Iveta Galbavá členkou zboru poradcov predsedu ÚSŽZ

Novou členkou zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka sa stala Iveta Galbavá, ktorá už viac ako 10 rokov žije a pôsobí v Prahe.

I. Galbavá je vyštudovaná ekonómka, pričom sa v nových podmienkach ekonomických vzťahov stala predmetom jej záujmu o. i. aj etika podnikania a podniková kultúra, certifikát ktorej získala v Belgicku. Vo svojej doterajšej profesijnej činnosti významne využívala komunikatívne predpoklady, keďže pôsobila v oblastiach vyžadujúcich si permanentný kontakt s klientmi a obchodnými partnermi. Postupne sa z bankového sektoru cez podnik zahraničného obchodu a hoteliérstva dostala k samostatnému podnikaniu. V súčasnosti prevádzkuje ako podnikateľka kaviareň v Prahe, pričom nemalú mieru svojho aktívneho voľného času venuje krajanským aktivitám.

Svoj organizačný talent prejavila ešte v rokoch 2001-2004, keď ako projektová manažérka Slovensko-českej obchodnej komory sa spolupodieľala v súčinnosti s Klubom slovenskej kultúry v Prahe na usporadúvaní Slovenského plesu, ktorý v pôsobnosti našich krajanov v zahraničí už roky patrí v tomto segmente kultúrno-spoločenského vyžitia sa k všeobecne uznávaným a najhodnotnejším. Aj vďaka tejto pôsobnosti nadobúdala I. Galbavá rešpekt a uznanie v očiach krajanov, čo jej v nemalej miere priblížilo postupné rozhodnutie dať impulz ku vzniku nového krajanského spolku v Prahe.

Okrem toho, že I. Galbavá úspešne napreduje v podnikateľských aktivitách v gastronomickej oblasti, venuje už štvrtý rok podstatnú časť svojho času programovým aktivitám Medzinárodného klubu Slovenka, ktorý pod jej vedením pracuje v Prahe od mája 2007. V kontexte spoločenských a kultúrnych podujatí sa I. Galbavá prejavuje ako inšpiratívna organizátorka a jej kreatívne myšlienky sa úspešne zúročujú v akciách klubu, nachádzajúceho si medzi krajankami a mladej generácii Slovákov žijúcich v Prahe stále väčšiu obľubu.

Práve manažérske skúsenosti, ako aj kontext spoločensko-kultúrnych aktivít I. Galbavej sú v nadväznosti na jej citlivé vnímanie problematiky postavenia žien v spoločnosti a špecifík krajaniek v zahraničí fundamentom pre jej pôsobenie v zbore poradcov s akcentom na oblasť života krajanskej mládeže a aktívneho uplatnenia sa žien tak v krajanskej komunite ako aj v celospoločenských súvislostiach.