúdia na Gymnáziu don Bosca v Šaštíne.

Provinciál Saleziánov Karol Maník ocenil angažovanie sa ÚSŽZ v otázkach vzdelávania našich krajanov a v hľadaní možností aj cez školské ustanovizne, ktorých sú Saleziáni buď zriaďovateľmi, alebo duchovnými správcami. Uviedol, že zriaďovateľom Gymnázia don Bosca v Šaštíne je Arcibiskupský úrad v Bratislave a Saleziáni don Bosca na Slovensku  majú toto gymnázium v duchovnej správe. Don Maník by privítal, ak by na gymnáziu študovali aj študenti z radov krajanskej mládeže, problémom je však  ubytovanie potenciálne študujúcich krajanov, nakoľko internát tohto roku končí. Reálnejšou možnosťou je štúdium mladých Slovákov zo zahraničia na Strednom odbornom učilišti v Žiline, ktorého sú Saleziáni zriaďovateľom. Pri poskytovaní informácií o saleziánskych školách don Maník prejavil ústretovosť v kontexte konkrétnych krokov vo veci možného štúdia Slovákov žijúcich v zahraničí na strednom odbornom učilišti v Žiline.

Igor Furdík ocenil pozitívne postoje provinciála Saleziánov don Bosca  a informoval  ho o možnej podpore štúdia Slovákov zo zahraničia na Slovensku zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Obidve strany sa dohodli, že v nasledujúcom období sa zástupcovia ÚSŽZ a Saleziánov don Bosca na Slovensku stretnú s riaditeľom SOU v Žiline za účelom zistenia aktuálnych možností pre štúdium mladých Slovákov zo zahraničia na tejto škole v školskom roku 2014/2015.