Ján Varšo poctil Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC v Srbsku, Pamätnou medailou ÚSŽZ počas osláv 500. výročia Lutherovej reformácie v Padine

Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci – evanjelici si pripomínajú päťsté výročie reformácie, ktorá sa začala 31. októbra 1517 v meste Wittenberg, keď reformátor Dr. Martin Luther na dvere chrámu Božieho pribil 95 výpovedí a téz proti odpustkom. Významné a pre celé kresťanstvo prelomové výročie si pripomínajú v týchto dňoch evanjelici na celom svete, evanjelici na Slovensku, ale aj v prostrediach slovenskej Dolnej zeme vrátane našich krajanov – vojvodinských Slovákov v Srbsku . Ústredná oslava Slovenskej augsburského vyznania cirkvi  v Srbsku (SEAVC) sa uskutočnila v atmosfére žičlivosti milosti Božej  v stredu 31. októbra 2017 v Padine. Po slávnostných službách Božích následne v kostolnej záhrade v Padine zasadili strom reformácie a odhalili bustu Dr. Martina Luthera. Oslavy poctil svojou prítomnosťou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

O udalosti v Padine informuje na spravodajsko-publicistickom portáli KULPIN.NET jeho zakladateľka a tvorkyňa Katarína Pucovská. S láskavým dovolením milej kolegyne a dlhoročnej rozhlasovej publicistky slovenskej redakcie Rádia Nový Sad, prezentujeme informácie a fotografie zo slávnosti evanjelikov v Srbsku aj na webovom sídle ÚSŽZ.

Na príležitostných bohoslužbách vysokých hostí z domova a zahraničia, predstaviteľov cirkevných zborov zo všetkých našich prostredí, zástupcov katolíckej, pravoslávnej a nemeckej evanjelickej cirkvi a ostatných vzácnych hostí, pozdravil zborový farár Ján Cicka. Kázňou poslúžil dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a s rozjímaním o význame reformácie sa prihovoril Pavel Sklenár, senior Banátskeho seniorátu.

Nasledovali pozdravné slová predstaviteľov jednotlivých cirkví a prihovoril sa aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Samuelovi Vrbovskému odovzdal pamätnú medailu ÚSŽZ za jeho prínos v zušľachťovaní a zveľaďovaní duchovných hodnôt Slovákov v Srbsku, k ich primknutiu sa k slovenskosti v prejavoch ich národného povedomia, ako aj za neúnavnú vôľu, ktorou nabáda skrze evanjelickú cirkev a. v. k ochrane kultúrneho dedičstva Slovákov vo Vojvodine.

D. p. Samuelovi Vrbovskému, biskupovi SECAV, ktorý je aj predsedom Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí, prostredníctvom listu k jubileu reformácie zablahoželali predstavitelia tohto ekumenického telesa. V liste sa o. i. uvádza: "Dovoľte, aby sme Vám úprimne a srdečne zablahoželali a poďakovali za spoluprácu "na národa roli dedičnej" v slovenskom zahraničí pri príležitosti dnešného vyvrcholenia celosvetových spomienok a osláv 500. výročia Reformácie. Potešilo by nás, keby sme Vašim prostredníctvom mohli blahoželanie a poďakovanie rozšíriť aj do zborov v krajinách, kde pôsobíte a blahodarne pomáhate národnej a duchovnej obrode najmä mladých Slovákov v slovenskom svete.

Vyslovujeme vieru, že vierou, dôstojnosťou a vzájomnou ekuménou budeme môcť i naďalej posilňovať slovenskú spolupatričnosť, prinášať ďalšie obety a obete v prospech ochrany tradičných hodnôt nášho národa.

Ďakujúc teda Vám, Vašim rodinám, Vašim a všetkým evanjelickým a.v. zborom v slovenskom zahraničí želáme veľa vytrvalosti, trpezlivosti, odvahy a neoblomnosti v duchu Vám známej zásady: …tu stojím a nemôžem inak…"

S úctou

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Praha

Viera Denďúrová-Tapalagová, tajomníčka Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, Bratislava

Stanislav Bajaník, Bratislava

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ

portál www.kulpin.net

Foto: autorka

 

Na titulnej fotografii:

Samuel Vrbovský, biskup SECAV (na snímke pravo) a Ján Varš, predseda ÚSŽZ, po akte ocenenia dôstojného pána biskupa Pamätnou medialou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy slávnosti 500. výročia Lutherovej reformácie v Padine.