Ján Varšo poctil Slovenskú školu v Sarvaši k jej 70-ročnému jubileu Pamätnou medailou ÚSŽZ

Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši oslávila v piatok 24. januára slávnostnou akadémiou 70 rokov od svojho založenia. V mene jubilujúcej inštitúcie sa účastníkom slávnosti prihovorila riaditeľka ustanovizne Zuzana Nemčoková.  Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, oslávenca pozdravila v mene najreprezentatívnejšej inštitucionálnej organizácie usmerňujúcej národno-spoločenské prejavy Slovákov v Maďarsku v kontexte mnohonárodnostného štátu, jazykové, vzdelanostné a kultúrno-duchovné zotrvanie a ukotvenie sa našej Slovače pod pravým brehom Dunaja v slovenskosti a tým aj napĺňanie odkazu ich predkov. Zároveň oslovila prítomných aj ako najvyššia predstaviteľka CSSM – zriaďovateľa piatich slovenských škôl v Maďarsku, ku ktorým sa radí aj škola v Sarvaši. Primátor mesta Sarvaš Michal Babák okrem zdravice priniesol aj vlajku mesta. Za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa zhromaždeniu prihovoril jeho predseda Ján Varšo.

Predseda ÚSŽZ vo svojom prívete vyzdvihol napĺňanie ducha tradícií sarvašskej školy v jednom z centier slovenskej dolnozemskej vzdelanosti, pričom akcentoval o. i. aj snahu vedenia školy a jej pedagógov o odborný i ľudský vklad v rámci modernizácie metód výučby, aj s dôrazom na slovenský jazyk. Riaditeľke školy Zuzane Nemčokovej za spontánneho potlesku prítomných hostí, žiakov a pedagógov školy, následne odovzdal Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ján Varšo ju Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši udelil za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí. Sarvašskej slovenskej škole, ako sa uvádza v sprievodnom pozdravnom liste k oceneniu, udelil predseda ÚSŽZ medailu „pri príležitosti 70. výročia založenia inštitúcie za výchovno-vzdelávaciu angažovanosť pri formovaní mladých generácií Slovákov v Maďarsku, posilňovanie spolupatričnosti slovenskej menšiny, zveľaďovanie jej kultúrno-duchovného života, obetavú prácu na prospech slovenskosti a rozvíjanie slovensko-maďarských vzťahov.“

Počas slávnostného programu predstavili žiaci školy svoj všestranný talent. Popoludní si hostia mohli vyskúšať fungovanie najnovších investícií ustanovizne, akými sú únikové izby, projektové vyučovanie, navštívili keramickú dielňu, v telocvični sa zúčastnili pocitových tréningov a v materskej škole obdivovali krásne úžitkové predmety zo šúpolia a slamy.

(tre)

FOTO: ERIKA TRENKOVÁ

            Ľudové noviny – luno.hu

 

X                                        X                                         X

 

Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši patrí k najprestížnejším slovenským vzdelávacím inštitúciám v Maďarsku, a to aj vďaka rokmi budovanej infraštruktúre a postupnej modernizácii materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu. V škole, ktorá patrí v triumviráte so slovenskými školami v Békešskej Čaba a Slovenskom Komlóši k vzorovým príkladom upevňovania národného povedomia, oživotvorenia slovenského sebavedomia a potvrdzovania kultúrno-duchovnej identity Slovákov v Maďarsku, pôsobí dlhodobo v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aj významný slovenský faktor – hosťujúci učitelia zo Slovenska, ktorých vklad najmä v posilňovaní výučby slovenského jazyka tak v samotnom programe výučby, ako aj v mimoškolskej činnosti žiakov, je mimoriadne prínosný a zajedno aj neoceniteľný.

Prirodzene, že Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši má svoju bohatú, hodnotnú a obsahom aj osobnosťami, ktoré ju viedli, pôsobili v nej ako pedagógovia, či v nej ako žiaci získali pevný fundament slovenskosti, ktorý následne rozvíjali vo svojom ďalšom živote, pozoruhodnú históriu a osobitý príbeh. K osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili v uplynulom období o dobrú povesť školy, jej chýr, pričom k primknutiu sa k slovenskosti v jednej z historických bášt niekdajšieho hospodársko-duchovného a vzdelanostno-kultúrneho rozkvetu tejto časti Dolnej zeme (veď napríklad v tomto roku si Sarvašania a celá Dolná zem pripomína okrem iných jedinečných výročí aj 200. výročie úmrtia Samuela Tešedíka – evanjelického kňaza, národného a kultúrneho pracovníka, spisovateľa, publicistu, mimoriadne erudovaného vzdelanca a pedagóga – zakladateľa hospodárskeho školstva v Uhorsku a v Európe) patrí nepochybne aj jej dlhoročná riaditeľka a v tom najlepšom horlivá a príčinlivá Slovenka pani Zuzana Medveďová.

Nuž a pri vyslovení názvu Sarvaš každému, kto sa hoci len úchytkom dotkol jedinečného životopisu „najväčšieho Slováka v našich celonárodných moderných dejinách“ – Milana Rastislava Štefánika (jeho pripomienkový ROK M. R. Š. 2019-2020 si priebežne uctievame a podujatiami ho slávime), sa akiste vybaví miesto jeho školských liet. Mladý Milan Rastislav práve na tamojšom Evanjelickom lýceu v Sarvaši začínal ako gymnazista v roku 1894, aby tu v roku 1898 aj úspešne zmaturoval. Domov na slovenskú „Hornú zem“ sa do rodného hniezda v Košariskách vrátil s vyznamenaním, čiže ako „praematurus“ a s prémiou Telekiho štipendia, čo znamenalo nielen najvyššie vyznamenanie pre gymnazistu, ale aj rovných 70 zlatých na ruku! Bol to práve Sarvaš a viaceré študentské i národné impulzy v ňom, skrze ktoré M. R. Štefánik precítil svoje budúce poslanie aj posolstvá pre Slovákov a Slovensko!

V Sarvaši sa dodnes zachovala pôvodná budova Evanjelického lýcea. Od roku 1991 sú na jej priečelí dve pamätné tabule v popredí so Štefánikovou sochou v leteckej kombinéze. Na hornej tabuli je po slovensky napísané: „Na pamiatku M. R. Štefánika, význačného slovenského dejateľa, generála francúzskeho letectva a vedca, ktorý v rokoch 1894 – 1898 študoval a maturoval v Sarvaši.“ Na spodnej tabuli je ten istý text v maďarčine.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy z návštev Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši predsedami ÚSŽZ Jánom Varšom (v máji 2016) a Igorom Furdíkom (v máji 2015, kým v máji 2016 počas návštevy už zastával post generálneho konzula SR v Békešskej Čabe) počas ich tematických pracovných ciest s cieľom oboznámiť sa s činnosťou, stavom a problematikou slovenských škôl v Maďarsku.

Na spoločných snímkach sú so súčasnou riaditeľkou školy Zuzanou Nemčokovou, predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou, ako aj s bývalou riaditeľkou školy Zuzanou Medveďovou, ktorá na jednej z fotografií je v spoločnosti Michala Babáka, primátora mesta Sarvaš.

S Jánom Varšom, predsedom ÚSŽZ, sa v máji 2016 zhováral pre TV DOMOVINA, publicistickú reláciu v slovenskom jazyku vo vysielaní verejnoprávnej TV Duna, redaktor slovenskej redakcie zo Segedína Ján Bencsik.

Portrétová fotografia pani Zuzany Medveďovej sa viaže k návšteve školy v Sarvaši v máji 2011, keď bola jej riaditeľkou.

Socha M. R. Štefánika s pamätnými tabuľami v slovenskom a maďarskom jazyku je osadená na priečelí školy, ktorá sa nachádza v centre mesta Sarvaš.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

VIAC O M. R. ŠTEFÁNIKOVI V SARVAŠI  ČÍTAJTE

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2901/prve-lasky-m-r-stefanika–gymnazistu-v-soproni-a-maturanta-v-sarvasi