K životnému jubileu C. A. Hromníka

Vážený pán Hromník,
 
            s veľkou obľubou a so vzrušujúcim pocitom dobrodružstva sa vraciam k Vašim článkom a hlavne pozoruhodnej publikácii Sloveni- Slováci, kde sú vaše korene. Odvážne a nekonvenčné, duchom mladícke hypotézy, dokumentované hraničnými vedeckými interpretáciami ma inšpirovali vzdať hold Vám, ako medzinárodne uznávanému slovenskému vedcovi, pri príležitosti  Vášho okrúhleho životného jubilea.
 
            Dovoľte, aby som Vám z úprimného srdca a s hlbokou úctou poprial k Vašim  sedemdesiatym narodeninám mnoho zdravia, osobného šťastia, tvorivých síl a „kozmicko- zemských“ vedeckých inšpirácií, ktoré originálnym spôsobom pretavené Vašim vedeckým prístupom, obohatili históriu poznania ľudskej civilizácie, hlavne afrického kontinentu a Indického oceána.
           
 Rád vyslovujem veľké ďakujem, hlavne za nás Slovákov, za Váš revolučný vklad do procesu skúmania histórie nášho národa  od najstarších dôb po súčasnosť. Vaše publikácie, články a  hlavne prednášky na Slovensku nám otvárajú úplne nový a historiografiou neprebádaný pohľad na Slovenov od doby bronzovej, predrímskej a z čias rímskeho impéria. Vaša originálna historická rekonštrukcia zvyšuje historické sebavedomie nášho národa. Veľmi nás teší a zároveň obdivujeme to, že vo Vás pulzuje verné slovenské srdce a sme vďační, že svojmu národu venujete láskavú a neutíchajúcu pozornosť.
 
            Prajeme Vám, vážený pán Hromník, ďalší rozkvet Vášho slobodného ducha poznania, v ktorom má významné miesto rodná obec Hrabušice- Karabusaice, ako Vy pán Hromník uvádzate „Zem Blaženosti“ na pokraji „Ochranného Lesa“- Slovenského raja v posvätnom mieste „Velebenia Svetla“ 
 
            S hlbokou úctou      

 
 
                                                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD.
                                                                                           predseda 
 

O B  J  A V I T  E  Ľ


/K životnému jubileu Dr. Cyrilovi  A. HROMNÍKOVI/

 
Tak sa zdalo, že sme skiaďsi prišli,
že sme tu nikdy neboli,
a  že len čosi pred Cyrilom, Metodom
nás tu na krídlach
priniesli  sokoly!
A že všetko, čo tu máme,
to nie je naše,
to sme len biedni prebrali
a nebol to náš génius,
čo staval mestá, cesty i valaly!
A hľa, prišiel objaviteľ,
prorok
a  jeho  hlas znie sťa sólo,
sólo veľpiesne o našom počiatku
a nespieva o tom, čo s nami je a čo bude,
lež spieva o tom, čo bolo!
Čo bolo, kedy a kde!
Ten refrén sa v piesni  natíska !
Bože, odkiaľ sme a kto sme
a kde je naša kolíska!
A sme tí istí, čo sme boli,
i  keď   do cesta prskla hŕstka soli,
tisícročia pred príchodom,
pred príchodom Ježišovým
tu Sloveni, bratia boli!
A ako stĺpy a značky  toho
sú názvy hôr, riek i polí
i viera v jedného Boha
i bratstvo a láska
tu ako večné svetlo
horí, horí!
       A ten prorok, objaviteľ,
       je tu a jeden z nás,
      nuž,  Sloveni,
      pomodlime sa  s ním Otče náš
      A za objav postavme mu
      pomník,
      veď on je objaviteľ,
      on je prorok, 
      jubilant Cyril. A. Hromník!
      Objavil nás celkom, celých,
      náš rub i naše líce.
      Pozdravuje ho preto celé Slovensko,
      všetci  Sloveni
      i rodné Hrabušice !
 

Košice 16.2.2012        
Jozef Tóth
 
S bratským pozdravom,
úctou a obdivom venuje
                                                                                                                       
Jozef Tóth