Jozefovi Čongvovi, predsedovi Spolku Slovákov v Poľsku, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov udelil Ján Varšo Pamätnú medailu ÚSŽZ

Pri príležitosti životného jubilea pána Jozefa Čongvu – 80. narodenín, ktoré oslávil predseda Spolku Slovákov v Poľsku v utorok 19. marca 2019, mu predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo udelil Pamätnú medailu ÚSŽZ za celoživotný prínos pri uchovávaní a zveľaďovaní národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Poľsku, pri skúmaní ich dejín a za dlhoročný osobný prínos v činnosti Spolku Slovákov v Poľsku.

Jozef Čongva sa narodil sa 19. marca 1939 v obci Jurgov na severnom Spiši. Základné vzdelanie získal v rodnom Jurgove a po jeho skončení pokračoval v štúdiu na Lýceu Seweryna Goszczyńskiego v Novom Targu a v štúdiu práva na Jagelovskej univerzite v Krakove.  V roku 1980 sa Jozef Čongva habilitoval a stal sa docentom Sliezskej univerzity. O rok neskôr bol poverený vedením Katedry dejín štátneho zriadenia Poľska, pričom túto funkciu vykonával do roku 1995. Zároveň bol v rokoch 1978-1981 vedúcim Konzultačného profesionálneho bodu štúdia administratívy v Bielsku-Białej. Študijne pôsobil aj v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku.

Profesorom Sliezskej univerzity sa stal v roku 1990 a o štyri roky neskôr si prevzal z rúk vtedajšieho poľského prezidenta Lecha Wałesu aj titul mimoriadneho profesora. V rokoch 1998-2001 taktiež pôsobil ako vedúci Katedry histórie štátu a práva na filiálke Univerzity Márie Curie-Skłodowskiej v Rzeszowe a následne do roku 2006 ako vedúci Katedry histórie štátu a práva na novozaloženej Rzeszowskej univerzite. V roku 2008 bol vymenovaný za riadneho profesora, pričom je prvým a jediným profesorom slovenskej národnosti v Poľsku. V súčasnosti pôsobí na Hornosliezskej vysokej obchodnej škole Wojciecha Korfanteho v Katoviciach.

Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým otázkam politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období, ako aj historicko-právnym otázkam severného Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Je autorom niekoľkých monografií a viac ako stovky odborných štúdií s danou problematikou. Nikdy nezabudol na svoj rodný kraj a na svoj slovenský pôvod, na ktorý je patrične hrdý. Okrem už vyššie spomínanej doktorskej práce, napísal desiatky štúdií a článkov zameraných na problematiku slovenskej menšiny v Poľsku, najmä na cirkevné dejiny severného Spiša, či právne aspekty pripojenia Spiša v Poľsku.

Za svoju vedeckú prácu i prácu v prospech slovenskej menšiny v Poľsku získal počas života profesor Jozef Čongva viacero ocenení slovenských i poľských organizácií, medzi inými Zlatý kríž za zásluhy, Zlatý odznak Zväzu poľských učiteľov, cenu poľského ministra školstva, Pamätnú plaketu Ľudovíta Štúra, medailu ministra kultúry Slovenskej republiky i Zlatú medailu za zásluhy pre Spolok Slovákov v Poľsku. V roku 2009 mu prezident Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, najmä vo vedeckej, pedagogickej a kultúrnej oblasti a v roku 2014 mu udelil prezident Poľskej republiky zlatý Kríž Rádu Polonia Restituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech národnostných a etnických menšín a za významné úspechy vo vedeckej práci.