Katedra žurnalistiky FiF UK slávi, s ňou aj naši krajania, ktorí v Bratislave študovali

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia. Vznikla v roku 1952 na pôde Filozofickej fakulty UK pôvodne ako Katedra novinárstva a knihovníctva a už v roku 1956 mala prvých absolventov – Richarda Blecha, Sláva Kalného, Štefana Kmeťa a Juraja Vereša. V roku 1960 sa konštituovala samostatná Katedra novinárstva a od roku 1992 pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky FiF UK.  Vedúcou katedry žurnalistiky je od roku 2009 doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
 
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave je najstaršia a najprestížnejšia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku. Novinárske, publicistické, beletristické, poetické či prozaické kroky, návyky i profesionálny fortieľ v nej získavali a stále získavajú aj Slováci žijúci v zahraničí. V prevažnej miere ide o tých našich krajanov, ktorí sú vo svojich domovských krajinách súčasťou slovenskej národnostnej menšiny. Preto je prirodzené, že najväčší počet Slovákov zo zahraničia, ktorí úspešne ukončili štúdium na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave, pochádzal zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Viaceré mená týchto absolventov v prejavoch ich profesionálneho žurnalizmu – či už v ich domovských krajinách, alebo po tom, čo si za svoje pôsobenie i život zvolili Slovensko, získavali na váhe, ich prístup a novinárske počiny robili a robia iba to najlepšie meno ich „alma mater“.

Vladimír Dorča zo srbskej Vojvodiny, Gregor Martin Papucsek a Imrich Fuhl z Maďarska, Rastislav Boldocki z bašty Slovákov v Srbsku – z Báčskeho Petrovca, Jaromír Novák z rumunského Nadlaku…To je naozaj iba zopár mien absolventov Katedry žurnalistiky FiF UK, ktoré boli a sú prínosom pre žurnalistiku tak v kontexte rozvíjania národného povedomia Slovákov v ich domovských krajinách, ako aj v médiách priamo na Slovensku – či už je to v prípade R. Boldockého, reportéra týždenníka Plus 7 dní či Jaromíra Nováka, známeho aj básnickou tvorbou, pôsobiaceho v súčasnosti na poste spravodajcu TASR v Bruseli.
 
Prínosná konferencia k výročiu
 
Svoje významné šesťdesiate jubileum si Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave pripomína viacerými aktivitami. Vo štvrtok 29. novembra 2012sa v priestoroch Filozofickej fakulty na Gondovej 2 uskutočňuje vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku, s podtitulom Vysokoškolská príprava žurnalistov v digitálnom veku. Na konferencii sa prezentujú súčasní i bývalí pedagógovia katedry, predstavitelia slovenských vysokých škôl a zahraničnému žurnalistickému školstvu sa budú venovať kolegovia z Českej republiky, Francúzska, Rakúska a USA.

Cieľom podujatia je prezentovať zmeny, ktorými prechádza novinárska profesia v dôsledku spoločenských premien i nových informačných i komunikačných technológií, a nároky na profesijnú prípravu žurnalistov u nás i vo svete, ktoré z toho vyplývajú. V deň konferencie sa uskutoční stretnutie účastníkov konferencie, hostí, učiteľov a absolventov katedry pri Čaši vína v Moyzesovej sieni v Bratislave, kde katedra uvedie do života zborník 60 interview. Zároveň si pripomenie pôsobenie zosnulého kolegu doc. Borisa Droppu.
 
Inšpiratívne rozhovory s osobnosťami: 60 interview
 
Študenti a doktorandi katedry pripravili zborník pod názvom 60 interview. Prináša 50 profilových rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobili či aktívne pôsobia v oblasti médií a zároveň sú ponovembrovými absolventmi katedry, ako aj 10 rozhovorov s jej bývalými i súčasnými pedagógmi. Chýbať v ňom nebude ani stručné Kalendárium vývoja katedry.

Poslucháči v rámci svojich mediálnych ateliérov pripravia rozhlasové relácie, televízny dokument a video prezentácie, ktoré sprístupnia na webovej stránke katedry. Aj študentský internetový magazín Webjournalsa bude venovať okrúhlemu jubileu. Tretiaci bakalárskeho stupňa štúdia z televízneho ateliéru hosťovali 31. októbra v rannom magazíne TV Markíza Teleráno, kde divákom predstavili svoju 60-ročnú katedru. Na prednáškach počas celého novembra hosťujú úspešní absolventi katedry, aby študentom priblížili svoje skúsenosti z praxe. Katedrálka, tradičné študentské podujatie pri príležitosti imatrikulácie prvákov, sa bude konať 5. decembra. Zavŕši rad aktivít pripomínajúcich významné jubileum katedry „krstom“ publikácie 60 interview.
 
Prestíž katedry umocňujú tvorivé kontakty

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, ako uvádza v tlačovej správe Mgr. Eva Bachletová, PhD., študijná poradkyňa katedry žurnalistiky, ponúka obidva stupne vysokoškolského štúdia žurnalistiky – bakalárske i magisterské, a tiež doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny žurnalistiky. Bolo jej udelené oprávnenie na rigorózne skúšky, habilitácie a inaugurácie.

Počas šesťdesiatročného jestvovania potvrdila svoj status vedecko-pedagogického pracoviska. Položila nielen základy novinárskeho vzdelávania na Slovensku, ale aj rozvoja teórie žurnalistiky. Od roku 1989 pracovníci katedry vydali vyše 60 vlastných učebných textov a monografií. Pri katedre pôsobí výskumné pracovisko Združenie Mass-Media-Science, ktoré vydáva najstarší odborný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie na Slovensku – Otázky žurnalistiky. Pedagógovia katedry rozvíjajú intenzívne vzťahy s prestížnymi univerzitami zo štátov Európskej únie a zo Spojených štátov amerických. Len od roku 2000 možno na účet katedry žurnalistiky pripísať vyše 50 medzinárodných konferencií, seminárov, kolokvií, prednášok a workshopov. 
 
Od roku 2006 môžu študenti Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave trénovať praktické zručnosti aj na internetových projektoch – magazíne študentov žurnalistiky Webjournal.sk a v rozhlasovom vysielaní RadioAktiv.sk. Televízne a printové projekty sa rozvíjajú vďaka dobrej spolupráci s vybranými predstaviteľmi slovenských médií. Katedra žurnalistiky dlhodobo spolupracuje s mnohými médiami, vydavateľskými domami a s rôznymi inštitúciami a organizáciami. Do výučby na katedre sa pravidelne zapájajú úspešní absolventi katedry, novinári z praxe a profesori z prestížnych žurnalistických škôl v zahraničí. Na pôde Univerzity Komenského prednášali a na katedre žurnalistiky viedli workskopy nositelia najprestížnejšieho novinárskeho ocenenia – Pulitzerovej ceny za žurnalistiku: Tvrtko Vujity z Maďarska (2010), Joshua Friedman (2011) a Tim Weiner (2012), obaja z USA.
 
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už šesť desaťročí významne ovplyvňuje profil slovenskej žurnalistiky. Do praxe uviedla stovky úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili ako novinári, manažéri, vydavatelia, hovorcovia, a ktorých ovplyvnili desiatky výnimočných osobností z radov pedagógov katedry. Na tomto mieste pripomeňme, že dobré vzťahy a pracovné partnerské kontakty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s Katedrou žurnalistiky FiF UK v uplynulých rokoch uviedli do života niekoľko úspešných ročníkov Letnej školy žurnalistiky pre novinárov pôsobiacich v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí v tlačených a elektronických krajanských médiách.
 

Užitočné odkazy:
 
www.fphil.uniba.sk (webová stránka katedry žurnalistiky)

www.webjournal.sk

www.radioaktiv.sk