Jaroslav Javorník, farár evanjelického kulpínskeho cirkevného zboru, novým biskupom SEAVC v Srbsku

Veľký evanjelický sviatok – Pamiatka reformácie, ktorú stúpenci Lutherovho učenia svätia 31. októbra, bol v tomto roku pre Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev (SEAVC) v Srbsku obzvlášť významný. Po takmer dvoch desaťročiach došlo totiž k zmene vo vedení cirkvi a na jej čelo sa oficiálne postavil  Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínskeho cirkevného zboru. Slávnosť inštalácie sa uskutočnila v sobotu 31. októbra 2020 predpoludní v kulpínskom evanjelickom chráme Božom. Inštalačnú kázeň mal odchádzajúci biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský, ktorý Jaroslava Javorníka do funkcie aj slávnostne inštaloval. Po verejnom sľube inštalovaného nasledovala promulgácia – vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením s odovzdaním biskupského kríža. Čestný biskup Samuel Vrbovský a dvaja najstarší kňazi: senior báčsky Vladimír Valent a Ján Cicka, farár padinský inštalovanému v duchu praxe prvotnej cirkvi udelili požehnanie skladaním rúk, primeranou výpoveďou z Písma svätého a bozkom na čelo. O slávnostnej udalosti informuje na portáli KULPIN.NET Katarína Pucovská. S láskavým dovolením autorky sprostredkúvame významný deň v živote slovenských evanjelikov v Srbsku aj ďalším našim krajanom vo svete.

„Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť. „(Ž 115,1)

Program Slávnostných služieb Božích pri inštalácii biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, doktora teológie Jaroslava Javorníka, sa uskutočnila za prísnych bezpečnostných opatrení a za prítomnosti väčšiny kňazov SEAVC v Srbsku a najužšej rodiny inštalovaného. Prítomných privítal predseda Kňazských konferencií Branislav Kulík, farár vojlovický. Bohoslužby liturgovali senior Slaďan Daniel Srdić, farár jánošícky, Igor Feldy, farár staropazovský a Jaroslav Kopčok, farár hložiansky. Evanjelium prečítal Martin Bajza, farár kovačický a modlitbu cirkvi za inštalovaného Anna Petrovićová, farárka belehradská.

Nasledovala inštalačná kázeň a vyznanie viery a sľubu inštalovaného. Novovymenovaný biskup Jaroslav Javorník vzápätí odovzdal emeritný kríž čestnému biskupovi Samuelovi Vrbovskému. Čestný biskup potom odhalil príležitostnú tabuľu, ktorú CZ Kulpín postavil pri príležitosti inštalácie zborového farára za biskupa SEAVC v Srbsku. Kulpínsky cirkevný zbor sa svojmu farárovi zavďačil aj osobným darom. Dozorca cirkevného zboru Kulpín Ján Petráš odovzdal novozvolenému biskupovi, ktorý aj naďalej zostane zborovým farárom v Kulpíne, zlatú retiazku so zlatým krížom.

Koronavírus prekazil mnohé naše plány a tak aj inštaláciu biskupa. Na nej sa mali zúčastniť početní vysokí hostia z krajiny a zahraničia, ktorí však z dôvodu prikázaných bezpečnostných opatrení a zatvorenia hraníc, na inštaláciu prísť nemohli. Zaslali iba pozdravné listy, či video pozdravy. Generálny biskup Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku dôstojný pán Ivan Eľko sa k biskupovi Javorníkovi a slávnostnému zhromaždeniu prihovoril prostredníctvom video pozdravu (viď portál KULPIN.NET).

V záverečnej časti Slávnostných služieb Božích Vladimír Lovás, farár aradáčsky predniesol Antifónu 63 a Ján Záhorec, farár pivnický spievaný Otče náš. Po Áronovskom požehnaní d.p. Jaroslava Javorníka nasledovala pieseň Hrad prepevný. Zaspievali ju prítomní v kostole a prostredníctvom video nahrávky aj kulpínsky spevokol a Komorný zbor Zvony zo Selenče.

Dr. Juraj Súdi, kantor v Selenči, rodisku Jaroslava Javorníka, spolu so synom Jurajom pre inštaláciu nacvičili niekoľko piesní, ktoré spoločne zaspievali Spevácky zbor Zvony zo Selenče a domáci spevokol cirkevného zboru z Kulpín za sprievodu selenčského Orchestríka doplneného husľami bratov Jána Martina a Andreja Javorníkovcov, biskupových synov a trúbkou farára Miroslava Poničana z Lalite, ktoré sa premietali na video bime. Video nahrávky si možno pozrieť TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11060-pripravy-na-instalaciu-biskupa-seavc-v-srbsku Juraj Súdi so synom kantorovali dnešné Slávnostné služby Božie.

Na farárskej konferencii, ktorá prebiehala v marci, Jaroslav Javorník bol väčšinou hlasov kňazov navrhnutý ako jediný kandidát za biskupa našej cirkvi. Synodálne presbyterstvo schválilo návrh a Slávna Synoda na svojej elektronickej schôdzi 01.júla 2020 návrh a voľbu potvrdila. Dnešnou inštaláciou sa 45 – ročný Jaroslav Javorník, oficiálne stal siedmym biskupom Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Úrad biskupa bude zastávať v najbližšom šesťročnom funkčnom období (2020 – 2026).

Pán Boh nech požehnáva kroky nového biskupa pri práci na vinici Pánovej ako dobrému pastierovi na čele Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku.

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ

FOTO: KULPIN.NET

 

ČÍTAJTE A SLEDUJTE:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11067-instalovany-jaroslav-javornik-biskup-seavc-v-srbsku

 

Uverejnené: 2. 11. 2020