Ján Varšo: Veľa zdravia a pohody krajanom, rodákom a priateľom Slovenska v čase Veľkonočných sviatkov i po nich!

Milí priatelia, v prvom rade mi dovoľte mi, aby som Vám, našim krajanom, rodákom a priateľom Slovenska, zaželal pevné zdravie a spokojné sviatky Veľkej noci. Kresťanský svet ich tradične spája so zmŕtvychvstaním ukrižovaného Ježiša Krista a v prírode prichádzajú s jarným slnovratom, ktorý prináša viac svetla i tepla smerom k severu našej zemegule. V každom prípade jar nahrádza zimné (v ostatných rokoch dosť nezimnejšie) obdobie a zobúdza prírodu, ktorá nás z každej strany oslovuje zeleňou, pukmi kvetenstva a švitoriacim vtáctvom.

Za normálnych okolností by sa tento sumarizačný I. webový štvrťročník v roku 2020 mohol začať štandardne slovami, že ÚSŽZ si plní svoje zákonné úlohy (najmä) v oblasti vydávania osvedčení a administrovania dotácií. V dnešnej situácii skomplikovanej koronavírusom COVID-19 by to však znelo dosť neštandardne a hlavne nie pravdivo, keďže práve tento vírus určuje tempo a pulz života našej súčasnej civilizácie. Globálne i na úrovni jednotlivých štátov sú proti jeho šíreniu prijímané opatrenia zasahujúce do nášho života spôsobom, na ktorý nie sme kolektívne ani jednotlivo zvyknutí. Spoločenské, duchovné, kultúrne, športové, či iné aktivity, ktorých prirodzenou podstatou je dávať dohromady ľudí a spájať nás podľa profesie, viery i koníčkov, sú zaradom zrušované alebo odkladané, a naša pozornosť a nádej sa upierajú na návrat do “predvírusových” človečenských časov.

 

Koronavírus mení naše životy,

aj pohľad na nastavenie hodnôt

 

Atmosféru dennodenného života v mnohých krajinách vrátane Slovenska terajšiu dobu charakterizujú prázdnejšie ulice, redšia cestná, železničná i letecká doprava. Rovnako tiež rúška na tvárach ľudí, ktoré nás začleňujú do jednej rodiny bez ohľadu na náš vek, pohlavie, zamestnanie, alebo spoločenský, sociálny, náboženský, etnický, či iný status. Individuálnym je len rešpektovanie opatrení vlád jednotlivých štátov proti šíreniu vírusu, čo v praxi znamená, že len s podporou a osobným prispením každého jednotlivca v krajine sa môže podariť úspešne čeliť pandémii.

Koronavírus dostal ľudí našej planéty na jednu loď, na ktorej je dostatočný priestor pre individuálnu zodpovednosť a solidaritu vo vzťahu k svojmu okoliu. Som presvedčený, že všetci, vrátane krajanov, sme si toho plne vedomí a rešpektovanie a dodržiavanie všetkých preventívnych protivírusových opatrení našich vlád prijímaných v súčinnosti s expertmi, je prioritou, ktorej cieľom je chrániť iných a tým aj seba.

Zavírený svet nás dostáva do situácie, keď sa pozastavujeme nad svojimi životnými prioritami a viac ako predtým upriamujeme pozornosť na to, čo nie je spojené s naším pohodlím, ale priamo súvisí s realitou našej existencie. Oceňujeme prácu vyťaženého lekárskeho, zdravotníckeho, farmaceutického i dobrovoľného personálu, ktorý popri svojich bežných osobných a rodinných každodennostiach, spolu s epidemiologickými expertmi, bojujú proti šíreniu koronavírusu a jeho následkom i dôsledkom. Za prísnych hygienicko-bezpečnostných podmienok rešpektujeme mimoriadne pravidlá v oblasti zásobovania i poskytovania ďalších nevyhnutných služieb potrebných pre obyvateľstvo a tiež na udržiavanie spoločenského a hospodárskeho poriadku.

Koronavírus nás uzavrel do hraníc nášho úzkeho (väčšinou) rodinného prostredia, ktoré si vyžaduje vytvorenie individuálneho režimu sebarealizácie, resp. využívanie moderných informačných technológií na komunikovanie v oblasti pracovných, spoločenských, kultúrnych, duchovných a ďalších záležitostí, aby sa nepretrhla kontinuita medzi predkoronavírusovou dobou a po nej.

 

COVID-19 vyvolal krízové opatrenia ÚSŽZ

vo vzťahu k podpore projektov i podujatiam

 

Na existujúcu situáciu reagoval aj ÚSŽZ z hľadiska naplňovania svojich základných zákonných funkcií vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a tiež dotácií, o čom informuje krajanov na svojej webovej stránke i v elektronickej komunikácii so zainteresovanými subjektmi. V nadväznosti na opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusovej pandémie sa (16.3.2020 a 20.3.2020) uskutočnili Porady vedenia ÚSŽZ vo formáte Krízového štábu, na ktorých boli prerokované opatrenia a prijaté závery implementácie príslušných orgánov Slovenskej republiky z hľadiska zákonných pôsobnosti ÚSŽZ.

Od polovice marca 2020 sú na ÚSŽZ redukované stránkové hodiny v agende osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a v spolupráci so Správou služieb diplomatickému zboru, ktoré je vlastníkom budovy sídla ÚSŽZ v Bratislave (Palisády 29/A), je upravený aj režim prijímania stránok. Hoci počet krajanov prichádzajúcich na ÚSŽZ sa objektívne znížil po prijatí opatrení štátov o obmedzení cezhraničného pohybu obyvateľov, naďalej prichádzajú žiadosti o osvedčenia z našich zastupiteľských úradov, najmä z Belehradu a Užhorodu.

V oblasti dotácií ÚSŽZ najprv (19.3.2020) vyzval krajanské subjekty, aby reálne zhodnotili konanie spoločenských, kultúrnych a ďalších podujatí plánovaných a podporených v prvom polroku 2020 v súvislosti so šírením  koronavírusovej pandémie, aby následne (25.3.2020) zmrazil podpisovanie dotačných zmlúv zo strany ÚSŽZ, ktoré predpokladajú združovanie ľudí a tým sa dostávajú do rozporu s opatreniami vlád proti šíreniu vírusu. Toto rozhodnutie sa opiera o zákonnú povinnosť ÚSŽZ nakladať s verejnými prostriedkami Slovenskej republiky účelne, hospodárne a efektívne, pričom súčasná situácia, resp. prijímané opatrenia vzťahujúce sa na obmedzenie zhromažďovania osôb, zamedzujú použitie schválených prostriedkov na určený (spoločenský) účel. Tento krok má za cieľ tiež vyhnúť sa zbytočným administratívnym úkonom a prevodu finančných prostriedkov na účty krajanských subjektov, ktoré by ich v konečnom dôsledku museli vracať, čo by navyše podliehalo nemalým bankovým poplatkom.

ÚSŽZ tiež pristúpil k pozastaveniu prípravy podujatí v Slovenskej republike, ktorých je (spolu)organizátorom: IV. Pamätný Deň zahraničných Slovákov (5.7.2020), XXIV. ročník Južno-slovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach (17.-18.7.2020) a 47. Krajanskú nedeľu a VII. Krajanský dvor počas 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (10.-12.7.2020). ÚSŽZ konzultuje konanie prázdninových detských táborov na Slovensku (júl – august 2020) s ich realizátormi, kde však rozhodujúcu úlohu bude zohrávať doba platnosti opatrení vlády Slovenskej republiky proti šíreniu koronavírusu a tiež je si vedomý toho, že na prelome mesiacov október/november 2020 je plánovaná Stála krajanská konferencia.

Verím, že protivírusové opatrenia, aj vďaka nášmu zodpovednému prístupu pri ich naplňovaní, nás časom navrátia aj do života zvyčajného krajanského sveta, ktorého cieľom je posilňovanie spolupatričnosti Slovákov v zahraničí a prezentácia i reprezentácia slovenskosti v domovskej krajine v jej dimenziách (vzdelávanie, kultúra, informovanosť a médiá) a tiež voči materskému Slovensku.

 

Kľúčové udalosti na Slovensku i v EÚ

aj v centre pozornosti našich krajanov

 

Dovoľujem si upriamiť pozornosť na chronológiu aktivít ÚSŽZ v tomto štvrťroku, ktorá bola prerušená a narušená koronavírusovou pandémiou, hoci nemohla a nemôže úplne zastaviť život v spoločnosti a jeho riadenie.

Na začiatku Nového roku (2.1.2020) prezidentka Zuzana Čaputová slávnostne  odovzdala štátne vyznamenania Slovenskej republiky dvadsiatim osobnostiam zo Slovenska i zo zahraničia za ich zásluhy v oblasti spoločenského, ekonomického, vedeckého, kultúrneho, športového života.

V prvom štvrťroku sa v Slovenskej republike konali (29.2.2020) aj riadne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe ich výsledkov prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová menovala (21.3.2020) vládu Slovenskej republiky na čele s jej predsedom Igorom Matovičom, ktorá vystriedala vládu Petra Pellegriniho. Nová vláda začala fungovať v dobe, keď celý svet je ponorený do problémov spojených s koronavírusovou pandémiou a zamestnaný jej dôsledkami a následkami.

S nádejou a vierou dúfame, že protivírusové opatrenia vlády Slovenskej republiky, ale aj ďalších štátov vrátane tých, v ktorých žijú a pôsobia naši krajania, budú účinné. Ivan Korčok, dezignovaný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí novej vlády, vyzval (29.3.2020) našich občanov, aby aj v tejto neľahkej situácii zachovali “medzi sebou základnú úctu a rešpekt” a zdôraznil dôležitú úlohu poskytovania konzulárnej pomoci občanom Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí.

V tomto kvartáli 1. februára 2020 opustilo rodinu EÚ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 1. februára 2020 a ešte do konca tohto roku sa viesť rokovania o nastavení vzťahov medzi Londýnom a Bruselom. Veríme, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorému zaiste každý želá veľa úspechov v súvislosti s týmto rozhodnutím, nebude mať výraznejší dopad na postavenie okolo 100 000 Slovákov tam žijúcich a pôsobiacich a ich väzby s materským Slovenskom. ÚSŽZ bude v rámci slovenskej legislatívy naďalej podporovať slovenské krajanské subjekty v Spojenom kráľovstve, ktoré sú aktívne najmä v oblasti vzdelávania detí a tiež pri udržiavaní slovenských ľudových tradícií a zvykov.

 

Užitočná strategická súčinnosť ÚSŽZ a RVKO

je pozitívom pre systémovú podporu krajanov

 

A teraz už ku krajanskému životu a aktivitám ÚSŽZ v prvom štvrťroku, ktoré (od polovice marca) okliešťuje, žiaľ, koronavírus.

V januári podpísal predseda ÚSŽZ záznam z kontroly, ktorú vykonávali poverení zamestnanci Odboru generálnej inšpekcie MZVEZ SR (marec-november 2019) v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s ÚSŽZ a kontroly dotácií poskytovaných ÚSŽZ na aktivity podporujúce Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vo februári sa uskutočnilo VIII. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (RVKO), ktorej poslaním je strategické usmerňovanie činnosti ÚSŽZ v rámci jeho zákonnej pôsobnosti. RVKO vzala na vedomie informáciu o rozdelení dotácií ÚSŽZ na krajanské aktivity a na infraštruktúrne projekty krajanov v roku 2020, ako aj informáciu o aktuálnom stave vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Predseda ÚSŽZ poďakoval predsedovi RVKO, ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslavovi Lajčákovi a výkonnému predsedovi RVKO, štátnemu tajomníkovi MZVEZ SR Lukášovi Parízkovi, za korektnú spoluprácu a súčinnosť RVKO pri naplňovaní štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k slovenským komunitám vo svete.

V oblasti dotačného systému v januári pokračovalo spracovávanie žiadostí krajanov o udelenie dotácií v riadnom termíne na projekty v roku 2020 v nadväznosti na ich predkladanie (1.10.-30.11.2019). ÚSŽZ napokon zaregistroval 977 žiadostí z 28 krajín (Argentína, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina a USA) v celkovej sume 4 437 093,68 €; 29 z nich bolo vylúčených pre administratívne chyby a 155 zamietnutých pre nesplnenie vyúčtovacej povinnosti, kapacitných dôvodov (Krajanského dvora) alebo nepodporenia dotačnou subkomisiou.

V konečnom dôsledku bolo na rok 2020 schválených 793 žiadostí v celkovej sume 1 764 550 € (vzdelávanie – 551 950 €, kultúra – 1 028 650 €, informácie – 137 150 € a médiá – 46 800 €) a zemepisne bolo podpora poskytnutá pre krajanské subjekty v južnej, strednej a východnej Európe (1 264 250 €), v západnej Európe (349 500 €) a v zámorí (150 800 €). Na projekty, ktoré sú realizované krajanmi na Slovensku bolo odobrených 220 000 € (Detské a mládežnícke letné prázdninové tábory – 110 000 €, Krajanská nedeľa v Detve – 65 000 €, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave – 17 000 €, Detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach – 15 300 € a Literárna súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch – 9 600 €), ale, ako bolo indikované vyššie, ÚSŽZ pozastavil (25.3.2020) podpisovanie dotačných zmlúv, ktorých realizáciu zamedzuje koronavírus.

V každom prípade by som sa rád poďakoval kolegom z ÚSŽZ a tiež všetkým externým členom dotačných subkomisií, ktorí sa zapojili do tohto procesu a svojimi poznatkami prispeli k odbornému a transparentnému prístupu k posudzovaniu predložených žiadostí. Osobitné poďakovanie patrí predsedom troch dotačných subkomisií – Samuelovi Jovankovičovi (vzdelávanie, veda a výskum), Gabriele Madrovej (kultúra) a Jozefovi Leikertovi (vydavateľská činnosť a médiá), ktorí veľmi dobre poznajú krajanské prostredia a ich potreby i ambície, keďže sa už dlhodobejšie podieľajú na spolupráci s ÚSŽZ v oblasti dotačného systému.

V oblasti osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí naďalej pretrváva stupňujúci sa záujem o tento dokument. Zatiaľ čo v roku 2013 ÚSŽZ ich vydal 647, za ostatné štyri roky to bolo ročne vždy viac ako 2 000 a za prvý štvrťrok 2020 ich bolo vydaných 374; najviac žiadostí prichádza zo strany Slovákov zo srbskej Vojvodiny a Zakarpatskej Ukrajiny.

 

Stretnutia s krajanmi v ich domovských štátoch

napomáhajú zveľaďovaniu slovenskosti v komunitách

 

V januári som navštívil Maďarsko, kde som sa zúčastnil na oslavách 70. výročia založenia slovenskej školy v Sarvaši, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti (ako jedna z piatich škôl v Maďarsku) Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a navštevuje ju viac ako 400 žiakov a materskú škôlku ďalších 100 detí. Pri tejto príležitosti som odovzdal Zuzane Nemčokovej, riaditeľke školy, v ktorej pôsobia aj traja hosťujúci učitelia zo Slovenska (vyslaní MŠVVŠ SR), Pamätnú medailu ÚSŽZ za výchovno-vzdelávaciu angažovanosť pri formovaní mladých generácií Slovákov v Maďarsku. V rámci tejto som na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Budapešti diskutoval s veľvyslancom Pavlom Hamžíkom o otázke maďarsko-slovenskej podpory rekonštrukcie “Lutherovho domu” v Budapešti pre potreby slovenskej národnostnej menšiny, čo bolo tiež predmetom výmeny názorov s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou v sídle samosprávy v Budapešti.

Vo februári som sa zúčastnil v Békešskej Čabe na prezentácii Čabianskeho kalendára 2020 Slovákov v Maďarsku a báčskopetrovského Národného kalendára 2020 Slovákov zo srbskej Vojvodiny, ktoré tento rok oslavujú 100. výročie od ich prvých vydaní a patria medzi dve najstaršie ročenky Slovákov na Dolnej zemi. V Békešskej Čabe som tiež pozdravil účastníkov konferencie k 30. výročiu založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Riaditeľke ústavu Tünde Tuškovej som odovzdal Pamätnú medailu ÚSŽZ za aktivity pri zachovávaní a posilňovaní slovenského národného povedomia Slovákov v Maďarsku. Pamätnú medailu som rovnako odovzdal aj prvej riaditeľke ústavu Anne Divičanovej, ktorá na začiatku tohto roku oslávila vzácne narodeninové jubileum.

V Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave prezentovali Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Nezisková spoločnosť SlovakUm a redakcia Ľudových novín – týždenníka Slovákov v Maďarsku, početnému publiku ročenku (centrálny kalendár pre Slovákov v Maďarsku) Náš kalendár 2020, aktivity SlovakUM-u v oblasti knižnej kultúry a publikačnej činnosti so zreteľom na reprezentatívnu knihu pre naše gazdinky – Slovenskú kuchyňu. Vydanie ročenky, ako aj vydávanie Ľudových novín so štvrťročnou literárno-publicistickou prílohou Lúč  podporil aj ÚSŽZ (rovnako i vydanie Čabianskeho kalendára na rok 2020 v gescii Čabianskej organizácie Slovákov), keďže tieto stále plnia svoje pôvodné poslanie, ktorým je informovanie Slovákov žijúcich v Maďarsku o aktivitách s cieľom zveľaďovať slovenské národné povedomie i vzdelanostnú úroveň tunajšej slovenskej komunity.

V januári som sa zúčastnil na stretnutí za okrúhlym stolom v súvislosti so striedaním veľvyslancov Slovenskej republiky v Poľsku, kde veľvyslanca Dušana Krištofíka nahradil veľvyslanec Andrej Droba. Na Koordinačnej porade MŠVVŠ SR k návrhu aktivít v roku 2020 pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti vzdelávania som zdôraznil nutnosť rozvíjať komunikáciu v slovenčine so žiakmi zo zahraničia adekvátne ich znalostiam. Na začiatku februára sa v Galérii RTVS uskutočnila vernisáž výstavy deviatich slovenských umelcov zo Zakarpatska spolu s ďalšími ukrajinskými maliarmi, ktorú zorganizovali RTVS a Spoločnosť Ľudovíta Štúra zo Zakarpatska a otvoril ju predseda ÚSŽZ. Vo februári som sa zúčastnil v Bratislave, na pozvanie veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Momčila Babića, aj na recepcii k štátnemu sviatku Srbskej republiky

 

Pocty a pozornosť krajanským osobnostiam tešia,

odchody vzácnych ľudí zostanú v spomienkach

 

V mene ÚSŽZ i v mene svojom chcem zablahoželať spisovateľke Viere Benkovej k udeleniu Ceny Spolku slovenských spisovateľov, ktorú jej (v prvej dekáde marca) v Báčskom Petrovci odovzdal predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik za celoživotné literárne dielo. Udelenie ceny zo Slovenska demonštruj  na jednej strane väzby medzi slovenskými a krajanskými literátmi, na druhej strane tiež uznanie a začlenenie tvorby krajanských autorov do nášho slovenského kultúrneho bohatstva; v tejto súvislosti možno len pripomenúť, že minulý rok udelil ÚSŽZ pani spisovateľke Viere Benkovej Pamätnú medailu za jej celoživotné aktivity v literárnej oblasti. Blahoželám aj Ondrejovi Csasztvanovi, riaditeľovi Cervinus Teátrum v Sarvaši za ocenenie Maďarský zlatý záslužný kríž občianskeho radu, ktoré prevzal z rúk maďarského prezidenta Jánosa Ádera, za zásluhy pri zachovávaní maďarských a slovenských ľudových tradícií v Karpatskej kotline.

Žiaľ, pravidelnou rubrikou webových štvrťročníkov sú aj informácie o osobnostiach slovenského krajanského života, ktoré nás navždy opustili. Koncom januára sa v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave konala zádušná sv. omša za zosnulého akademického maliara Stanislava Dusíka, rodáka z Bolerázu, ktorý zomrel začiatkom decembra 2019 vo Florencii. Bol to slovenský maliar, grafik, ilustrátor a spisovateľ s kresťanskou tematikou a tiež člen medzinárodnej expertnej skupiny na skúmanie Turínskeho plátna. Slovákom v Maďarsku zasa odišli na večnosť básnik Alexander “Šaňo” Kormoš a Ladislav Petro, zakladajúci predseda Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti, ktorý bol aj dlhoročným členom Slovenskej samosprávy Budapešti a predsedom Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti.

Smutné správy z ostatnej dekády marca prišli aj zo Srbskej republiky. Najskôr to bol skon Dr. Jozefa Valihoru, rodáka z Pivnice, ktorý pôsobil na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a aj za jeho vydavateľské, literárno-vedecké a prekladateľské aktivity mu Národnostná rada  slovenskej národnostnej menšiny udelila Zlatú plaketu. Následne nás opustil Ján Struhár, rodák z Erdevíku, dlhoročný rozhlasový a televízny hlásateľ a redaktor a známy dokumentarista. Rovnako smútime aj za odchodom do večnosti  Anny Bagľašovej z Aradáča, ktorá bola predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči a prvou predsedníčkou Spolku žien Ruža. Česť ich svetlej pamiatke, nech odpočívajú v pokoji!

 

Pracovné i priateľské návštevy na pôde ÚSŽZ

napomáhajú inšpiráciám v krajanskej problematike

 

V prvom štvrťroku ste opäť mnohí neobišli pri svojich cestách na Slovensko sídlo ÚSŽZ, aby sme sa podelili o spoločne plánovaných aktivitách v roku 2020, z ktorých mnohé (nateraz) zasiahol koronavírusový faktor.

V januári navštívil ÚSŽZ Pavel Hlásnik, I. podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Váleria Balanko, predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Andrej Kuric, predseda Matice slovenskej z chorvátskeho Osijeku, ktorému som poskytol aj rozhovor pre slovenské vysielanie Rádia Osijek.

V januári navštívila ÚSŽZ aj skupina zástupcov Spolku Milana Rastislava Štefánika z Košarísk, ktorej predseda Peter Novotňák informoval o možnostiach zapájania krajanských detí do letných kultúrno-poznávacích táborov spolku z Košarísk. V januári som prijal tiež dezignovaného veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbskej republike Fedora Rosochu v súvislosti s jeho nástupom do funkcie v Belehrade. Na stretnutí boli prediskutované aktuálne otázky postavenia a pôsobenia slovenskej menšiny v Srbsku aj v súvislosti s udržiavaním slovenskosti vo vojvodinskom prostredí.

Vo februári som na pôde ÚSŽZ prijal Michala Speváka, predsedu Čiernohorsko-slovenského priateľstva, Mariannu Neupaerovú, zástupkyňu riaditeľa Vyšehradského fondu, Danielu Suchú, predsedníčku OZ Dedičstvo otcov, Andreu Fajnorovú, redaktorku súkromnej televízie Markíza, ktorej som poskytol rozhovor z oblasti krajanskej agendy,  Oľgu Nachtmannovú, štátnu tajomníčku MŠVVŠ SR, ako aj Ľubu Koľovú, redaktorku RTVS – Štúdio Košice.

Vo februári sa uskutočnilo aj pravidelné hodnotenie prípravy 47. Krajanskej nedele v rámci 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve s režisérom a organizátorom Krajanskej nedele Vlastimilom Fabišíkom z Folklórnej skupiny Púčik z Brna. Začiatkom marca som prijal na pôde ÚSŽZ Ivana Eľka, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Pavla Baláža, predsedu Memoriálneho strediska dr. Janka Bulíka zo srbskej Kovačice, Jána Flaška, krajana z USA spolu s Igorom Moravčíkom, honorárnym konzulom Salvadoru na Slovensku.       

 

Na záver mi, milí krajania, rodáci a priatelia Slovenska, dovoľte ešte raz Vám zaželať, aby ste v zdraví a v pokoji prežili Veľkonočné sviatky. V mnohých štátoch vrátane Slovenska nebude možné využívať bohatú paletu veľkonočných tradícií a zvykov nášho ľudu, ale som presvedčený, že napriek tomu, alebo možno práve preto, tieto kresťanské sviatky vlejú do nás pozitívnu energiu jarných duchovných síl, ktoré nám pomôžu prekonávať vírusové nástrahy súčasnosti.  

 

                                                                                                           Ján Varšo

                                                                                                       predseda ÚSŽZ

 

Košice 7. apríl 2020