Ján Brtka sa stal novým predsedom Matice Slovenskej v Srbsku

Novým predsedom Matice slovenskej v Srbsku (MSS) pre ďalšie štvorročné mandátne obdobie sa stal Ján Brtka, podnikateľ z Petrovca. Získal 42 hlasov, zatiaľ čo druhá kandidátka Ľudmila Berediová-Stupavská, učiteľka z Kysáča, získala 39 hlasov. Pripravených bolo 87 lístkov, hlasy odovzdalo 81 matičiarov. V maratónskom takmer 10-hodinovom snemovaní si v sobotu, 29. apríla 2017, najprv členovia Správnej rady a potom i členovia Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku ešte raz sprítomnili niektoré problémy, ale si napokon aj zvolili nové vedenie.

Plynulý chod zasadnutia Správnej rady MSS a predsedov MOMS zabrzdila pri správe Dozornej rady MSS za rok 2016 otázka donácie od Ľudovíta Mišíka (zaslaná ešte v roku 2013 v hodnote 10-tisíc eur), lebo niektorým členom chýbala v ponúknutých správach položka so špecifikáciou jej trovenia. Účtovník Karol Bartoš a tajomníčka Zdenka Chalupková vysvetlili prítomným, že v nedostatku finančných prostriedkov sa na bežné potreby siaha aj po devízových rezervách. Na tom účte sú peňažné dary a teda i tá od donátora Ľudovíta Mišíka.

 

Konfrontačný tón aj nové plány

Neprimerané tóny i slová na účet doterajšej predsedníčky Kataríny Melegovej-Melichovej ju prinútili v istej chvíli vzdať sa nároku na matičnú hodnosť čestný člen MSS. Takmer jednohlasne však tieto jej slová boli odmietnuté (tým skôr, že na tento post ju navrhli členovia petrovského MOMS), lebo prítomní schválili kompletný návrh kandidátov na matičné hodnosti a uznania. Pritom bolo zdôraznené, že doterajšia predsedníčka v uplynulých dvoch mandátoch dobre predstavovala Maticu a maximálne si spĺňala záväzky späté s funkciou.

V diskusii vyplávali problémy, s ktorými sa nové vedenie bude musieť vyrovnať: stabilné financovanie Matice (teda aj úhrady predsedovi), spoľahlivá komunikácia medzi matičnými orgánmi a jednotlivcami vo vedúcich pozíciách, nefungovanie niekoľkých miestnych matičných odborov.

Schválené správy o činnosti MSS a finančnej správy, tiež správy Dozornej rady a Inventúrnej komisie za rok 2016 boli predložené neskôr i na zasadnutí Zhromaždenia MSS. Na tomto zasadnutí, ktoré prebiehalo v tej istý deň v zasadacej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, odzneli ešte raz i prezentácia a príhovory kandidátov na funkciu predsedu MSS: Jána Brtku z Petrovca a Ľudmily Berediovej-Stupavskej z Kysáča.

 

Matičné voľby ako maratónsky príbeh

Na 22. riadnom výročnom a zároveň i volebnom zasadnutí Zhromaždenia MSS boli prítomní delegáti z 27 MOMS, ako i hostia, ktorých menovite privítala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. Osobitnými príhovormi auditórium oslovili Igor Vencel, zástupca vedúcej Veľvyslanectva SR v Belehrade, Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Augustín Lang, predstaviteľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia obce B. Petrovec. Na schôdzi privítali i pokrajinského poslanca Pavla Surového.

Zasadnutie viedlo pracovné predsedníctvo v zložení: Katarína Rašetová (predsedníčka), Libuška Lakatošová a Pavel Baláž (členovia) a Zdenka Chalupková (zapisovateľka). Pracovalo sa podľa trochu vymeneného rokovacieho programu, aby chod zasadnutia bol plynulejší. Vďaka trom tajným voľbám (a črtali sa aj štvrté…), predsa tí najvytrvalejší matičiari boli v zasadacej obecnej sieni až do pol ôsmej večer.

Dlho potrvalo a konfúzne vyznel začiatok volieb, lebo kompetentní zistili, že tri miestne odbory poslali viac delegátov, ako to predpisy nakladajú. Mohlo sa to pochopiť, že niekto chce toto zhromaždenie zneužiť… Ale Správna rada pred niekoľkými hodinami rozhodla, že bez ohľadu na presný počet členov v MOMS-och v tejto chvíli, voliť môžu iba toľkí, ako pred dvoma mesiacmi na riadnom výročnom zasadnutí Zhromaždenia MSS v Kysáči. A tak aj bolo.

Do volebnej komisie zvolili: Anna Balážová z MOMS Stará Pazova (predsedníčka), Mária Andrášiková z Petrovca a Zlatko Šimák z Padiny (členovia). Následne prečítali listy prof. Dr. Jána Kišgeciho, že odstupuje z kandidatúry na funkciu predsedu MSS, a Pavla Surového, že odstupuje z kandidatúry na funkciu podpredsedu MSS z Báčky. Nasledovali príhovory s prezentáciou vlastného programu kandidátov na predsedu MSS: Jána Brtku a Ľudmily Berediovej-Stupavskej. Odznela i kratšia diskusia, ktorá v rokovacom programe nebola, a potom sa pristúpilo k voľbám.

Vďaka získaným hlasom matičiarov predsedom MSS v ďalšom štvorročnom mandátnom období sa stal Ján Brtka, podnikateľ z Petrovca. Získal 42 hlasov, kým druhá kandidátka Ľudmila Berediová-Stupavská, učiteľka z Kysáča, získala 39 hlasov. Pripravených bolo 87 lístkov, hlasy odovzdalo 81 matičiarov.

Voľby podpredsedov MSS sa konali dvakrát, lebo po prvom kole traja kandidáti na funkciu podpredsedu z Báčky (z úhrnne šiestich) mali rovnaký najväčší počet bodov, a volilo sa iba dvoch.

Na základe tajného hlasovania v nasledujúcich štyroch rokoch podpredsedami MSS budú: z Báčky Jaroslav Čiep (Báčsky Petrovec) a Vladimír Fekete (Báčska Palanka), z Banátu Branislav Kulík (Vojlovica) a Jarmila Hromčíková (Biele Blato), zo Sriemu Nataša Kolárová (Šíd) a Janko Havran (Stará Pazova).

Členmi Dozornej rady MSS sa stali: Žeľko Čapeľa (Dobanovce), Pavel Baláž (Kovačica), Michal Šranka (Kysáč), Jarmila Pálenkášová (Báčsky Petrovec) a Ján Bagľaš (Aradáč). Ich náhradníkmi sú: Pavel Kukučka (Boľovce), Miroslav Pap (Stará Pazova), Ján Kolár (Báčsky Petrovec), Ján Krivák (Belehrad) a Ján Meleg (Báčsky Petrovec). Členovia Zhromaždenia schválili potom uznesenie o udelení matičných hodností, matičných uznaní, osobitných uznaní, ďakovných diplomov a plakety Dr. Janka Bulíka, ktoré budú udelené na slávnostnom zasadnutí počas Slovenských národných slávností.

Záverom zasadnutia Zhromaždenia MSS odzneli príhovory niekoľkých matičiarov, ako i nového predsedu Jána Brtku a doterajšej predsedníčky Kataríny Melegovej-Melichovej.

 

ANNA FRANCISTYOVÁ, Hlas ľudu

Foto: autorka