Jánovi Botíkovi a Samuelovi Vrbovskému udelili v Nadlaku Cenu Ondreja Štefanka 2016, o dolnozemských divadelných múzach s espritom na prínosnej konferencii

Ak ôsme tvorivé stretnutie osobností slovenskej Dolnej zeme snúbiacich vo viacrozmernosti ich kultúrno-spoločenských a duchovno-etických cenností a posolstiev malo v dňoch 18.-19. marca v Nadlaku v "nepísanom obsahu" ambíciu prezentovať okrem iných závažných dlhodobých programových cieľov jednej z kľúčových oblastí slovenského krajanského sveta odbornú erudovanosť a ľudskú esenciu dolnozemských elít vrátane ich prístupu k slovensko-slovenskému dialógu, potom Cena Ondreja Štefanka 2016 a medzinárodná konferencia  Divadelné múzy na Dolnej zemi naplnila tieto motívy vskutku vo veľkom formáte. Najskôr spoločenský akt v slávnostnom šate, keď do posledného miesta zaplnená zasadacia sála Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) odmenila zaslúženým a úprimným aplauzom dvojicu ocenených laureátov – renomovaného etnológa, pedagóga, spisovateľa a publicistu prof. PhDr. Jána Botíka, DrSC. a biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Mgr.Th Samuela Vrbovského, následne počas piatich pracovných častí v dvojdňovom programe prínosná a všeobecne inšpirujúca konferencia s témou viac ako príznačnou pre dolnozemských Slovákov, medzitým i potom debaty v kuloároch a rozhovory spriaznených a spoločnými úsiliami motivovaných spolkových lídrov, kultúrnych pracovníkov, literátov, najmä však tvorcov – divadelníkov, režisérov, dramaturgov, ako aj niekdajších i súčasných hercov- ochotníkov či letopiscov – bádateľov i historikov dolnozemského divadelného fenoménu – to všetko vytvorilo rámec fundovaného a už tradične organizátormi starostlivo pripraveného podujatia. Podobne ako tomu bolo počas uplynulých ročníkov, aj tentoraz stretnutie založené z úcty k pamiatke a posolstvám spisovateľa, publicistu a významného aktivistu – organizátora moderného slovenského pohybu a šírenia sebauvedomovania sa Slovákov na Dolnej zemi Ondreja Štefanka, finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v Nadlaku zastupoval Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Leitmotív žičlivej dolnozemskej príčinlivosti premietnuvšej sa do celkovej atmosféry slávnosti i odbornej konferencie ocenili vo svojich príhovoroch hostia – a to tak z dolnozemského prostredia Rumunska, Maďarska a Srbska, ako aj zo Slovenska, ktoré je už od prvého stretnutia v Nadlaku v roku 2009 zakaždým adekvátne zastúpené osobnosťami z odborných kruhov v závislosti od témy. Účastníci nadlackého divadelného časozberu a pripomienky Ondreja Štefanka skrze osobnosti zveľaďujúcimi svojimi počinmi oddanosť slovenskosti v duchu vznešených tradícií dolnozemcov a ich priľnavosti k materskej krajine – Slovensku privítali medzi sebou Jeho Excelenciu Jána Gábora, veľvyslanca SR v Bukurešti, Adriána Miroslava Merku, predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Jána Fuzika, predsedu parlamentného Výboru národností žijúcich v Maďarsku, Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ, Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Igora Furdíka, generálneho konzula SR v Békešskej Čabe, Mariána Tkáča, predsedu Matice slovenskej, ako aj ďalších  vrcholných zástupcov z reprezentatívnych organizácií slovenských národnostných menšín z krajín Dolnej zeme vrátane Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Kataríny Melegovej-Melichovej, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku.

V slávnostnom úvode podujatia, keď si za predsednícky stôl udeľovania Ceny Ondreja Štefanka 2016 zasadli jej kľúčoví štatutárni predstavitelia (okrem už vyššie spomenutých K. Melegovej-Melichovej, A. Hollerovej Račkovej a V. Skalského) za hlavného organizátora a vyhlasovateľa – Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku Ivan Miroslav Ambruš, obľúbený nadlacký básnik a publicista a Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČR, moderujúca Bianca Unc okrem básnického pohladenia "v lipovom šeleste" upriamila vo svojej reči pozornosť na kultúrno-historický a duchovný prínos oboch nových laureátov Ceny Ondreja Štefanka. V prípade Jána Botíka v kontexte vedecko-bádateľského a literárno-výskumného života dolnozemských Slovákov a Slovákov žijúcich v zahraničí vo všeobecnosti, čím prispieva k dôležitej komunikácii Slovákov na Dolnej zemi s s ich materskou krajinou, kým u Samuela Vrbovského (žiaľ, zo zdravotných dôvodov si nemohol cenu osobne prevziať v Nadlaku) akcentovala jeho význam v rozvíjaní slovenskosti v duchovnom rozmere, už tradične v dolnozemských prostrediach vrátane vojvodinského opierajúceho sa o dedičný mravný, hodnotovo-etický a kultúrno-estetický kánon evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

 

ČÍTAJTE:

 

LAUDATIO NA JÁNA BOTÍKA – predniesol ho prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z Filozofickej fakulty UKF v Nitre

 

LAUDATIO NA SAMUELA VRBOVSKÉHO – predniesla ho Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku

 

ĎAKOVNÝ PRÍHOVOR JÁNA BOTÍKA PO OCENENÍ V NADLAKU

 

Hostia podujatia vo svojich pozdravoch v úvode medzinárodnej konferencie DIVADELNÉ MÚZY NA DOLNEJ ZEMI akcentovali o. i. posolstvo Ondreja Štefanka, ktoré aj vďaka neodmysliteľnej súčasti „jarného nadlackého slovensko-slovenského dialógu“ – odborného tematického nadčasového nazerania, referátov, analýz a dišpút, tentoraz na rozsiahly a významovo slovenskosť na Dolnej zemi historicky určujúci a ovplyvňujúci pohyb na ochotníckych divadelných doskách, nadobúda trvácnu a rozvíjania schopnú hodnotu. Práve takú, akú sa snažia uchopiť krajania v tomto časopriestore aj vďaka vytváraniu podmienok na permanentné zveľaďovanie nevyhnutnej elitnej pospolitosti dolnozemských kultúrnych dejateľov, literátov,  vydavateľstiev, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ako aj jednotlivcov – krajanských spolkových aktivistov a osobností z radov tvorivej časti motivujúcej generácie Slovákov na Dolnej zemi v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku.

Napokon, najrukolapnejším potvrdením životaschopného a pulzujúceho dolnozemského sebauvedomovania sa aj skrze divadelné, kultúrne a iné umelecké počiny od konca 19. storočia po súčasnosť, ako aj ich žiadostivé predĺženia vo výzvach na nové prejavenie sa od Iloku cez Pivnicu či Báčsky Petrovec, cez Nadlak až po Slovenský Komlóš, sa stal program, obsah a podnetné referáty s dôvetkami, ktoré prezentovalo počas dvoch dní v Nadlaku viac ako 40 odborníkov zo slovenskej Dolnej zeme a samotného Slovenska.

Organizátori podujatia, ktorí v preddverí jari prezentovali na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku zborník referátov a príhovorov z vlaňajšej konferencie (V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom) hneď po rozlúčke s účastníkmi sa už hotujú k vydaniu súborného knižného svedectva konferencie Divadelné múzy na Dolnej zemi. Takmer unisono ju tí, ktorí neobanovali ani v najmenšom, že do Nadlaku zavítali, označili za výnimočne interesantnú, potrebnú a tým aj užitočnú. A tak nielen preto sa sem vyberú o tomto čase určite mnohí z nich aj o rok.

 

X                           X                           X

 

Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajší laureáti Ceny Ondreja Štefanka

– za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete:

Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska, Michal Harpáň zo Srbska (2013), Michal Babiak zo Slovenska (2014), Samuel Boldocký zo Srbska (2015); Ján Botík zo Slovenska (2016).

– za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete:

Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Nina Holá z USA a Katarína Melegová Melichová zo Srbska (2014) Anna Divičanová z Maďarska (2015), Samuel Vrbovský zo Srbska (2016).

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL – ÚSŽZ