Ján Varšo navštívil kľúčové spolky a inštitúcie Slovákov žijúcich v Anglicku

Oboznámeniu sa s krajanskými komunitami, stretnutiam a rokovaniam s poprednými predstaviteľmi spolkov, spoločensko-záujmových organizácií, vzdelávacích, kultúrnych a duchovných inštitúcií a osobnosťami Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska bola venovaná pracovná návšteva Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú uskutočnil v dňoch 24. – 30. júna 2016. Na pracovnej ceste Jána Varša sprevádzal Matej Uhlík, pracovník odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, v gescii ktorého je dotačná činnosť ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom v štátoch na Britských ostrovoch.

Predseda ÚSŽZ postupne navštívil krajanské komunity v mestách Brighton, Birmingham, Manchester a Londýn. Práve v hlavnom meste Anglicka, v ktorom žije najpočetnejšia komunita Slovákov (odhadom žije v mestách V. Británie až okolo 90-tisíc), a v ktorom naši krajania vyvíjajú aj mimoriadne čulú spolkovú a vzdelávaco-duchovnú činnosť, bolo ťažisko programu Jána Varša.

Ku kľúčovým spolkom,  inštitúciám, víkendovým školám pre slovenské deti či duchovným misiám a zariadeniam, ktoré predseda ÚSŽZ navštívi, patria VČIELKA – krúžok slovenského jazyka pre deti žijúce v Brightone, Slovak Club Birmingham, CS Club Manchester, Slovenský kruh vo VB sídliaci a dlhoročne pracujúci v Londýne, ako aj Slovenská katolícka misia v Londýne.

Predseda ÚSŽZ, ktorý v Londýne o. i. rokoval v sídle Zastupiteľského úradu SR s JE Ľubomírom Rehákom, veľvyslancom SR v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v hlavnom zámere pracovnej cesty akcentoval snahu oboznámiť sa s dennodenným fungovaním komunity našich krajanov na Britských ostrovoch. Zároveň informoval zástupcov krajanov s víziou ÚSŽZ spočívajúcej v snahe rozvíjať spolupatričnosť vo vnútri a medzi krajanskými komunitami. Ján Varšo počas stretnutí s krajanmi prezentoval hlavné nástroje, ktoré ÚSŽZ pri napĺňaní tejto stratégie môže využívať.

Predstavil tiež ďalšie aktivity úradu vrátane možnosti prihlasovať deti do detských prázdninových táborov organizovaných ÚSŽZ na Slovensku. Krajanov úprimne pozval aj na tradičné podujatia organizované úradom počas Podpolianskych folklórnych slávností v Detve (Krajanskú nedeľu a Krajanský dvor v dňoch 8.-10. júla), ako aj na Stálu konferenciu, ktorá sa bude konať v závere októbra 2016.

O priebehu, programe, stretnutiach a záveroch z pracovnej cesty Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, vás budeme podrobnejšie informovať na webovom sídle ÚSŽZ.