Imrich Kružliak ocenený Pamätnou medailou predsedu ÚSŽZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 15.-17. novembra 2013 zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku a vo Švajčiarsku. Cieľom jeho trojdňového pobytu, ktorý absolvoval spoločne s Augustínom Langom, riaditeľom Odboru teritoriálneho, kultúrneho a informačného ÚSŽZ, bola návšteva slovenských komunít v Mníchove a Zürichu.

V piatok navštívil predseda USŽZ Igor Furdík Generálny konzulát SR v Mníchove, kde na slávnostnom podujatí, za prítomnosti generálnej konzulky SR Veroniky Lombardini a krajanov v Mníchove, udelil Pamätnú medailu predsedu ÚSŽZ pánovi Imrichovi Kružliakovi. I. Furdík vyzdvihol jeho záslužnú  dlhodobú činnosť v  Mníchove a v Nemecku, najmä však publicistickú tvorivosť, aktívnu prácu v prostredí slovenského politického exilu. Vo svojom prívete ocenil literárnu a esejistickú tvorbu, žurnalistickú i ľudskú angažovanosť Imricha Kružliaka pri riešení problémov a potrieb Slovenska, angažovanosť v organizáciách krajanov Nemecku, v západnej Európe, ale aj na Slovensku, už v rokoch po novembri 1989. (Laudatio, ktoré odznelo pri ocenení I. Kružliaka, čítajte TU ).

V následnom príhovore krajanom I. Furdík informoval o úlohách ÚSŽZ, podujatiach a aktivitách,  podmienkach podpory zámerov krajanských organizácií, obnovení činnosti školskej komisie ÚSŽZ. I. Furdík rokoval aj s generálnou konzulkou SR v Mníchove V. Lombardini o aktuálnych problémoch Slovákov žijúcich v Mníchove, v Bavorsku a Badenwurtenbersku, o možnostiach priamej spolupráce pri riešení niektorých ich problémov. V. Lombardini informovala o svojich skúsenostiach a poznatkoch o krajanských spolkoch a organizáciách, ako aj o aktívnej a vplyvnej SKM v Mníchove.

Vo večerných hodinách zavítal I. Furdík na Slovenskú katolícku misiu, kde sa stretol a rokoval s  vedúcim misie farárom Rudolfom Maslákom, ktorý ho informoval o činnosti a celkovej pôsobnosti misie, účasti krajanov na podujatiach, ale aj činnosti krajanských spolkov v  priestoroch misie, pričom poukázal na dôraz  aktivít s deťmi a mládežou. Následne sa uskutočnilo v priestoroch SKM aj stretnutie s predsedníctvom  Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu, na ktorom sa zúčastnila jeho predsedníčka Viera Horchová a podpredseda Štefan Bujalka. Vedenie klubu diskutovalo o svojich návrhoch k vzájomnej spolupráci, k smerniciam dotačného systému a spôsobu platieb, vyúčtovania a pod. I. Furdík odpovedal v rámci diskusie na podnety a otázky, poinformoval o aktuálnej činnosti ÚSŽZ a hlavných úlohách.

V sobotu popoludní sa delegácia ÚSŽZ vedená I. Furdíkom zúčastnila  na kultúrnom podujatí  „Medzinárodné stretnutie detí“  v priestoroch  SKM, na ktorom  vystúpil aj hosťujúci krajanský súbor „ Rozmarín“ z Viedne pod vedením Heleny Steinerovej. V zaujímavom programe, ktorý organizoval Slovensko-nemecký kultúrny klub, vystúpili aj „domáce  deti“ pod vedením kultúrnej referentky a  učiteľky slovenského jazyka. Kultúrny program okrem iného dokumentoval, že na SKM v Mníchove prebieha systematická práca s deťmi rôznych vekových kategórií, ktorých spoločným menovateľom je rozvoj a udržanie jazykovej a národnej identity. 

V nedeľu pokračovala pracovná cesta predsedu ÚSŽZ návštevou našich krajanov v Zürichu. I. Furdík sa zúčastnil bohoslužby v sídelnom farskom kostole Slovenskej katolíckej misie Liebfrauen, kde bola v úvode delegácia ÚSŽZ farárom Pavlom Niznerom predstavená a privítaná. Prítomní krajania boli oboznámení o stretnutí s predsedom úradu I. Furdíkom v spoločenských priestoroch farnosti. Delegáciu tu privítala predsedníčka Združenia Slovákov vo Švajčiarsku Monika Švajlenová. I. Furdík krajanov pozdravil, povzbudil slovenskú komunitu do ďalších  aktivít, rozvoja vlastnej kultúrnej a jazykovej identity a vyzdvihol nezastupiteľný význam  práce misií a všetkých aktivistov vrátane tých, ktorí organizujú dobrovoľné podujatia, vydávajú časopis, pestujú folklór, kultúru a slovenské slovo. Oboznámil krajanov s podporou, ktorú udelil ÚSŽZ krajanskej organizácii Slovákov vo Švajčiarsku, ale aj jubilujúcemu folklórnemu súboru  KOLEČKO, ktorý oslavuje 45. výročie svojho vzniku.

Po oficiálnom stretnutí s krajanmi rokoval I. Furdík s vedením Združenia Slovákov vo Švajčiarsku na čele s predsedníčkou M. Švajlenovou.  Oboznámila ho s činnosťami združenia, ako aj školského centra  združenia, ktoré sídli v prenajatých priestoroch súkromnej školy. Vedúca tohto zariadenia M. Mareková predstavila pedagogičky, E. Palkovičovú  a D. Mittelmanovú, poukázala na novú webovú stránku školy, spôsoby a metódy vyučovania. Požiadala zároveň o priebežné konzultácie pri získavaní učebných pomôcok, didaktických materiálov a zdôraznila, že hlavným poslaním je aj príprava detí na rozdielové – postupové skúšky v školách na Slovensku.

I. Furdík následne odpovedal na veľké množstvo otázok, pripomienok, žiadostí o vysvetlenie. Vysoko ohodnotil náročnú dobrovoľnú krajanskú prácu a angažovanosť popri plnom pracovnom zaťažení, vlastných rodinných problémoch, časových a finančných  strát.  Cielene zaujal stanoviská k položeným otázkam, vysvetlil dotačný systém a jeho väzbu na štátny rozpočet, kde sú prísne a nemenné pravidla, ktorých dodržiavanie podlieha kontrole.  

V popoludňajších hodinách sa delegácia ÚSŽZ presunula do kresťanského spoločenského centra,  kde sa uskutočnil slávnostný program pri príležitosti 45. výročia slovenského folklórneho súboru KOLEČKO, ktorého dlhoročným a veľmi úspešným umeleckým vedúcim je Dušan Parajka, Slovák žijúci v Zürichu. Hosťom podujatia v bohatom a divácky úspešnom programe bola Cimbalová muzika POLUN zo Starej Turej zo Slovenska. Pred samotným gala programom, ale aj počas prestávky či po  jeho závere, absolvoval I. Furdík viacero neformálnych rozhovorov s krajanmi.