Ján Varšo na pracovnej návšteve krajanov v Českej republike

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 4.-5. novembra 2015 zúčastnil na svojej prvej pracovnej zahraničnej ceste v Českej republike. Cieľom jeho dvojdňového programu v Prahe, kde ho sprevádzal Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ,  bolo oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a aktivitami kľúčových slovenských spolkov, organizácií a inštitúcií krajanov v hlavnom meste ČR. Stretnutie s krajanmi sa uskutočnilo na pôde Veľvyslanectva SR v Prahe. V druhý deň pracovnej cesty navštívil J. Varšo Dom národnostných menšín v Prahe, následne sa zúčastnil na rokovaní so splnomocnencom pre krajanské záležitosti Ministerstva zahraničných vecí ČR Jaroslavom Kantůrkom. V závere pracovného pobytu v ČR navštívil Ján Varšo Slovenský dom v Prahe.

Na stretnutí s predstaviteľmi krajanských spolkov a organizácií na pôde Veľvyslanectva SR v Prahe v stredu 4. novembra predseda ÚSŽZ v prítomnosti JE Petra Weissa, veľvyslanca SR v Českej republike, poďakoval krajanom za ich aktivity v prospech krajanskej komunity v Českej republike a uviedol, že cesta do ČR je prvou pracovnou cestou vo funkcii, nakoľko krajanská komunita v ČR patrí k najpočetnejším v zahraničí. Pracovnú cestu vníma preto ako príležitosť oboznámiť sa s názormi krajanov na činnosť ÚSŽZ a súčasne ich informovať o svojich predstavách pri presadzovaní prijatej koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom v zahraničí na roky 2016-2020. 

Ako uviedol J. Varšo, základným prostriedkom na udržiavanie vlastnej národnej kultúry a identity by malo byť predovšetkým vytváranie pocitu spolupatričnosti. Krajanské spolky a organizácie by mali krajanov zjednocovať, pričom doterajšie skúseností z viacerých krajín, žiaľ, hovoria skôr o opaku. V tejto súvislosti vyslovil myšlienku, že podobne ako v iných štátoch s významnými krajanskými komunitami, aj v ČR je žiaduce, aby si krajanské spolky a organizácie vytvorili taký strešný orgán, ktorý bude tlmočiť svoje oprávnené požiadavky tak vo vzťahu k orgánom Českej republiky, ktoré sú hlavnými partnermi pre jednotlivé národnostné menšiny na svojom území, ako aj vo vzťahu k ÚSŽZ.

J. Varšo tiež vyslovil želanie, aby Svetové združenie Slovákov v zahraničí združovalo čo najviac krajanov a krajanských organizácií a aby sa k nemu krajania skutočne hlásili. Informoval tiež krajanov o pripravovanej novele platnej zákonnej úpravy týkajúcej sa problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí.

V sprievode konzulky SR v Prahe sa vo štvrtok 5. novembra Ján Varšo a Peter Prochácka stretli so splnomocnencom pre záležitosti krajanov na MZV ČR Jaroslavom Kantůrkom a navštívili Dom národnostných menšín a Slovenský dom v Prahe. J. Varšo a J. Kantůrek sa navzájom informovali o činnosti orgánov, ktoré reprezentujú. Na českej strane spadá problematika krajanov do kompetencie MZV ČR, pričom útvar splnomocnenca spadá pod sekciu ministra. Finančné príspevky sú poskytované krajanským organizáciám formou tzv. darov, pričom významnú úlohu pri rozhodovaní o pridelení daru zohrávajú české zastupiteľské úrady v jednotlivých regiónoch, ktoré predkladajú stanoviská k jednotlivým žiadostiam. Na rozdiel od SR nie je v ČR problematika Čechov v zahraničí upravená samostatným právnym predpisom. J.Varšo informoval českého partnera o postavení ÚSŽZ, výške a spôsobe udeľovania dotácií a o ostatných otázkach týkajúcich sa krajanskej problematiky.

V Dome národnostných menšín (DNM) sa predseda ÚSŽZ Ján Varšo stretol s jeho riaditeľom Jakubom Štedroňom a zástupcami krajanských spolkov, ktoré vyvíjajú činnosť v DNM. DNM je zariadením hlavného mesta Prahy, kde má svoj priestor všetkých 14 oficiálnych národnostných  menšín v ČR. Funguje už osem rokov, pričom jeho režijné náklady hradí v plnej výške hlavné mesto Praha. Zástupcovia slovenských krajanských spolkov majú v súčasnosti k dispozícii najviac priestorov – 3 kancelárie, ktoré slúžia ich činnosti.

V závere pracovnej cesty v Českej republike navštívil Ján Varšo Slovenský dom v Prahe, kde sa stretol so zástupcami ďalších krajanských organizácií. Riaditeľ SD Vladimír Skalský informoval predsedu ÚSŽZ o vzniku SD a jeho aktivitách.

 

Na titulnej fotografii:

V závere dvojdňovej pracovnej návštevy krajanov v Českej republike navštívili predseda ÚSŽZ Ján Varšo a jeho podpredseda Peter Prochácka Slovenský dom v Prahe. Jeho riaditeľ Vladimír Skalský a Naďa Vokušová spoločne s ďalšími krajanmi oboznámili hostí z ÚSŽZ o vzniku a aktivitách Slovenského domu.

Foto: Slovenský dom – Facebook

Fotografie zo ZÚ SR v Prahe: Jaromír Slušný