Igor Furdík vyzdvihol vo Viedni záujem našich krajanov o vzdelanie svojich detí v slovenčine

Na pozvanie Školského spolku Komenský vo Viedni absolvoval Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v stredu 4. júna 2014 jednodňovú pracovnú návštevu v hlavnom meste Rakúska. Prvotným cieľom programu predsedu ÚSŽZ, ktorého sprevádzala jeho poradkyňa Vilma Prívarová, bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom, ktorí zavŕšili svoje štúdium na Gymnáziu školy Komenský vo Viedni. Odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutočnilo na pôde Zastupieľského úradu Českej republiky vo Viedni.

Igor Furdík odovzdal maturitné vysvedčenia maturantom pochádzajúcim zo Slovenska a veľvyslanec ČR vo Viedni J. Sechter odovzdal vysvedčenia študentom s českými koreňmi. Po slávnostnom akte sa predseda ÚSŽZ prihovoril k absolventom, hosťom a rodičom maturantov. Počas svojej jednodňovej cesty navštívil predseda ÚSŽZ obecnú a sekundárnu školu, ako aj Gymnázium školy Komenského, ktoré sídlia v dvoch samostatných budovách vo Viedni, zúčastnil sa aj na vyučovaní slovenčiny na obidvoch stupňoch škôl.

Na pôde školy, ktorá má tri samostatné zložky (materská škola, obecná a sekundárna škola a gymnázium) privítali predsedu ÚSŽZ Ing. Karel Hanzl, starosta Školského spolku Komenský, Mag. Helena Huber, riaditeľka gymnázia a Mag. Jana Hanzlová, riaditeľka obecnej a sekundárnej školy. Počas samostatných rokovaní predstavitelia školy informovali predsedu ÚSŽZ o základnej štruktúre školy, o počte študentov, o financovaní školy a o zámeroch do budúcnosti.

Ing. KarlHanzl je starostom a zároveň predsedom Správnej rady Školského spolku Komenský, ktorý spravuje všetky zložky školy Komenského vo Viedni. Školský spolok Komenský bol založený v roku 1872. Spolok je zodpovedný za fungovanie školy (odborné, technické, finančné). Škola Komenského je súkromná škola s tzv. právom verejnosti. Výučba v škole sa začala v  rokoch 1905-1906. Po jej vzniku bolo snahou postupne vybudovať vyučovanie slovenčiny, s cieľom zabezpečiť bilingválne vyučovanie.

Škola sa dlhodobo snaží obsadzovať posty učiteľov aj slovenskými učiteľkami, pričom na škole učí už päť jej pôvodných absolventov. v súčasnosti má škola približne 500 žiakov. K. Hanzl informoval predsedu ÚSŽZ o systéme financovania celej školy, kedy 75 % všetkých nákladov na chod školy je pokrytých z dotácie, ktorú rakúsky štát poskytuje českej autochtónnej menšine v Rakúsku. Česká autochtónna menšina pritom dostáva ročne cca 390-tisíc eur, kým slovenská autochtónna menšina iba 70-tisíc eur. Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o disproporciu vo výške poskytnutých finančných prostriedkov udeľovaných každoročne týmto dvom autochtónnym menšinám. Bol informovaný, že výška dotácií bola stanovená ešte v minulom storočí a  rakúsky štát sa v súčasnosti obáva otvoriť túto otázku, nakoľko by sa mohlo ukázať, že v Rakúsku žije oveľa viac Slovákov, ako aj príslušníkov iných národností. S tým by následne muselo byť spojené zvýšenie dotácií.

Podpory pre menšiny v Rakúsku spravuje spolkový  kancelársky úrad. Školné študentov (125 eur/1 mesiac) pokrýva  približne štvrtinu rozpočtu školy, pričom prispievajú aj firmy a organizujú sa zbierky. K. Hanzl  taktiež informoval, že renováciu budovy školy podporilo mesto Viedeň sumou 1 milióna eur a rovnakou sumou Ministerstvo školstva Rakúskej republiky. K. Hanzl ďalej uviedol, že záporným javom  je každoročná neistota a zháňanie ďalších finančných prostriedkov na pokrytie celkových nákladov školy. Potešiteľným ale je, že sa postupne zvyšuje počet slovenských študentov, v súčasnosti sa už pomer nových študentov zo Slovenska a z Českej republiky blíži k pomeru 50: 50, aj preto sa na budúci rok sa otvorí samostatná slovenská škola. K. Hanzl vyjadril poďakovanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za poskytnutie finančnej dotácie pre Školský spolok Komenský.

Riaditeľka obecnej a sekundárnej školy Jana Hanzl uviedla predsedu ÚSŽZ na vyučovanie slovenského jazyka v 1. triede obecnej školy, kde sa Igor Furdík priamo zapojil aj do výučby a inšpiroval deti k zamysleniu sa nad matematickými úlohami. Prváčikovia zaspievali predsedovi ÚSŽZ slovenskú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj v perfektnej slovenčine. Jana Hanzl informovala predsedu ÚSŽZ o výučbe na obecnej a sekundárnej zložke školy. Uviedla, že náklady na jedného žiaka predstavujú sumu 2300 eur ročne.

V sprievode riaditeľky gymnázia Heleny Huber navštívil predseda ÚSŽZ vyučovanie slovenčiny aj na 2. stupni školy. Žiaci informovali, že bývajú na internáte a poplatok za stravu a ubytovanie predstavuje finančnú čiastku 420 eur mesačne. Výška školného však závisí aj od sociálnej situácie rodiny, z ktorej dieťa pochádza. V súčasnosti študuje na gymnáziu 82 študentov. Riaditeľka gymnázia informovala, že škola postupne prechádza na systém 8-ročného gymnázia a názov školy sa od budúceho roka zmení na Viedenská stredná škola.

Predseda ÚSŽZ ďalej rokoval s M. Kolek, zástupkyňou Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorá zároveň pôsobí aj ako učiteľka v družine školy Komenskéko.  Igora Furdíka informovala o vyučovaní slovenčiny, ktoré 2-3-krát  do mesiaca vedie počas víkendov v priestoroch spolku. Celkovo vyučovanie navštevuje 30-40 detí vo veku 2,5 až 13 rokov. M. Kolek zároveň upozornila na nedostatočné vybavenie priestorov spolku nábytkom na vyučovanie, ako  aj na potrebu zakúpenia  pomôcok na realizáciu vyučovania.

Predseda ÚSŽZ počas rokovaní s predstaviteľmi všetkých zložiek škôl, so starostom Školského spolku Komenský a Rakúsko-slovenského spolku, informoval partnerov o činnosti a hlavných úlohách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a o možnosti každoročne predkladať na úrad žiadosti o udelenie dotácií. I. Furdík vyjadril prísľub, že úrad sa bude aj v nadchádzajúcom roku žiadosťami veľmi starostlivo zaoberať a v prípade dostatku finančných prostriedkov iste zváži možnosť udelenia podpory tak Školskému spolku Komenský, ako aj Rakúsko-slovenskému kultúrnemu spolku.

Igor Furdík sa počas pracovnej cesty na pôde Zastupiteľského úradu SR vo Viedni  stretol aj s veľvyslancom SR vo Viedni Jurajom Macháčom. Témou rokovania bola spolupráca zastupiteľského úradu so slovenskými spolkami v Rakúsku, podpora autochtónnych menšín žijúcich v Rakúsku zo strany rakúskej vlády, ako aj možná podpora aktivít našich krajanov žijúcich v Rakúsku prostredníctvom dotačného systému ÚSŽZ.

V podvečerných hodinách sa predseda ÚSŽZ v priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni zúčastnil na otvorení výstavy venovanej architektovi Ödönovi Lechnerovi, významnému architektovi a tvorcovi viacerých zaujímavých stavieb v Bratislave, ako aj na prezentácii atlasu Slovensko, ktorý vyšiel ako príloha Wiener Zeitung v spolupráci so ZÚ SR a SI SR vo Viedni. Igor Furdík rokoval na pôde SI vo Viedni s jeho riaditeľkou Alenou Heribanovou o spolupráci Slovenského inštitútu vo Viedni so Slovákmi žijúcimi v hlavnom meste Rakúska a o akciách, ktoré sú pripravované aj pre našich krajanov vo Viedni.

 

FOTO: MARGITA JONAS,

             VEĽVYSLANECTVO ČR VO VIEDNI