Igor Furdík sa v 12 mestách a obciach Maďarska oboznámil so stavom a perspektívami výučby slovenského jazyka v školách

Hlbšie vniknúť do problematiky a súvislostí aktuálneho stavu výučby slovenského jazyka, následne ho analyzovať a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj kľúčovými inštitúciami Slovákov v Maďarsku (Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, miestne slovenské samosprávy a pod.) navrhnúť, akceptujúc súčasné finančné, organizačné, inštitucionálne i zákonné možnosti, aj primerané návrhy na zlepšenie a vyššiu kvalitu výučby slovenského jazyka v slovenských školách v Maďarsku, ako aj v školách, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako predmet. S týmto kľúčovým motívom a ambíciou postupnými krokmi napomôcť účinnejšej efektivite a najmä kvalite výučby slovenského jazyka a jeho adekvátnemu osvojovaniu si ho vo výchovno-vzdelávacom procese najmladšej generácie Slovákov a ich potomkov Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil v dňoch 18. – 22. mája 2015 cestu v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Dôležitosť i poslanie tematickej pracovnej cesty I. Furdíka v Maďarsku podčiarkla účasť Jeho Excelencie Rastislava Káčera, veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku, v prevažnej časti jej programu, stretnutí a rokovaní.

V priebehu obsažného programu piatich dní sa v sprievode Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ako aj referentiek CSSM pre oblasť vzdelávania a školstva Eriky Lázárovej a Márie Kengyelovej Matejdeszovej celkom v 12 mestách a obciach Maďarska, v ktorých sa Slovákom darí oživotvoriť  ich národnostnú menšinu a slovenskosť aj vďaka tomu, že sa slovenčina so sľubnou perspektívou stála viac ozýva (a najmä je o ňu v radoch detí a ich rodičov aj potešujúci a čo je podstatné, aj narastajúci záujem!) aj v radoch najmladšej generácie, stretol na rokovaniach i neformálnych debatách s riaditeľmi a pedagógmi škôl, primátormi a starostami obcí a miest, s predstaviteľmi žúp, ako aj s predstaviteľmi a osobnosťami slovenského života, rozhodujúcou mierou vplývajúcimi a formujúcimi vzťah najmladšej generácii k slovenskému jazyku i reáliám, umožňujúcim tento ich vzťah k slovenskosti uchopiť a ďalej zveľaďovať.

Neboli to ale iba školy a výučba slovenského jazyka v nich či vo všeobecnosti dôležitá téma školstva Slovákov v Maďarsku, ktorá bola v zornom uhle Igora Furdíka počas mapovania slovenských prostredí. V každom meste a obci, ktoré navštívil, sa stretol v neformálnych debatách aj s predstaviteľmi miestnych slovenských samospráv, kľúčových slovenských spolkových organizácií, kultúrnych inštitúcií, ako aj jednotlivcami, roky vnášajúcich svoj ľudský i intelektuálny organizátorsko-spoločenský, kultúrny, literárno-umelecký a duchovný vklad do mozaiky zušľachtenia slovenskej reči i trvalých hodnôt v Maďarsku.

V pondelok 18. mája k sa k programu predsedu ÚSŽZ pripojil na pôde Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v Budapešti aj Jeho Excelencia Rastislav Káčer, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku. Po predstavení a debate s niektorými novými volenými členmi vedenia najreprezentatívnejšej organizácie Slovákov v Maďarsku, ako aj riaditeľkami významných kultúrnych inštitúcií, bola na programe návšteva materských škôl v okolí Budapešti, v ktorých sa rozvíja výučba slovenčiny – v obciach Sudice a Čomád. V oboch sa R. Káčer a I. Furdík v sprievode A. Hollerovej Račkovej stretli tak so starostami obcí, riaditeľmi a pedagógmi škôl, ako aj s predstaviteľmi miestnych slovenských samospráv. Obdobne bolo tomu tak už predtým v pilíšskej obci Santov, kde sa návštevou Základnej školy s vyučovacím predmetom slovenského jazyka návštevný deň vo vzdelávacích zariadeniach v blízkom okruhu  Budapešti začal.

V utorok 19. mája sa pracovný deň Igora Furdíka v prítomnosti JE Rastislava Káčera, veľvyslanca SR v Maďarsku, začal návštevou mesta Dabaš, kde sa až v dvoch základných školách slovenčine príkladne darí najmä vďaka zanietenému prístupu učiteľa Atilu Rusnáka. V Čabačúde, ktorý je už súčasťou Dolnej zeme v Maďarsku, sa k delegácii pripojil aj Štefan Daňo, generálny konzul SR v Békešskej Čabe. Popoludní patril mimoriadne podnetný program Slovenskej škole v Sarvaši, ktorá je jednou z piatich slovenských škôl v pôsobnosti CSSM. V podvečerných hodinách sa v meste, dôležitom z hľadiska historického kontextu a významu Slovákov v niekdajšom Uhorsku, ako aj súčasnom Maďarsku (pôsobil tu národovec, kazateľ a významný poľnohospodársky odborník a pedagóg Samuel Tešedík, v miestnej slovenskej škole tu maturoval Milan Rastislav Štefánik!…), uskutočnilo v Slovenskom dome stretnutie s predstaviteľmi slovenskej samosprávy v Sarvaši a slovenských samospráv a spolkov z okolia.

V stredu 20. mája navštívil I. Furdík  v sprievode R. Káčera a Š. Daňa Základnú školu v Kétšoproni, v ktorej sa vyučuje slovenčina ako predmet. Aj tu prijal slovenských predstaviteľov starosta obce, okrem debaty s riaditeľkou školy a učiteľkami slovenčiny sa v neformálnej debate stretol predseda ÚSŽZ aj so zástupcami miestnej slovenskej samosprávy. V Békešskej Čabe, v jednom z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských a vzdelanostných centier Slovákov na Dolnej zemi, prijali R. Káčera, I. Furdíka a Š. Daňa v sprievode Michala Lászika, predsedu Čabianskej organizácie Slovákov, primátor mesta Péter Szarvas  a následne aj predseda Békešskej župy Mihály Zalai. Čabiansky program sa ďalej odvíjal v miestnej Slovenskej základnej škole a gymnáziu na stretnutí s riaditeľkou školy Editou Pečeňovou a pedagógmi. Stredajší program v Békešskej Čabe vyvrcholil stretnutím delegácie so zástupcami slovenských samospráv, inštitúcií a spolkov z Békešskej Čaby a okolia v Dome slovenskej kultúry.

Návštevou základnej školy a materskej školy v obci Pitvaroš sa začal program vo štvrtok 21. mája, pričom išlo o školu, v ktorej sa sľubne oživila výučba slovenčiny, keď vedomostné návyky tu žiakom vštepujú traja učitelia fakultatívnou formou predmetovej výučby. Program na Dolnej zemi vyvrcholil v rovnaký deň návštevou Základnej školy v Slovenskom Komlóši, ktorá aj vďaka zanietenému a tvorivému prístupu pedagogického zboru v čele s riaditeľkou školy Zuzanou Laukovou ďalšieho významného vzdelanostno-kultúrneho a spolkového života Slovákov v tejto časti Maďarska. Popoludní sa v Slovenskom regionálnom kultúrnom stredisku v Slovenskom Komlóši uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi slovenskej samosprávy a spolku v Slovenskom Komlóši, ako aj  slovenských samospráv a spolkov z okolia.

Záverečný deň pracovnej návštevy predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka v prostrediach Slovákov v Maďarsku – piatok 22. mája – sa v sprievode predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej a vedúceho úradu CSSM Zoltána Szabóa začal návštevou Základnej školy v Jášči neďaleko Budapešti, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. Okrem školskej problematiky aj tu sa dostalo priestoru neformálnym rozhovorom so starostkou obce, učiteľkou slovenského jazyka, ako aj priblíženiu činnosti  a aktivít miestnej slovenskej samosprávy na prospech tunajších občanov, hlásiacich sa k jazykovému, kultúrnemu i duchovnému odkazu ich slovenských predkov.

Päťdňový obsahovo i stretnutiami nasýtený tematický program predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka v Maďarsku vyvrcholil v hlavnom meste. Popoludní sa I. Furdík spoločne s JE R. Káčerom, veľvyslancom SR v Maďarsku, zúčastnili v prítomnosti Jána Fuzika, predsedu parlamentného Výboru národností žijúcich v Maďarsku, Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky CSSM, Gabriela Hushegyiho, riaditeľa Slovenského inštitútu v Budapešti, ako aj ďalších predstaviteľov miestnej budapeštianskej samosprávy, zástupcov spolkov, inštitúcií a slovenského spoločensko-kultúrneho diania v Maďarsku, bývalých i súčasných pedagógov a absolventov na pozvanie riaditeľky Slovenskej materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia v Budapešti pani Júlie Szabóovej Marlokovej na slávnostnej akadémii pri príležitosti 65. výročia vzniku budapeštianskej slovenskej školy. Aj z nej, ako to v prívetoch oficiálnych hostí počas akadémie s príťažlivým kultúrnym programom odznelo, vzišiel fundament súčasnej slovenskej intelektuálnej miazgy, pozitívne ovplyvňujúcej snahy Slovákov o zveľaďovanie slovenskosti a slovenskej reči v ich domovskej krajine – v Maďarsku.

Nadobudnuté poznatky z programu cesty, spracovanie s nimi súvisiacich odporúčaní v záujme zlepšenia stavu a kvality výučby slovenského jazyka v spomínaných vzdelávacích zariadeniach, ako aj nové prejavy aktivít v živote slovenskej národnostnej menšiny v jej spolkovom živote poslúžia ako cenné impulzy pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v ďalšej spolupráci, podpore a komunikácii so Slovákmi v Maďarsku v záujme zvýšenia ich jazykového, kultúrno-duchovného a národného sebavedomia, k ich prirodzeným väzbám k Slovensku a slovenskému národu.

 

O pracovných stretnutiach Igora Furdíka v prostrediach Slovákov v Maďarsku, atmosfére počas neformálnych debát so starostami miest a obcí, riaditeľmi a pedagógmi škôl, ako aj o aktivitách Slovákov v ich úsilí oživotvorenia slovenskosti budeme návštevníkov webu i portálu ÚSŽZ priebežne informovať v reportážnych návratoch, postrehoch, črtách a reflexiách z celého podnetného programu päťdňovej cesty predsedu ÚSŽZ v Maďarsku.

 

Na titulnej fotografii:

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločne s Jeho Excelenciou Rastislavom Káčerom, veľvyslancom SR v Maďarsku a Alžbetou Hollerovou Račkovou, predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti (CSSM) počas rokovania v úvode päťdňovej tematickej pracovnej  cesty Igora Furdíka v prostrediach Slovákov v Maďarsku. Na stretnutí sa zúčastnili aj Zoltán Szabó, vedúci úradu CSSM, Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a Anna Kováčová, riaditeľka Výskumného ústavu CSSM.

Foto: ĽUDO POMICHAL