Igor Furdík s pedagógmi KŽ FiF UK tvorivo o Letnej škole žurnalistiky 2015

Organizačným zabezpečením, obsahovým modelom, predbežným programom Letnej školy žurnalistiky 2015 pre redaktorov krajanských médií, ako aj hodnotiacim aspektom vlaňajšieho 8. ročníka dôležitého jazykovo-odborného praktického seminára pre žurnalistov zo slovenských prostredí v zahraničí, ktorý sa konal v týždňovom auguste 2014 v Bratislave, sa zaoberali v stredu 18. februára 2015 na pracovnom stretnutí na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predseda Igor Furdík a zástupcovia partnerskej inštitúcie zodpovednej za odbornú časť Letnej školy žurnalistiky z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Igor Furdík vyslovil v úvode stretnutia pranie, aby tohtoročná Letná škola žurnalistiky, obsahovo i tematicky motivovaná aj 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra, prejavivším sa okrem počinu kodifikátora spisovnej slovenčiny aj na poli vzniku slovenského novinárstva, dosiahla v porovnaní s vlaňajškom –  okrem naplnenia teoreticko-praktických ambícií – ešte tvorivejší rozmer. Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK spoločne s jej zástupcom Mgr. Milošom Horváthom, PhD. a odborná asistentka Mgr. Eva Bachletová, PhD. v jednotlivých vstupoch debaty túto potrebu akcentovali aj v nadväznosti na náročnejší program On-line kurzu žurnalistiky na portáli www.slovenskezahranicie.sk.

Práve On-line kurz žurnalistiky v mesiacoch marec – jún 2015 bude samotnej Letnej škole (uskutoční sa v auguste) v siedmich prednáškach so zameraním na život, dielo, osobnosť a historicko-kultúrne i jazykovo-národné posolstvá Ľ. Štúra predchádzať vo vyšpecifikovanej podobe písomných tvorivých zadaní pre frekventantov kurzu. Nuž a ich nadčasová novinárska práca – esej (s možnosťou využitia pestrosti žánru: príbeh, profilová črta, interview, reportáž, besednica) s témou „Odkazy Ľudovíta Štúra a štúrovcov v potvrdzovaní krajanskej slovenskosti v duchu národnej svojbytnosti v európskom priestore: krajanské osudy a historické výzvy v súčasných prejavoch prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí“ sa stane pre nich vítanou možnosťou i šancou vyskúšať si svoje dispozície okrem tvorivého písania aj v objavovaní, bádaní, výskume, v tom najlepšom aj akomsi národným novinárskom pátraní.

Motívom zadaných tém budúcich účastníkov Letnej školy žurnalistiky 2015 bude vo výslednom praktickom efekte projektu vydanie Zborníka frekventantov Letnej školy žurnalistiky 2015 pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra. Celý priebeh On-line kurzu žurnalistiky na portáli www.slovenskezahranicie.sk (predbežný termín jeho začiatku je 10. marec 2015), príprava prác pre zborník, ako aj samotná individuálna komunikácia s potenciálnymi frekventantmi Letnej školy žurnalistiky sa bude uskutočňovať v súčinnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Katedry žurnalistiky FiF UK.

Igor Furdík v rámci návrhov na programové obohatenie tohtoročnej „žurškoly“ z aspektu jej nosnej „štúrovskej témy“ privítal myšlienku sprítomniť a priblížiť počas 8-dňového pobytu v Bratislave redaktorom krajanských médií (doteraz prejavili záujem o účasť v projekte žurnalisti z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska a Ukrajiny – termín prihlášok sa končí 1. marcom!) miesta spojené so životom a tvorbou Ľudovíta Štúra – Modru, starobylý Hrad Devín, viaceré miesta Štúrovho pôsobenia v Bratislave, najmä však jeho rodisko Uhrovec.

Predseda ÚSŽZ v závere stretnutia ocenil snahu organizátorov Letnej školy žurnalistiky 2015 začať práve v jubilejnom Roku Ľudovíta Štúra s novou tradíciou – oceňovaním osobností žurnalistiky z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí zaslúživších a pričiňujúcich sa o nastoľovanie nových tém v krajanských médiách a tým aj o novú kvalitu v perspektívach a opodstatnených ambíciách slovenskej krajanskej žurnalistiky.

 

O ďalších novinkách v rámci príprav Letnej školy žurnalistiky, ako aj o pokynoch pre jej frekventantov budeme krajanov priebežne informovať na webe a portáli ÚSŽZ.

 

Na titulnej fotografii:

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, po pracovnej debate spoločne s pedagógmi Katedry žurnalistiky FiF UK (zľava) Svetlanou Hlavčákovou, Evou Bachletovou a Milošom Horváthom.

Snímky vo fotogalérii:

Počas pracovného stretnutia na pôde ÚSŽZ vládla medzi jeho účastníkmi pri téme Letnej školy žurnalistiky 2015 neformálna tvorivá atmosféra.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL