Ján Varšo na pracovnej návšteve medzi Slovákmi v Rumunsku a Maďarsku

Oboznámeniu sa s prostrediami slovenskej národnostnej menšiny, stretnutiam a rokovaniam s poprednými predstaviteľmi spolkov a miestnych slovenských samospráv, škôl a vzdelávacích zariadení, spoločensko-záujmových organizácií, ako aj kultúrnych a duchovných inštitúcií v Rumunsku a Maďarsku, je venovaná päťdňová zahraničná pracovná cesta Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V dňoch 23. – 27. mája 2016 Ján Varšo postupne navštívi niekoľko miest a obcí, v ktorých sa v rumunskej oblasti Bihorskej župy, ako aj v dolnozemskom centre Slovákov v Nadlaku (župa Arad)  rozvíja slovenský národný život skrze mnohé pozoruhodné projekty a aktivity činorodého Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – strešnej a reprezentatívnej organizácie slovenskej menšiny v Rumunsku. Zároveň sa predmetom jeho návštevy stane oboznámenie sa s problematikou vzdelanosti najmladšej generácie Slovákov v Rumunsku počas návštevy niekoľkých základných škôl v Bihorskej oblasti (Čerpotok, Gemelčička, Nová Huta), ako aj internátneho lýcea v Bodonoši, kde vo vyučovacom procese profiluje slovenský jazyk.

Okrem poznakov v oblasti národnostného školstva v Rumunsku absolvuje predseda ÚSŽZ aj stretnutia s predstaviteľmi obcí a duchovnými (Gemelčička, Nová Huta, Alešd), v meste Oradea na tému možností ešte účinnejšieho oživotvorenia slovenskosti v tomto rumunskom regióne bude rokovať s honorárnym konzulom SR M. Jabloncsikom. V závere pracovného pobytu medzi Slovákmi v Rumunsku navštívi Ján Varšo Nadlak, kľúčové spoločensko-politické a kultúrno-vzdelanostné centrum Slovákov v Rumunsku. V jednom z najtypickejších a aj historicky najvýznamnejších prostredí tejto časti slovenskej Dolnej zeme sa oboznámi so vzdelanostnými, spolkovými a literárno-vydavateľskými počinmi Slovákov v Nadlaku.

Z Rumunska povedie trasa tematickej cesty predsedu ÚSŽZ na slovenskú Dolnú zem v Maďarsku. V troch vzdelanostných a spoločensko-kultúrnych centrách Slovákov žijúcich v župe Békés – Slovenskom Komlóši, Békešskej Čabe a Sarvaši, sa postupne oboznámi so situáciou výchovno-vzdelávacieho procesu a celkovou problematikou slovenského národnostného školstva s akcentom na tri najprestížnejšie slovenské základné školy  v tejto časti Maďarska, ako aj Gymnázium v Békešskej Čabe, ktoré vychovávajú potenciálnu mladú slovenskú generáciu v ďalšom reálnom zhodnotení jej intelektu a dispozícií pre oživotvorenie Slovače v Maďarsku. Všetky tri vzdelanostné centrá pracujú v gescii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, predsedníčka strešnej politicko-spoločenskej a kultúrnej inštitúcie Slovákov v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková bude Jána Varša počas jeho poznávacieho pobytu v Maďarsku sprevádzať.

V prítomnosti Igora Furdíka, generálneho konzula SR v Békešskej Čabe, ktorý bude delegáciu ÚSŽZ v čele s jeho predsedom počas obsažných dvoch dní sprevádzať, sa Ján Varšo v programovej časti v Békešskej Čabe stretne vo štvrtok 26. mája podvečer v Oblastnom slovenskom dome v otvorenej debate so slovenskou dolnozemskou verejnosťou v Maďarsku a jej kľúčovými predstaviteľmi z miest a obcí Békešskej župy. Cieľom neformálnej a nepochybne užitočnej stretávky je okrem diskusie o formách, možnostiach, ale aj úskaliach šírenia slovenskosti v Maďarsku tak, ako ju vnímajú Slováci na Dolnej zemi, aj prezentácia aktuálnych úloh a pôsobenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na prospech našich krajanov v kontexte, aký vyplýva z vládou SR prijatej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020.

 

O priebehu pracovnej cesty predsedu ÚSŽZ Jána Varša v slovenských prostrediach Rumunska a Maďarska prinesieme podrobnejšie informácie i obrazovú prílohu po jej uskutočnení na webovom sídle úradu a portáli slovenskezahranicie.sk.