Ján Varšo s cennými poznatkami počas pracovnej návštevy Slovákov v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku

Oboznámeniu sa s krajanskými komunitami, stretnutiam a rokovaniam s poprednými predstaviteľmi spolkov, spoločensko-záujmových organizácií, vzdelávacích, kultúrnych a duchovných inštitúcií a osobnosťami Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy bola v dňoch 7.-17. marca 2016  venovaná zahraničná pracovná cesta Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas jedenástich programovo obsažných dní sa J. Varšo postupne stretol na pracovných rokovaniach, ako aj neformálnych debatách s krajanmi v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku. Na pracovnej ceste sa zúčastnil aj Matej Uhlík, pracovník odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, gescii ktorého je dotačná činnosť ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom v relevantných krajinách.

Predseda ÚSŽZ na každom zo stretnutí prezentoval zámer cesty ako snahu zoznámiť sa s dennodenným fungovaním komunity v čo najprirodzenejšom prostredí a ocenil schopnosť krajanskej komunity a našich zastupiteľských orgánov zorganizovať jednotlivé stretnutia. Na každom z nich oboznámil zástupcov krajanov s víziou ÚSŽZ, ktorá spočíva v snahe rozvíjať spolupatričnosť vo vnútri a medzi krajanskými komunitami. Prezentoval tiež hlavné nástroje, ktoré ÚSŽZ pri napĺňaní tejto stratégie môže využívať.

J. Varšo krajanom predstavil dotačný systém a jeho možnosti a oboznámil ich s plánovaným spôsobom prideľovania dotácií na základe kvót pre jednotlivé regióny a krajiny. Predstavil tiež ďalšie aktivity úradu, konkrétne vydávanie osvedčení pre Slovákov žijúcich v zahraničí, informoval o možnosti prihlásiť deti do detských prázdninových táborov organizovaných ÚSŽZ a tiež ich pozval na Krajanské slávnosti v Detve a Stálu konferenciu, ktoré sa budú konať v júli resp. októbri 2016.

V úvode cesty sa v pondelok 7. marca stretol Ján Varšo s krajanmi v Mníchove na pôde Slovenskej katolíckej misie, diskutoval tu s predstaviteľmi Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu Mníchov reprezentovaným Vierou Horch (predsedníčka), Veronikou Gbúrikovou (podpredsedníčka) a ďalšími členmi spolku. Jedným z hlavných prezentovaných problémov bola absencia vlastných priestorov SNKK-M (pracuje od roku 1974), a tak si ho momentálne prenajímajú od Slovenskej katolíckej misie. Je to síce finančne výhodné, ale podľa slov predsedníčky zároveň aj obmedzujúce pri ich aktivitách. Tie pozostávajú hlavne z voľno-časových aktivít pre deti (výučba slovenčiny, detské dielne a umelecký krúžok), ale aj podujatí orientovaných na dospelých (hudobný večer, filmový festival a pod.).

Na druhý deň – v utorok 8. marca – sa J. Varšo stretol na pôde Generálneho konzulátu SR v Mníchove s gen. konzulom Jánom Voderadským a V. Horch. Na stretnutí si zúčastnení vymenili poznatky o fungovaní krajanskej komunity v Mníchove a ocenili spoluprácu medzi GK a predstaviteľmi SNKK-M pri uskutočňovaní miestnych kultúrnych podujatí a tiež súčinnosť GK Mníchov pri organizácií stretnutí s krajanmi. Po následnom bilaterálnom stretnutí s Pavlom Podolayom, členom predsedníctva Únie Slovákov v zahraničí, v popoludňajších hodinách J. Varšo poctil svojou návštevou jedného z najvýznamnejších slovenských aktivistov v krajinách západnej Európy Imricha Kružliaka, už 101-ročného publicistu, historika a spisovateľa, stále aktívneho letopisca pohnutých, ale aj progresívnych dejín slovenského zahraničia.

V stredu 9. marca už vo Švajčiarsku navštívil J. Varšo Slovenskú školu a škôlku v Zürichu , kde sa v rozhovoroch s Monikou Marekovou a Evou Paulovičovou oboznámil so špecifikami výučby slovenského jazyka v prostredí slovenskej komunity. M. Mareková prezentovala spoločne s E. Paulovičovou projekt, ktorý funguje v rámci International School of Zurich od roku 2013. Aktuálne sa v ich vzdelávacom centre nachádza 40-45 detí v dvoch stupňoch, pričom výučba prebieha raz do týždňa v stredu a trvá 2 a pol hodiny. Obe zástupkyne ocenili finančnú podporu zo strany ÚSŽZ, ktorá sa im dostáva prostredníctvom dotačného systému, obzvlášť s prihliadnutím na to, že od svojho založenia v roku 2013 sa počet žiakov strojnásobil. P. Paulovičová, ktorá je tiež členkou Školskej komisie ÚSŽZ otvorila tému rozdielových skúšok, ktoré deti zo zahraničia musia absolvovať, pre uznanie vzdelania na Slovensku a ich možného zjednodušenia, prípadne vykonávania priamo v komunite. Po krátkej konzultácií ohľadom dotačného systému boli M. Marekovej odovzdané detské knihy ako dar od ÚSŽZ a J. Varšo navštívil triedu, v ktorej sa aktuálne učilo 6 detí.

Následne sa predseda ÚSŽZ stretol so zástupkyňami Združenia Slovákov vo Švajčiarsku Monikou Švajlenovou, Renátou Muchovou a Evou Solmošiovou. M. Švajlenová prezentovala aktivity Združenia,  pod ktorého právnou identitou funguje aj Slovenská škola a škôlka. Združenie bolo založené v roku 1969 a do roku 2013 boli aj členmi Svetového združenia Slovákov v zahraničí, z ktorého ale vystúpili. ZSŠ funguje ako kultúrnospoločenská organizácia a raz ročne organizuje fašiangové slávnosti a športový deň detí. Periodickejšie aktivity podľa M. Švajlenovej nie sú schopní pripravovať z finančných a kapacitných dôvodov, keďže nemajú vlastné priestory a aktivita je postavená na čisto dobrovoľnej báze okolo 20 ľudí. Dlhodobým plánom je pre ZSŠ upevniť pozíciu Slovenskej školy a škôlky a pravidelne organizovať dve spomínané podujatia, spolu s vydávaním časopisu Slovenské zvesti.  Vo večerných hodinách sa J. Varšo v priestoroch Talianskej katolíckej misie, ktorú Slováci využívajú pre svoje združenia, stretol s kňazom Pavlom Niznerom, vedúcim SKM v Zürichu. P. Nizner vyzdvihol spoluprácu medzi SKM a ZSŠ, avšak poukázal na fakt, že je jedinou osobou, ktorá duchovne spravuje všetkých Slovákov vo Švajčiarsku, čo je pri ich roztrúsenosti po krajine veľmi náročné. Po skončení stretnutia sa predseda ÚSŽZ zúčastnil na svätej omši, nasledovanej neformálnym stretnutím s krajanmi v priestoroch SKM.

V ďalšej časti pracovnej návštevy v prostredí slovenských komunít západnej Európy sa Ján Varšo stretol v piatok 11. marca v Paríži s veľvyslancom SR vo Francúzsku Marekom Eštokom a rektorom Slovenskej katolíckej misie v Paríži Imrichom Tóthom. Ten informoval predsedu ÚSŽZ o histórii, vývoji a aktivitách Slovenskej katolíckej misie v Paríži. SKM organizuje slovenské sväté omše, zastrešuje publikačnú činnosť a tiež činnosť miestneho vzdelávacieho centra Slávik. I. Tóth ocenil spoluprácu so ZÚ Paríž a pripomenul, že ako  rektor SKM často neformálne vypomáha aj s činnosťou konzulárneho charakteru pre krajanov, ktorí sa ocitnú vo Francúzsku v problémoch. Spolupráca medzi SKM a ZÚ Paríž prebieha podľa slov M. Eštoka aj pri vzájomnom využívaní priestorov na kultúrne akcie, keďže Slovenská republika okrem priestorov ambasády v Paríži nevlastní vhodné priestory.

Za okrúhlym stolom sa J. Varšo spoločne  s Danielom Jurkovičom, riaditeľom Slovenského inštitútu v Paríži, stretol so zástupcami krajanských inštitúcií – Editou Manákovou z AAFS; Danielom Compagnonom z AOTS; Antonínom Hornychom z AFTS; Soniou Cédille Tarabovou z partnerského výboru miest Fontaine-le-Port a Liptovský Ján; rektorom Slovenskej katolíckej Misie vo Francúzsku Msgr. Imrichom Tóthom, riaditeľkou Slovenskej škôlky Petit Slavik Betkou de la Bouvrie a lektorkou slovenského jazyka na INALCO Tatianou Paholíkovou. Stretnutie pri okrúhlom stole bolo voľne moderované riaditeľom SI Danielom Jurkovičom, ktorý postupne predstavil jednotlivých účastníkov a využil toto fórum na informovanie o Dni otvorených dverí na miestnej jazykovej univerzite INACLO, kde sa okrem iných jazykov vyučuje aj slovenčina.

E. Manáková prezentovala stručnú históriu ich 23 rokov pôsobiaceho Klubu francúzsko-slovenskeho priateľstva, ktoré sa stretáva raz do roka, organizuje kultúrne podujatia a deti a vydáva časopis Spravodaj, ktorý podporuje cez svoj dotačný systém aj ÚSŽZ. D. Compagnon predstavil spolok AOTS, ktorý funguje už od roku 1958, má cez 350 členov a ako jeden z mála spolkov dokonca disponuje vlastnými priestormi v Paríži, ktoré slúžia ako malé kultúrne centrum pre Slovákov, Čechov a Francúzov so záujmom o kultúru týchto krajín.

A. Hornych z AFTS, ktorý funguje od roku 1949, prezentoval činnosť  spolku, zameraného hlavne na prehlbovanie spolupráce a komunikácie medzi Českom, Slovenskom a Francúzskom, prostredníctvom vydávania informačného bulletinu so zameraním na aktuálne dianie v Čechách a na Slovensku a organizácie prednášok českých a slovenských politikov. S. Cédille Tarabová za partnerský výbor miest Fontaine-le-Port a Liptovský Ján vyjadrila veľkú spokojnosť so stretnutím pri príležitosti návštevy delegácie ÚSŽZ, nakoľko podľa svojich slov nevedela o existencií toľkých spolkov pôsobiacich vo Francúzku, čo bolo pre ňu prekážkou pri hľadaní spolupracovníkov pre svoje aktivity. Družbu aktívne využíva zruba 40 rodín, ktoré sa na dvojročnej báze vzájomne navštevujú a vo Francúzsku sa zúčastňujú Európskeho (gastro-kultúrneho festivalu), ktorého slovenská časť sa tento rok uskutoční pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. B. de la Bouvrie reprezentovala Školu a škôlku Petit Slavik, ktoré pôsobí už 5 rokov a ktoré navštevuje aktuálne 43 detí,  väčšinou zo slovensko-francúzskych zmiešaných manželstiev. Pani Bouvrie sa zaujímala najmä o možnú podporu týkajúcu sa školenia pre učiteľov, prípadne možnosť získať metodické pomôcky k ďalšej, hlbšej výučbe jazyka.

Poslednou zastávkou predsedu ÚSŽZ v Paríži bolo stretnutie s predsedníctvom klubu AOTS, v ktorom Daniel Compagnon detailnejšie predstavil históriu a aktivity klubu. V neformálnej atmosfére krajania využili možnosť bližšie sa informovať o podujatiach organizovaných ÚSŽZ. Záujem bol hlavne o účasť na slávnostiach v Detve, ale otázky prišli aj na Letnú školu žurnalistiky, či možnosti študentov zo zahraničia študovať aspoň  formou výmeny na vysokých školách v Bratislave.

Stretnutie s krajanmi v Bruseli v nedeľu 13. marca sa začalo účasťou predsedu ÚSŽZ v spoločnosti Jaroslava Hanzlíka, vedúceho Slovenskej katolíckej misie v Bruseli, na nedeľnej omši v kostole, ktoré využíva SKM. Zúčastnilo sa na nej vyše 150 ľudí slovenského a českého pôvodu, z ktorých väčšinu tvorili ľudia pracujúci v Bruseli.  V súčasnosti je SKM stmeľujúcim prvkom komunity, čo sa ukázalo aj na hojnej účasti krajanov na stretnutí po sv. omši. V neformálnom prostredí krajania informovali o jednotlivých svojich aktivitách (hlavne vianočné kultúrne stretnutie a detské ľudové dielne), opäť najčastejšie zastrešovaných SKM, ktorá aj vo vzťahu ÚSŽZ vystupuje ako žiadateľ o dotácie a je pravidelne podporovaná.

V pondelok 14. marca sa na pôde ZÚ Haag uskutočnilo stretnutie J. Varša s krajanmi, ktoré zorganizoval Roman Bužek, veľvyslanec SR v Holandsku. Na stretnutí sa zúčastnilo zhruba 35 občanov SR, ktorí dlhodobo žijú a pracujú v Holandsku, čo umožnilo ÚSŽZ získať prehľad o aktuálnom fungovaní komunity. Podľa informácií ZÚ žije v Holandsku zhruba 4500 až 5000 občanov SR, pracujúcich v medzinárodných inštitúciách, a ďalších 4000 až 5000 osôb prichádza ročne na krátkodobé pracovné pobyty. Komunita je, podobne ako v celom regióne Beneluxu, pomerne mladá. Doposiaľ nevznikla jej organizovanejšia forma resp. spolok a všetky aktivity boli organizované pod hlavičkou ZÚ Haag. Jedinou výnimkou sa zatiaľ stala od septembra 2015 fungujúca víkendová škola, ktorú navštevuje zhruba 60 žiakov a na ktorej činnosť prispel aj ÚSŽZ. 

V utorok 15. marca navštívil J. Varšo Luxemburg, kde v rámci neformálneho stretnutia Peter Balla, predseda spolku Slováci v Luxembursku, prezentoval špecifiká miestnej komunity. Podobne ako v prípade Holandska, aj v Luxemburgu je komunita pomerne mladá a tvoria ju z veľkej časti ľudia pracujúci v medzinárodných inštitúciách, či nadnárodných spoločnostiach a bankách. SLUX funguje od roku 2013 a má približne 100 členov (odhadovaná komunita žijúca v Luxemburgu je odhadovaná na 600-700 ľudí). Pravidelné podujatia organizované SLUXom sú orientované najmä na deti krajanov (karneval, mikulášske oslavy, športový deň), občasne ale organizujú aj podujatia ako detskú čitáreň, spevokol, či tvorivé dielne. Podľa slov P. Ballu SLUX plánuje zriadenie nedeľnej slovenskej školy, ktorá by mala fungovať trikrát mesačne.

V stredu 16. marca sa J. Varšo v sprievode Imricha Donátha, honorárneho konzula SR vo Frankfurte nad Mohanom, stretol s Eduardom Hechlerom, riaditeľom oddelenia pre medzinárodné vzťahy a partnerské mestá mesta Frankfurt. E. Hechler ako zástupca jedného z najviac multikultúrnych miest v Nemecku ocenil, že Slovenská republika sa stará o svojich krajanov žijúcich v zahraničí. Následne prezentoval aktivity jeho úradu, ktoré spočívajú hlavne v rozvíjaní a udržiavaniu konceptu partnerských miest, o. i. aj organizáciu medzi-kultúrneho festivalu, na ktorom sa zúčastňujú aj Slováci žijúci v okolí. V podvečer sa predseda ÚSŽZ stretol s predstaviteľmi Slovenskej katolíckej misie vo Frankfurte a Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu Frankfurt (SNKK-F). Vedúci SKM-F pán Sabadoš predstavil činnosť misie, ktorá funguje od roku 1997 a zastrešuje medzi 2 000 – 2 200 ľudí. Omše sa konajú dvakrát mesačne a zúčastňuje sa na nich okolo 100-150 ľudí. Zástupcovia SNKK-F, najmä slovami pani Šmálovej, hovorili o. i. aj o prienikoch spolku s SKM-F, vznikol však s cieľom, aby podujatia a aktivity komunity sprístupnil aj ľudom, ktorých by inak mohla odradiť afiliácia s katolíckou misiou.  Hlavným projektom spolku, na ktorý žiadajú každoročne podporu, je jazyková škola pre deti. Jej zámerom je, podobne ako v iných navštívených krajinách, vyrovnať sa s faktom, že väčšina komunity nemá reálnu možnosť využívať umiestnenie detí do Európskej školy. Okrem tejto aktivity sa klub zúčastňuje aj na miestnom kultúrnom festivale, či organizuje verejné čítanie slovenskej literatúry počas miestneho knižného veľtrhu.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo počas pracovnej cesty medzi krajanmi v západnej Európe navštívil v Mníchove  už 101-ročného spisovateľa, publicistu a naslovovzatého letopisca krajanskej histórie Imricha Kružliaka, jedného z najvýznamnejších krajanských aktivistov, s ktorým zotrval v neformálnom rozhovore.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy zo stretnutí s krajanmi, ktoré Ján Varšo absolvoval v Mníchove, Zürichu, Paríži a Haagu.