Ján Varšo s Mariánom Gešperom, novým predsedom Matice slovenskej, o spoločných zámeroch ÚSŽZ a MS

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), prijal v stredu 21. marca 2018 delegáciu Matice slovenskej (MS) vedenou jej novým predsedom Mariánom Gešperom. Hlavnou témou stretnutia, na ktorom sa zúčastnili aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, Milina Sklabinská, odborná pracovníčka ÚSŽZ, Zuzana Pavelcová,  riaditeľka Krajanského múzea Matice Slovenskej v Martine  a Veronika Matušková, hovorkyňa MS, bolo nastavenie rozsahu a možností spolupráce oboch inštitúcií aj v kontexte aktivít súvisiacich s napĺňaním cieľov politiky štátu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Predseda ÚSŽZ ocenil doterajšie aktivity MS v oblastiach, ktoré pozitívne potvrdili prieniky vzájomnej súčinnosti oboch inštitúcií, najmä na poli potvrdzovania národného povedomia Slovákov v zahraničí, zachovávania a zveľaďovania jazykovej a kultúrnej identity našich krajanov. Ján Varšo vyzdvihol v tomto kontexte najmä efektívne partnerstvo ÚSŽZ a MS v práci s najmladšou generáciou Slovákov žijúcich v zahraničí. Organizovanie medzinárodných letných táborov pre deti krajanov finančne podporovaných ÚSŽZ, sa stalo jedným z najprínosnejších spoločných projektov v ostatných rokoch.

ÚSŽZ oceňuje prístup MS v jej komunikácii a prejavoch spolupatričnosti s krajanmi združenými v Maticiach slovenských v Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine. Obzvlášť prínosné sú  tieto väzby najmä pre nevyhnutný slovensko-slovenský dialóg so Slovákmi v štátoch juhovýchodnej Európy, kde tvoria národnostné menšiny. V týchto súvislostiach sú cenné kultúrne, vedecko-výskumné a publikačné aktivity Krajanského múzea MS a účasť predstaviteľov MS na slávnostných či pripomienkových podujatiach, konferenciách a seminároch organizovanými Slovákmi v krajinách Dolnej zeme. Ján Varšo neopomenul ani význam  edičnej a mediálnej činností MS v Martine (ročenka Slováci v zahraničí, magazín Slovensko), ktoré na jednej strane šíria cenné dokumentárne informácie o histórii i súčasnosti našich krajanov vo svete, na druhej zasa publicisticky príťažlivou formou bezprostredne vťahujú do problematiky života, aktivít a prepojení s krajanov s ich bývalou vlasťou či materskou krajinou aj čitateľov na Slovensku.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo v priebehu rokovania i neformálnej debaty pozval nového predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera na kľúčové reprezentatívne podujatia organizované úradom v tomto roku (vrátane Dňa zahraničných Slovákov 5. júla), ako aj Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.-27. októbra v Bratislave.

Marián Gešper vyslovil presvedčenie, že Matica slovenská pod jeho vedením chce nadviazať na všetko pozitívne a prínosné, čo charakterizuje doterajšiu spoluprácu MS a ÚSŽZ. Obom inštitúciám sa i ďalej otvára tak pri organizovaní matičných podujatí na Slovensku, ako aj súčinnosti MS a ÚSŽZ v rámci partnerstva pri príprave cyklických každoročných vzdelávaco-kultúrnych podujatí s účasťou krajanov na Slovensku v spoluorganizátorskom vklade s ďalšími štátnymi inštitúciami (Ministerstvo kultúry SR), samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, ako aj záujmovými či občianskymi združeniami.  Podnetným a úspešným projektom z tohto pohľadu vnímania spolupráce MS a ÚSŽZ je aj literárna súťaž detí a žiakov v tvorivom písaní Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorá v zvláštnej kategórii Slovákov žijúcich v zahraničí motivuje, podporuje a na záverečnom tradičnom akte vyhlásenia aj oceňuje talentovaných žiakov z krajanských prostredí.

Nové vedenie Matice slovenskej, aj podľa slov Mariána Gešpera, má za cieľ – čo potvrdila aj séria rokovaní s dôležitými slovenskými inštitúciami a organizáciami v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania, ÚŠŽZ nevynímajúc  – zlepšiť, zintenzívniť a najmä skvalitniť úroveň vzťahov s predmetnými inštitúciami tak, aby sa v samotnej matičnej činnosti tieto premietli v prospech slovenskej spoločnosti. Keďže aj našich krajanov spoločne vnímame ako neoddeliteľnú súčasť nášho národa a celistvosti slovenskej histórie a kultúry, MS aj svojimi tohtoročnými aktivitami aj v kontexte významných jubileí (25 rokov slovenskej štátnosti, 175. výročie kodifikovania spisovnej slovenčiny, 100. výročie Pittsburskej dohody, 155. výročie založenia Matice slovenskej, 100. výročie Deklarácie slovenského národa, a ďalšie) citlivo vníma a ctí významný podiel Slovákov žijúcich v zahraničí a kľúčových osobností z radov krajanov na prelomových udalostiach určujúcich a podmieňujúcich emancipačné a štátoprávne snahy Slovákov a Slovenska.

Rok slovenskej štátnosti je pre Maticu medzníkom, od ktorého chce byť vnímaná ako ustanovizeň Slovákov, ktorá spoločnosť spája svojimi aktivitami, a nie ju rozdeľuje kontroverznými či politickými témami. Predseda MS tento leitmotív rozšíril o myšlienku, že MS rôznym partnerom navrhla konkrétne možnosti spolupráce realizovateľné už v tomto roku, pričom sa chce spoločne  venovať nielen aktuálnym, historicky overeným dejinným výročiam a osobnostiam, ale aj vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti slovenských dejín a kultúry popularizačnou formou.  V kontexte oslovenia aktívne činnej i nastupujúcej mladej generácie MS nezabúda ani na krajanských matičiarov na Dolnej zemi a užšiu vedeckú spoluprácu s Maticou srbskou a Maticou chorvátskou. Folkloristov a divadelníkov poteší spolupráca Matice slovenskej s Národným osvetovým centrom, pričom MS sa stane spoluorganizátorom Folklórneho festivalu Východná a Scénickej žatvy v Martine.

Predseda MS Marián Gešper rovnako pozval predsedu ÚSŽZ Jána Varša na významné podujatia a oslavné pripomienky , ktorých organizátorom v niekoľkonásobnom pamätnom roku 2018 – aj z pohľadu historických, národných a štátotvorných jubileí – je Matica slovenská.

Predsedovia ÚSŽZ aj  MS počas stretnutia konštatovali, že plánovaných aktivít oboch subjektov – aj v rámci viacerých pamätných dátumov i výročí – je v roku 2018 čo do ich počtu požehnane, pričom mnohé z nich sa termínovo prekrývajú. Nebude preto jednoduché úsilie oboch inštitúcií – tak ÚSŽZ, ako aj MS, v rámci ich vzájomnej spolupráce a aktivít  skoordinovať. Ján Varšo i Marián Gešper však v rámci  tejto súčinnosti vyjadrili obojstranný záujem svojej účasti na predmetných podujatiach i projektoch.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo a Marián Gešper pred rokovaním v Bratislave.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy počas stretnutia predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej na pôde ÚSŽZ.

FOTO: ÚSŽZ  – ĽUDO POMICHAL