Ján Varšo a Ľudovít Hajduk podpísali Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ

Efektívna spolupráca a vzájomná súčinnosť na prospech vzdelávacích aktivít a zvyšovania kvality vyučovacieho procesu v slovenskom jazyku v prostrediach slovenských komunít v zahraničí, ako aj element poznania histórie a života našich krajanov v zahraničí a jeho zaradenie do učebných osnov stredných škôl na Slovensku sú nosnými témami a ambíciami memoranda, ktoré na pôde ÚSŽZ podpísali v pondelok 12. decembra 2016 Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu.

Po predchádzajúcich prípravných pracovných stretnutiach obe inštitúcie dospeli k záveru, že nová kvalita spolupráce ÚSŽZ a ŠPÚ a z nej plynúca motivácia materializovať podnetné myšlienky a námety bude na osoh Slovákom žijúcim v zahraničí tak v štátoch, v ktorých požívajú zákonmi jednotlivých krajín strednej a juhovýchodnej Európy štatút národnostných menšín, ako aj v ostatných štátoch Európy a zámoria, kde predstavujú diaspórne komunity.

Ku kľúčovým cieľom Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ sa o. i. zaraďujú poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri vypracúvaní vzdelávacích štandardov určených pre stredné školy v SR za účelom rozšírenia poznania o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, vytváranie vzájomne priaznivých podmienok pre tvorbu didaktických materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spolupráca pri tvorbe vzdelávacích štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Obe strany sa v memorande zaväzujú aj k spolupráci pri edičnej činnosti Štátneho pedagogického ústavu zameranej na šírenie informácií o živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj pri šírení periodík ŠPÚ do prostredia slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v zahraničí. V rámci partnerstva budú inštitúcie spolupracovať pri menovaní zástupcu ÚSŽZ za člena Predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet slovenský jazyk a literatúra, pri prizývaní členov Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, predovšetkým slovenských pedagógov v zahraničí do práce jednotlivých predmetových komisií ŠPÚ v oblasti humanitných vied, ako aj pri prizývaní zástupcov ŠPÚ do práce jednotlivých sekcií Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.  Memorandum zahŕňa aj poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, otvára priestor krajanským pedagógom publikovať v časopise „Pedagogická revue“ vydávanom Štátnym pedagogickým ústavom, akcentuje aj spoluprácu pri zabezpečovaní učebníc pre krajanov.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, po akte podpísania Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ.

 

MEMORANDUM

http://uszz.sk/data/2016/Memorandum_USZZ_SPU.pdf