Informácie

Oblasť médií a informatiky/ edičných aktivít krajanov v rámci dotačného systému sa viaže k významným aktivitám ustanovizní a vydavateľstiev zabezpečujúcich kľúčové krajanské tlačené periodiká (týždenníky, dvojtýždenníky a mesačníky), elektronické médiá rozhlas a televíziu a internetové portály, ako aj ku knižným nakladateľstvám a  spoločnostiam zohľadňujúcim vo svojich edičných plánoch vydávanie pôvodnej slovenskej krajanskej literatúry – poézie a prózy, zbierok, antológií, ale aj monografií obcí a miest, kľúčových krajanských prostredí.

Oba segmenty spája vzájomné prepojené úsilie: organizovanie krajanského života, mapovanie aktivít Slovákov skrze prezentácie podujatí a akcií s využívaním a pôsobením novinárskych žánrov.  Z hľadiska aspektu informovania, vzdelávania a poznávania je kľúčovým faktorom najmä to, že Médiá/ Informácie sú významnými a odbornými nosičmi spisovného slovenského jazyka, čím významne prispievajú nielen k jeho zachovaniu, ale aj permanentnému zveľaďovaniu.

 

Informácie

Oblasť informácií, popri praktickej účinnosti informačnej politiky ÚSŽZ vo vzťahu k spolkom, organizáciám a jednotlivcom z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, zahŕňa najmä podporu projektov v informatívno-prezentačnej, organizačno-propagačnej a publikačno-vydavateľskej oblasti.

Informovanosť vytvára aj nevyhnutný slovensko-slovenský dialóg krajanov s materskou krajinou na hlbšie ukotvenie kultúrno-sociálnych, jazykovo-duchovných a intelektuálnych cenností v sebauvedomovaní sa Slovákov. Informovanosť slúži na propagáciu života krajanských komunít vo vydavateľskej činnosti (knižná tvorba, monografie, dokumentaristika, beletristická a žánrová literatúra, tradičné kalendáre a ročenky, informačné bulletiny, noviny a časopisy a iné periodické a neperiodické tlačoviny) a v internetovej komunikácii (krajanské weby a portály).

Sekciu Informácie budeme postupne rozvíjať, informačne aj tematicky dopĺňať.