Ján Varšo v Prahe po stretnutiach so Slovákmi rokoval s partnerom pre podporu českých komunít v zahraničí a poctil pamiatku českej resp. československej emigrácie na podujatí pod Strahovským kláštorom

V dňoch 6.-7. mája 2019 absolvoval Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na stretnutia obsažnú, tematicky pestrú a najmä prínosnú dvojdňovú pracovnú návštevu hlavného mesta Českej republiky. Týkalo sa to tak dimenzie Slovákov žijúcich v najpočetnejšej komunite v Prahe, najmä vo vzťahu k mnohorakosti ich tvorivých prezentačných spoločensko-kultúrnych, folkloristických, vydavateľsko-literárnych i duchovných aktivít, ako aj problematiky ich vzájomnej komunikácii v tom zmysle, aby nastoľovaním nových tém života našich krajanov v Prahe sa akcentovala aj väčšia miera ich vzájomnej súdržnosti. Dôležitou súčasťou programu Jána Varša v Prahe boli aj rokovania s predstaviteľmi inštitúcií Českej republiky, v pôsobnosti ktorých nie je iba koordinácia a podpora krajanských komunít Čechov v zahraničí, ale aj vytváranie priestoru  pre životaschopnosť a tvorivosť, vrátane zachovávania si jazykovej, kultúrnej a duchovnej identity 13 národnostných menšín žijúcich v súčasnosti v Českej republike.

V posledne menovanom kontexte bola v centre pozornosti prvého dňa pracovných stretnutí predsedu ÚSŽZ v Prahe návšteva Domu národnostných menšín (DNM), kde sa po rokovaní s jeho riaditeľom  Jakubom Štedroňom postupne stretol s predstaviteľmi združení, inštitúcií a subjektov našich krajanov, ktoré práve v priestoroch DNM rozvíjajú svoju činnosť. O zámeroch efektívne uskutočňovať nielen svoje aktivity, ale v reflexiách slovenskej krajanskej vzájomnosti prispievať aj k posilňovaniu spoločného, súdržného a tým aj prenikavejšieho a účinnejšieho pôsobenia celej komunity Slovákov v Prahe a Českej republike, sa Ján Varšo pozhováral s vedúcimi krajanskými predstaviteľmi Dokumentačného a múzejného strediska slovenskej menšiny v Prahe, Klubu slovenskej kultúry, Spolku Detvan, medzinárodného klubu Slovenka, Občianskeho združenia Bona Fide či Slovensko-českej spoločnosti.  S Andrejom Danom Bárdošom, predsedom Obce Slovákov v Českej republike, jednej z nosných organizácií krajanov v ČR, sa okrem kľúčových aktuálnych inštitucionálnych aktivít Obce Slovákov v ČR podelil s A. D. Bárdošom  aj s problematikou organizovanosti našich krajanov a tým aj miery ich spoločných aktivít v regionálnych obciach.

Popoludní sa predseda ÚSŽZ zvítal na hore Petřín s pánom Vojtechom Čelkom, významným slovenským historikom, predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika, v sprievode ktorého položil kyticu kvetov k pamätníku Milana Rastislava Štefánika.  V ďalšej časti pondelňajšieho programu zavítal Ján Varšo do Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe v Jirchářích, kde sa v Kostole sv. Michala v prítomnosti Mariána Čopa, slovenského zborového farára a biskupa Evanjelickej a. v. cirkvi v ČR, stretol s členmi tohto, z hľadiska duchovného života Slovákov v Prahe, kľúčového cirkevného zboru, ktorý okrem tradičnej pastoračnej činnosti významne prispieva aj pripomínaniu tradičnej slovensko-českej vzájomnosti aj s prihliadnutím na činnosť takých významných historických osobností z prostredia slovenských evanjelikov v Prahe, akými boli o. i. Ján Kollár, Milan Rastislav Štefánik, Ján Smrek a ďalší.

Následne sa predseda ÚSŽZ v sídle Asociácie Limbora oboznámil s aktivitami folkloristov, ako aj s činnosťou Etnickej asociácie Etnica, ktorú mu priblíži jej predseda Jaroslav Miňo, zároveň aj člen Rady vlády ČR pre národnostné menšiny.  Vo večerných hodinách navštívil Ján Varšo Slovenský dom (SD), kde ho do aktuálneho diania a najbližších programových plánov, ako aj súčinnosti s ďalšími krajanskými inštitúciami, organizáciami a spolkami, pre ktoré sa otvára možnosť využívania v prostredí tohto ozaj prestížneho objektu v srdci Prahy priestor na ich aktivity,  uviedol jeho riaditeľ Vladimír Skalský. 

V konštruktívnom duchu sa otázkam dôležitosti rozvíjania krajanských tlačených médií v zahraničí (v Českej republike konkrétne s dlhodobo úspešným projektom vydávania časopisu Korene) s Jaromírom Slušným, šéfredaktorom tohto krajanského informačno-publicistického média, plniaceho si okrem kľúčových žurnalistických atribútov a organizovania spolkového života Slovákov v ČR aj neodmysliteľné poslanie rozvíjať slovenský jazyk. Počas stretnutia v SD sa Ján Varšo zhováral aj o programových aktivitách Česko-slovenskej scény s jej predsedom Janom Klapkom.

Druhý deň návštevy Prahy nadobudol v programe predsedu ÚŠŽZ pracovný a zajedno aj oficiálny slávnostný pripomienkový charakter. Ján Varšo sa po prvý raz stretol s Jiřím Krátkým, zvláštnym splnomocnencom ČR pre krajanské záležitosti, odkedy bol 1. februára 2019 skúsený český diplomat vymenovaný do tejto funkcie. Obaja partneri si vymenili skúsenosti reflektujúce v ČR a na Slovensku kľúčové aspekty obsahu štátnej politiky i jej špecifiká a odlišnosti, ako aj formy morálnej a finančnej podpory oboch štátov vo vzťahu k svojim krajanským komunitám vo svete.

Jednou z kľúčových tém ich debaty, ako uvádza o. i. aj portál MZV ČR, bola situácia v starostlivosti o krajanov zo strany českej a slovenskej vlády, vrátane rozdielov v prístupe k modernej krajanskej komunite. Jána Varša v tomto kontexte zaujímali napríklad formy podpory výučby českého jazyka v zahraničí, najmä fenomén tzv. Českých škôl bez hraníc. Obaja šéfovia inštitúcií, agendou ktorých je výkon štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom, si rovnako vymenili názory a skúsenosti na odlišnosti vo fungovaní oboch úradov: samostatného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v ekonomickej gescii MZVaEZ SR a oddelenia zvláštneho splnomocnenca pre krajanské záležitosti , ktoré je súčasťou štruktúry Ministerstva zahraničných vecí ČR. Rozhovor sa ďalej dotkol  aj otázky konceptu Slovenského domu v Prahe a Českého domu v Bratislave. V závere rokovania sa Ján Varšo a Jiří Krátký zhodli na záujme o bližšiu spoluprácu – či už v otázke vzájomnej informovanosti o aktivitách týkajúcich sa života krajanských komunít a komplexnej problematiky krajanského života, ako aj vzájomnej podpory v prospech krajanov.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo sa v predpoludňajších hodinách v utorok 7. mája v sprievode zástupkyne Veľvyslanectva SR v Prahe a v spoločnosti J. Krátkého zúčastnil spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala pri soche Panny Marie z Exilu na Strahove ako pocta všetkým Čechom resp. bývalým občanom Československa, ktorí boli rôznymi okolnosťami minulých režimov nútení žiť v zahraničnej emigrácii mimo svojej vlasti. Na pietnej pripomienke sa prítomným prihovoril Tomáš Petříček, minister zahraničných vecí Českej republiky, pričom sa na podujatí zúčastnili aj ďalší najvyšší predstavitelia MZV ČR, Senátu a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, zástupcovia zahraničných veľvyslanectiev akreditovaných  ČR a ďalší hostia.  

Slávnostný akt pripomenul nielen historický, ale najmä súčasný význam krajanov pre českú spoločnosť. Českí krajania, ktorí sa trvale hlásia k českým koreňom, pričom dočasne alebo trvale žijú v zahraničí, predstavujú podľa odhadov až pätinu súčasnej českej populácie! Minister T. Petříček zdôraznil nevyhnutnosť vnímania premien súčasnej českej komunity v zahraničí: "Mojim prianím je, aby sa táto akcia stala symbolickým momentom začiatku celospoločenskej reflexie o premenách našich krajanov. Z nej bude vychádzať nová koncepcia krajanskej podpory," vyhlásil podľa portálu mzv.cr minister T. Petříček.

Ján Varšo pri tejto príležitosti položil k soche Panny Marie z Exilu pod Strahovským kláštorom kyticu kvetov so slovenskou trikolórou ÚSŽZ. Samotná socha je svojim príbehom symbolickou pripomienkou osudov českej emigrácie. Socha z carrarského mramoru bola vytvorená na objadnávku v Ríme v roku 1954 v dielni talianskeho sochára Alessandra Monteleoneho z prostriedkov peňažných zbierok českých krajanov v USA a Kanade. Neskôr bola prevezená do USA a vztýčená v záhrade českého benediktínskeho opátstva Lisle pri Chicagu, kde pretrvala v exile ďalších 40 rokov. Až v roku 1993 bola socha vďaka zbierkam českých krajanov prevezená do slobodnej českej vlasti a 7. mája 1994 v prítomnosti kardinála Miroslava Vlka vztýčená na súčasnom mieste, v záhrade Strahovského kláštora. Počas pietnej pripomienky symbolicky hudobne prepojil Čechov v zahraničí  a doma svojim vystúpením známy husľový virtuóz Jaroslav Svěcený.

Pracovná návšteva Jána Varša v Prahe vyvrcholila na pôde Veľvyslanectva SR v ČR, kde sa s Petrom Weissom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Českej republike, venovali aktuálnemu stavu najpočetnejšej krajanskej komunity Slovákov v Európe, jej prínose v upevňovaní tradične pozitívnych priateľských vzťahov s väčšinovým českým národom, a to najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a výskumu, spoločných podnikateľských projektov a ekonomických aktivít, prirodzených rodinných a priateľských väzieb, ako aj empatického spoločného vnímania nielen bezmála stáročného spoločného príbehu, ale aj Slovákom i Čechom blízkych a nedeliteľných demokratických hodnôt.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo po rokovaní s krajanmi v Slovenskom dome v Prahe.

Na snímkach vo fotogalérii:

Pietna spomienka pri soche Panny Marie z Exilu pod Strahovským kláštorom, na ktorej Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, na znak úcty českých resp. československých krajanov desaťročia nútených žiť v zahraničnej emigrácii, v prítomnosti ministra zahraničných vecí ČR Tomáša Petříčka, položil za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí k soche kyticu kvetov so slovenskou trikolórou.

 

ZDROJ: mzv.cr, ÚSŽZ

Foto: mzv.cr, Slovenský dom – Bohdan Kraus