Igor Furdík sa zúčastnil 16. ročníka Dňa Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v  Maďarsku každoročne usporadúva tradičný Deň Slovákov v  Maďarsku vždy v termíne nášho štátneho sviatku Cyrila a Metoda. Na tohtoročnom podujatí, ktoré sa konalo dňa 6. júla v najmenšom maďarskom meste Palháza sa zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík.

Svojrázne zemplínske mestečko je samosprávou považované za regionálne centrum Slovákov, pre ktorých je charakteristické východniarske nárečie, pričom medzi nimi prevažuje gréckokatolícke náboženstvo. Napriek tomu, že celá oblasť leží na hraniciach so Slovenskom, aj tu evidujú krajania postupnú asimiláciu, pričom slovenský jazyk sa vyučuje aj v Palháze len ako voliteľný predmet. Je zaujímavé, že napriek tejto skutočnosti je oficiálne škola označovaná za slovenskú národnostnú školu.

Tohtoročný Deň Slovákov bol bohatý na rôzne sprievodné programy a aktivity, pričom nechýbalo ani veľké prekvapenie. Tým bola účasť ministra školstva, vedy výskumu a športu Dušana Čaploviča a jeho maďarského kolegu ministra ľudských zdrojov Zoltána Balogha.  Bilaterálne rokovanie oboch partnerov začalo ešte pred začiatkom oficiálneho programu, na ktorom sa zúčastnil veľvyslanec SR v MR Peter Weiss a predseda úradu, veľvyslanec Igor Furdík. Rokovanie ministrov síce oddialilo slávnostný začiatok podujatia, avšak výsledky rozhovorov sú povzbudivé a priniesli riešenie v mnohých dôležitých otázkach. Ministri sa dohodli, že školské zariadenie v 13. budapeštianskom obvode, ktoré okrem materskej školy má aj základnú školu, gymnázium a internát by mohlo prejsť pod Celoštátnu slovenskú samosprávu už v r. 2014. Tejto zmene bude prispôsobené aj financovanie . Je známe, že samospráva má už vo svojej kompetencii štyri školy – v Sarvaši, Békešskej Čabe a v Novom Meste pod Šiatorom.

Okrem spolupráce v oblasti národnostného školstva sa ministri dohodli na podpísaní medzirezortnej zmluvy na roky 2013 – 2017 ešte v tomto roku. Má sa týkať oblasti školstva, vzdelávania, výskumu, mládeže a športu.  Partneri sa dohodli aj na vydaní  publikácie slovenských a maďarských historikov. Ale aj vydávaní spoločného časopisu  historikov s názvom Koridor. Ministri prejavili aj záujem  o vydanie prekladového slovníka.

Minister Dušan Čaplovič ocenil ústretovosť maďarského kolegu s ktorým má intenzívne kontakty. 

Počas rokovania ministrov riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi otvoril v Oblastnom osvetovom dome historickú výstavu „1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska“. Podľa vyjadrenia riaditeľky Osvetového centra CSSM Kataríny Királyovej bude výstava putovať po regiónoch kde žijú Slováci, pričom majú záujem o jej inštaláciu aj na slovenských školách.   Taktiež v priestoroch oblastného osvetového domu pani  Kyrályová otvorila zaujímavú a inšpiratívnu výstavu fotografií, ktoré dokumentujú gréckokatolícke sviatky veriacich Slovákov na Zemplíne v Maďarsku. Pre TASR pani Kyrályová povedala, že „Slováci žijú v 19 maďarských župách a toto je príležitosť, aby sme sa stretli z celej krajiny, hovorili našou rečou a predstavili našu kultúru“.

Po polhodinovom meškaní a trpezlivom čakaní v preplnenom rímskokatolíckom kostole prišli na slávnostný začiatok Dňa Slovákov v Maďarsku hlavný aktéri rokovaní, minister Dušan Čaplovič a minister Zoltán Balogh. Doprevádzali ich veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí veľvyslanec  Igor Furdík, generálny konzul v Békešskej Čabe Štefan Daňo, vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik, hlavný poradca Národnostného oddelenia  verejnej výchovy Ministerstva ľudských zdrojov Štefan Kraslán a starosta mesta Palháza Miklós Lesovicz   

Po odznení maďarskej /spievali ju všetci prítomní/ a  slovenskej štátnej hymny, privítala hostí riaditeľka  Slovenského divadla Vertigo pri CSSM Daniela Onódiová, starosta obce Fuzérradványi Pál Pandák a  miestny katolícky kňaz András Mata.

Po úvodnom vystúpení ženského speváckeho zboru Rozmarín z Baňačky nasledovala ekumenická bohoslužba, venovaná 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda  celebrovaná gréckokatolíckym farárom Gabrielom Kecskésom z  obce Borša a evanjelickou farárkou Hildou Gulácsiovou Fabuľovou z Budapešti.

Po bohoslužbe sa slova ujal  Ján Fúzik, predseda CSSM, ako usporiadateľ podujatia. Srdečne privítal prítomných účastníkov a vzácnych hostí a vyzdvihol historický význam príchodu solúnskych bratov na územie obývané našimi predkami. Stručne informoval o poslaní CSSM, o špecifikách slovenského zemplínskeho regiónu v Maďarsku o komunálnych, regionálnych a parlamentných voľbách. Zmienil sa aj o význame stretnutia predsedov vlád SR a MR, Roberta Fica a Viktora Orbána v Maďarsku.

Zoltán Balogh, minister ľudských zdrojov MR poukázal na veľkú dôležitosť vzájomnej dôvery medzi Slovákmi a Maďarmi, ktorej výsledkom je aj dohoda, že v nadchádzajúcich šiestich rokoch bude medzi oboma štátmi otvorených 25 nových hraničných prechodov, pritom na Dunaji a Ipli budú spoločnými silami postavené dva mosty.

Z. Balogh  je presvedčený, že identita Slovákov v Maďarsku má vyššiu úroveň, pretože podľa výsledkov sčítania ľudu stúpol počet tých, ktorí sa hlásia ku slovenským koreňom o 70 percent a k slovenskej národnosti sa hlási približne 30 tisíc občanov Maďarska.

Na základe doterajších autentických skúseností z  Maďarska, vyjadril minister Z. Balogh takmer neuveriteľný názor, že v roku 2014 môže zaznieť v maďarskom parlamente aj slovenská reč, pretože po desaťročiach sa vytvorila možnosť, aby všetkých trinásť samospráv – medzi nimi aj slovenská –  mohla postaviť kandidáta na poslanca v Parlamente.

Slovákov v Maďarsku  pán minister Z. Balogh v kostole vyzval, aby mali odvahu, aby prejavili smelosť a aby sa hlásili k svojej národnosti.

V danej súvislosti je potrebné upozorniť, že minister Z. Balogh pre MTI po stretnutí uviedol, že sa hovorilo  aj o tom, že Celoštátna slovenská samospráva by chcela prevziať do svojej správy gymnázium a dodal, že "je správne ak národnostná alebo etnická menšina môže mať vo svojich rukách vlastné školstvo, prirodzene s pomocou štátu na oboch stranách hraníc".

V súčasnosti žije v chudobe mnoho ľudí, ktorým je potrebné pomôcť podobne, ako to svojho času robili sv. Cyril a Metod – vyhlásil vo svojom slávnostnom príhovore minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dušan Čaplovič na oslavách v blízkosti slovenských hraníc zdôraznil, že je potrebné pomáhať národnostným menšinám na oboch stranách hranice. V súvislosti so Slovákmi v Maďarsku a ich najväčším sviatkom slovenský minister vyzdvihol, že nezabúdajú na svojich predkov, na svoje korene a tradície.

Účastníci Dňa Slovákov v Maďarsku si po príhovoroch vypočuli slovenské ľudové piesne pre husle a flautu Bélu Bartóka v podaní riaditeľa umeleckej školy v Novom Meste pod Šiatrom Jána Dombóváriho a Jána Imricha Dombóváriho.

V záverečnej časti slávnosti predseda CSSM Ján Fuzik odovzdal vyznamenania CSSM  Za našu národnosť, ktoré VZ CSSM v tomto roku udelili Alžbete Hornokovej Uhrinovej PhD. z Békešskej Čaby, Márii Holodovej z Baňačky a Slovenskému národnostnému speváckemu zboru z Malej Huty.

Záverom ekumenickej časti Dňa Slovákov v Maďarsku v rímskokatolíckom kostole zaspieval vyznamenaný spevácky zbor z Malej Huty slovenskú ľudovú  a  náboženskú pieseň.

Účastníkov osláv potom v Oblastnom osvetovom dome čakal galaprogram regiónov Osvetového centra CSSM, v rámci ktorého sa predstavili ľudoví speváci, folklórne tanečné a hudobné skupiny z Békešskej Čaby, Budapešti, Hollóháze, Hute, Jášču, Pitvaroša, Rákoškerestúru, Síleša a Veňarcu.

Na slovenskom jarmoku počas podujatia prezentovali Slováci z jednotlivých regiónov Maďarska svoje gastronomické špeciality a ukážky ľudovoumeleckých remesiel. Je preto prirodzené, že aj táto časť osláv mala neopísateľné čaro, lákala svojimi dobrotami a ochutnávkami a zlepšovala dobrú náladu všetkých hostí, bez ohľadu na to, z ktorej časti štátu prišli pozdraviť Dni Slovákov v Maďarsku.

Na druhý deň, t.j. v nedeľu  7. júla navštívil Igor  Furdík na pozvanie riaditeľky  Julii Kucsik /Kucíková Júlia/ slovenskú národnostnú školu v Novom Meste pod Šiatorom, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc so Slovenskou republikou. Predseda úradu sa živo zaujímal o veľkosť školy, počty žiakov, problémy školy pri odstraňovaní zlého stavu okien, negatívnych dopadov experimentálnej architektúry školy, úroveň poskytovania internátneho ubytovania, ale aj o problémy výchovy a vzdelávania.  Pani riaditeľka podrobne informovala hosťa o špecifikách školy,  získavania žiakov, zabezpečovania učiteľských kádrov, pričom pripustila, že väčšina dobrovoľne prihlásených žiakov na tzv. slovenskú vetvu, kde sa vyučuje slovensky a slovenčina len 5 hodín týždenne, prichádzajú aj takí žiaci zo slovenského prostredia, ktorí už vôbec neovládajú slovenský jazyk. 

Igor  Furdík poprial pani riaditeľke mnoho úspechov a vyjadril presvedčenie, že škola sa bude rozvíjať aj s pomocou Slovenskej republiky.