Ján Varšo počas pracovnej návštevy v Srbsku rokoval s kľúčovými predstaviteľmi inštitúcií, organizácií a spolkov slovenskej národnostnej menšiny

V dňoch 8. – 12. februára 2016 sa Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zúčastnil na pracovnej návšteve Srbskej republiky, počas ktorej absolvoval stretnutia a rokovania v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny. Počas päťdňovej návštevy, ktorú predseda ÚSŽZ absolvoval s Andreou Groszovou, riaditeľkou odboru pre osvedčenia a právne otázky ÚSŽZ, sa J. Varšo postupne oboznámil s aktuálnym životom a riešením problematiky politicko-spoločenského, spolkového, vzdelanostného, kultúrneho a inštitucionálneho prejavenia sa dlhodobo jednej z najaktívnejších a slovenskosť rozvíjajúcich krajanských komunít. Počas programu pracovnej cesty delegácie ÚSŽZ v nadväznosti na jej zámery J. Varšo postupne rokoval s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v Belehrade, Kovačici, Padine, Báčskom Petrovci, Kysáči, Starej Pazove a Novom Sade.

V utorok 8. februára sa z iniciatívy predsedu ÚSŽZ Jána Varša na pôde Zastupiteľského úradu SR v Belehrade uskutočnilo v prítomnosti okolo 30 kľúčových predstaviteľov inštitúcií, organizácií a spolkov, ako aj politicko-spoločenského, vzdelanostno-kultúrneho a duchovného života Slovákov v Srbskej republike stretnutie, ktoré počas štyroch hodín nastavilo problematiku aktuálneho stavu a smerovania života slovenskej národnostnej menšiny tak vo vzťahu k jej vnútornému sebauvedomovaniu sa a formovania v jej domovskej krajine, ako aj v rámci jej komunikácie so Slovenskou republikou.

Predseda ÚSŽZ sa k účastníkom obrátil s výzvou, aby sa k nahromadeným problémom, sprevádzajúcich krajanský život  Slovákov v Srbsku, postavili so snahou konštruktívne a vecne im čeliť a spoločným úsilím ich aj riešiť.  V takom duchu, ako o tom, parafrázujúc slová J. Varša, zo spomínaného stretnutia informuje aj Oto Filip, redaktor týždenníka Hlas ľudu, na portáli hl.rs.: "inými slovami, naplnenie stanovených cieľov upriamených na zachovanie a zveľaďovanie slovenskosti, posilnenie národnostného povedomia a zveľadenie identity, ako aj štyroch nosných oblastí národného života, si pýta i nové prístupy. Tak isto viac solidarity, spolupatričnosti a spoločného riešenia problémov, súčasné platformy, menej trieštenia síl, nastolenie systému kvót pre jednotlivé štáty a regióny, akcentovanie školstva a kultúry, taktiež podujatí a akcií vyznačujúcich sa masovou účasťou zástupcov slovenskej komunity."

Okrem problematiky podpory krajanského života a aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí s akcentom na Slovákov v Srbsku z prostriedkov na to určených v zmysle dotačnej politiky ÚSŽZ, sa na stretnutí hovorilo aj o ďalšej dôležitej oblasti, ktorú ÚSŽZ komunikuje vo vzťahu ku krajanom – osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktorým sa preukazuje jeho postavenie. O podmienkach jeho vydávania, o zmenách, zjednodušeniach a snahách minimalizovať náklady na vydanie osvedčenia, hovorila Andrea Groszová , riaditeľka odboru pre osvedčenia a právne otázky ÚSŽZ. Podľa portálu hl.rs A. Groszová podotkla, že pre rok 2015 bol príznačný vysoký nárast žiadostí. Kým v roku 2013 počet všetkých prijatých žiadostí na ÚSŽZ bol 568,v roku 2014 ich už bolo 941, vlani až 1445, z čoho bolo až 1156 zo Srbska, pričom počet vydaných osvedčení bol 1050. V roku 2016 bolo iba v januári zaevidovaných 260 žiadostí, z nich až 220 zo Srbska. Hoci sa v žiadostiach neuvádza dôvod podania, je zrejmé, že rozhodujúca väčšina držiteľov osvedčenia prejavuje záujem o zamestnanie v Slovenskej republike.

Z informácií spravodajského portálu hl.rs vyplýva, že podnetná, konštruktívna a tvorivá bola rozprava o terajších a budúcich aktivitách slovenskej komunity v Srbsku, ako aj jej komunikácii a spolupráci s ÚSŽZ. V neformálnej diskusii viacerí rečníci apelovali na to, aby sa reprezentanti slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike zbavovali roztrieštenosti a nezdravej rivality, ktorej je síce aj všade inde viac než dosť, pričom naopak – snažili sa o spojenie a združenie síl, nachádzanie východísk a riešení pre nie vždy ľahké situácie.

Aj posolstvo predsedu ÚSŽZ Jána Varša všetkým účastníkom "okrúhleho stola" na pôde ZÚ v Belehrade, ako aj počas ďalších rokovaní a stretnutí s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, vyznelo ako dobre mienený apel na zastavenie trendov negatívneho vývoja vo vzájomných vzťahoch Slovákov Srbsku. Hľadanie, nachádzanie a spájanie síl s cieľom preklenúť súčasné problémy zostáva v tomto kontexte zodpovednosťou všetkých zainteresovaných, ktorým záleží na pozitívnom obraze celej slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, ako aj jej doteraz priaznivej odozve vo vzťahu k materskej krajine – Slovensku.

 

Na titulnej fotografii:

Počas rokovania s predstaviteľmi kľúčových organizácií, inštitúcií a spolkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike (sprava): Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Andrea Groszová, riaditeľka odboru pre osvedčenia a právne otázky ÚSŽZ, Oľga Beňová, konzulka a 1. tajomníčka ZÚ SR v Belehrade.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy z takmer štvorhodinového pracovného stretnutia predsedu ÚSŽZ Jána Varša s predstaviteľmi kľúčových organizácií, inštitúcií a spolkov Slovákov v Srbsku, ktoré sa uskutočnilo v utorok 9. februára na pôde ZÚ SR v Belehrade.

 

ZDROJ: ÚSŽZ, hl.rs

Foto: ZÚ Belehrad, hl.rs