Ján Varšo medzi Slovákmi v Poľsku o živote a potrebách krajanov na Spiši a Orave

Koncom februára navštívil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), v sprievode teritorialistky pre Poľsko Moniky Ďurčaťovej a redaktorky Rádia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninkovej, severný Spiš a hornú Oravu. Okrem účasti na našom tradičnom podujatí Fašiangy-Ostatki v Krempachoch, o ktorom informujeme na inom mieste, sa stretol s predstaviteľmi Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši a Orave. Priebeh pracovnej cesty J. Varša a obsah jeho stretnutí s krajanmi v Novej Belej a Jablonke spracovala redaktorka Milica Majerikováčasopisu ŽIVOT, kultúrno-spoločenského mesačníka Slovákov v Poľsku.

 

Na Spiši v Novej Belej

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 23. februára v priestoroch slovenskej knižnice Centra slovenskej kultúry v Novej Belej. Okrem už spomínaných predstaviteľov ÚSŽZ sa na otvorenej debate zúčastnil tiež konzul Generálneho konzulátu Slovenskej republiky (GK SR) v Krakove Slavomír Nagy i ekonómka tejto inštitúcie Ria Struháriková.

Z radov krajanov boli na schôdzke prítomní generálny tajomník Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, podpredsedovia ÚV SSP Jozef Majerčák a Dominik Surma, predseda Obvodného výboru SSP na Spiši František Mlynarčík, členka ÚV SSP a predsedníčka Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku Daniela Radecká, člen ÚV SSP a predseda MS SSP v Nedeci Emil Neupauer, predseda a tajomníčka MS SSP v Jurgove Jozef Vojtas a Anna Mačičáková, členka ÚV SSP a šéfredaktorka krajanského časopisu Život Agáta Jendžejčíková i jeho redaktorky Milica Majeriková-Molitoris a Dorota Mošová.

V úvode sa prihovoril Ľ. Molitoris, ktorý načrtol problémy i očakávania vo vzťahu k ÚSŽZ, aj v súvislosti s predpokladaným naplnením rozpočtu inštitúcie v súlade s uznesením vlády SR, čo by sa stalo vôbec prvýkrát od prenesenia ÚSŽZ pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  Po tomto príhovore krajanov pozdravil J. Varšo, ktorý spresnil, že spomínané navýšenie, ak bude, by malo mať formu rozpočtového opatrenia, pričom podľa jeho mienky by malo byť použité na jubileá. Zároveň podotkol, že ÚSŽZ bude skúmať tiež efektivitu využívania ním poskytovaných financií, ktoré by mali byť doplnkovými k prostriedkom poskytujúcim domovským štátom.

V následnej diskusii sa hovorilo o problémoch v súvislosti s výstavbou Slovenského domu v Jablonke, či chýbajúcej klubovni v Nedeci a v Jurgove. Všetci prítomní zdôrazňovali význam týchto klubovní, ktoré spájajú slovenskú komunitu, majú v našich podmienkach schopnosť revitalizácie slovenského hnutia (vznik umeleckých zoskupení, obnovenie vyučovania slovenského jazyka na školách) a sú fakticky podmienkou akejkoľvek činnosti, ktorá sa nedá robiť na ulici. Učitelia slovenského jazyka D. Surma a D. Mošová predniesli dlhodobo neriešený problém chýbajúcich slovenských učebníc a požiadali o pomoc pri získaní slovenských čítaniek pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré by boli našim učiteľom nápomocné.

V závere sa diskutovalo o letných táboroch pre krajanské deti, na ktoré prispieva taktiež ÚSŽZ. Diskutéri sa zhodli, že najefektívnejšie ohľadom zlepšenia komunikačných schopností boli tábory, na ktorých sa zúčastňovali aj deti zo Slovenska.

 

Na Orave v Jablonke

Oravu navštívil predseda ÚSŽZ Ján Varšo so svojím sprievodom 25. februára. Stretnutie s krajanmi sa konalo v prenajatých priestoroch slovenskej klubovne v Jablonke. Zúčastnil sa na ňom taktiež konzul GK SR v Krakove Slavomír Nagy.

Hostí privítal podpredseda ÚV SSP a predseda MS SSP v Jablonke Ján Bašisty. Okrem neho sa rokovania zúčastnili: generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, členka ÚV SSP a predsedníčka MS SSP v Orávke Žofia Fifanská, členka ÚV SSP a bývalá učiteľka slovenského jazyka Vladislava Bogáčová, členka Revíznej komisie ÚV SSP a tajomníčka MS SSP v Jablonke Mária Polušová, člen Revíznej komisie ÚV SSP a podpredseda MS SSP v Pekelníku Ignác Jazovský, predseda MS SSP v Podsrní Ján Zonzel, členka výboru MS SSP v Podvlku a vedúca Slovenského domu v Podvlku i slovenskej klubovne v Jablonke Božena Bryjová, ako aj ďalší členovia jednotlivých oravských miestnych skupín. Na stretnutie zavítali tiež naši priatelia z Matice slovenskej v Trstenej a Tvrdošíne, ktorí potešili prítomných básňou Rudolfa Dilonga Zahraničným Slovákom.

Hlavnou témou bola výstavba Slovenského domu v Jablonke. Ľ. Molitoris oboznámil prítomných s najnovšou správou o súhlase Gminy Jablonka s vybudovaním dvoch nadzemných podlaží i úpravy naklonenia strechy. A hoci sa zatiaľ nepodarilo zmeniť výšku budovy, je správa o tom, že nemusíme budovať predražené pivnice veľmi pozitívna, zvlášť po takmer ôsmich rokoch úsilia a desiatkach listov, ktoré adresoval gen. tajomník SSP gmine i iným úradom. Ľ. Molitoris zároveň poďakoval všetkým subjektom, ktoré oslovil a podporili Spolok v tomto úsilí – GK SR v Krakove, honorárnemu konzulovi zo Zakopaného, malopoľskému vojvodovi, krajanom z Oravy, poslancovi gminy a nášmu členovi Krištofovi Pieronkovi i slovenským matičiarom, ktorí spoločne s primátorkou Trstenej navštívili v tejto veci vojta. Zároveň podotkol, že v marci sa uskutoční ďalšie grantové kolo vo veci investícií pre menšiny v Poľsku, ktorého sa zúčastníme so žiadosťou o grant na výstavbu Slovenského domu v Jablonke. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že aj ÚSŽZ prispeje svojou troškou k stavbe, a tú by sme tak tohto roku mohli dať, ako sa hovorí, „pod strechu“.

Následne sa slova ujal J. Varšo. Poďakoval za pozvanie na Oravu, ktoré veľmi rád prijal a vyjadril svoje pozitívne dojmy z podujatia Fašiangy-Ostatki. Zároveň prezentoval, že kladne vníma myšlienku postavenia Slovenského domu na Orave a verí, že bude slúžiť svojmu účelu, pričom však uviedol, že sú aj iné krajanské komunity s podobnými potrebami. Pozitívne ocenil tiež slovensko-slovenskú spoluprácu na Orave a prezentoval aktivity, do ktorých sa môžu krajania zapojiť.

K téme Slovenského domu sa vyjadrili aj ďalší krajania. J. Bašisty zdôraznil, že chceme postaviť dom, ktorý bude spájať, nie rozdeľovať. Jednak Slovákov a Poliakov a jednak Slovákov z oboch častí Oravy. Túto myšlienku potvrdili aj slovenskí matičiari, pričom zároveň vyjadrili projektu jednoznačnú podporu. Redaktorka M. Majeriková-Molitoris pripomenula revitalizačný a synergický efekt, ktorý tento projekt môže priniesť na Oravu, a to na základe pozitívnych skúseností z Vyšných Lápš či Podvlku. Jej slová potvrdila krajanka B. Bryjová.

V programe tvorivých dielní v Slovenskom dome v Podvlku sa zúčastňuje pravidelne okolo 80 detí, fungujú tu mažoretkové súbory, začalo sa s prípravou folklórneho súboru, vytvára sa slovensko-poľský slovník, pričom v obci sa tiež obnovilo vyučovanie slovenského jazyka. Potrebu vybudovania Slovenského domu, respektíve reprezentatívneho priestoru v Jablonke, kde by Slováci z Oravy mali možnosť udržiavať a prezentovať svoje tradície i kultúru, predniesla aj bývalá učiteľka slovenského jazyka V. Bogáčová.

Nuž, ostáva len veriť, že na jar položíme základný kameň tejto pre nás veľmi dôležitej budovy a koncom roka nám do nej nebude pršať. To je momentálne najvrúcnejšie prianie našich Slovákov na Orave.

 

MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Foto: autorka