Knižné dary ÚSŽZ pre slovenských žiakov v Kovačici a Padine

Na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme už informovali o aktivite ÚSŽZ v rámci projektu podpory slovenských národnostných škôl a škôl s fakultatívnym vyučovaním slovenského jazyka v krajinách so slovenskou národnostnou menšinou v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a na Ukrajine. Cieľom projektu, súčasťou ktorého je aj „knižný balíček“ ÚSŽZ jednotlivým školám a školským zariadeniam so zámerom obohatenia a doplnenia školských knižníc o umelecko-beletristickú (vrátane poézie a prózy slovenských klasikov a pôvodnej súčasnej slovenskej literatúry) , encyklopedickú, dokumentárnu, náučno-populárnu či vedeckú literatúru, je podporenie kvality výučby slovenského jazyka a zároveň motivovanie záujmu detí o pôvodnú slovenskú literatúru.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, ktorý iniciatívu šírenia, podpory a potvrdzovania slovenskosti a emotívnych väzieb prostredí so slovenskými národnostnými menšinami na svoju materskú krajinu a domovinu predkov – Slovensko, vníma ako najprirodzenejšie, najbezprostrednejšie a najmä nevyhnutné okysličovanie jazyka, reči a vzťahových väzieb so Slovenskom medzi najmladšou generáciou Slovákov v spomínaných štátoch, sa po prvom „knižnom výjazde“, ktorý absolvoval v Materskej škole, všeobecnej škole, gymnáziu a žiackom domove s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, vybral tentoraz do Srbska – do slovenského prostredia škôl v Kovačici a Padine. Informáciu o odovzdaní podporných „knižných darčekov“ v Kovačici priniesol pohľadom i fotodokumentáciou Oľgy Glózikovej-Jonášovej z udalosti aj portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs.

Práve tu vo Vojvodine žije mimoriadne životaschopná, vari 60-tisícová slovenská menšina v mestách a obciach, ktoré svojou slovenskosťou, najmä však kultúrno-duchovnými a vzdelávacími aktivitami Slovákov, usadivších sa v týchto končinách Dolnej zeme pred viac ako dvomi storočiami, môžu a aj sú motivačným impulzom pre rozvoj „slovenského sveta“ v ďalších európskych štátoch, kde naši krajania požívajú zákonmi predmetných krajín výhody (žiaľ, neraz však zajedno musia čeliť i asimilačnému znevýhodňovaniu či iným priekom…) pre národnostné menšiny.

V utorok 29. apríla 2014 zavítal Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, so spomínanou nošou kníh do Základnej školy Mladých pokolení a následne aj na Gymnázium Mihaila Pupina v Kovačici. Na tejto „knižnej ceste ÚSŽZ“ ho sprevádzala Jeho Excelencia Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade. V debate s vedeniami ako aj pedagogickými kolektívmi kovačických škôl obaja vyzdvihli dennodenné úsilie učiteľov a ich osobnostný vklad do rozvíjania slovenskosti a národného povedomia  žiakov a študentov v mestečku celosvetovo známom najmä chýrnym kumštom slovenského insitného maliarstva, šíriaceho nielen dobrú zvesť o tunajších Slovákoch, ale aj ich významný podiel na vytváraní dobrých vzťahov Srbov a Slovákov – teda praktického sociálno-spoločenského kontextu života a kultúrno-duchovného prepojenia väčšinového štátotvorného národa s národnostnou menšinou. Vyjadrením tejto skutočnosti bolo aj prijatie Jána Varša a Igora Furdíka pánom Miroslavom Krišanom, predsedom Obce Kovačica (v našom ponínamní okresu) v sídle kovačickej obecnej správy.

Z Kovačice sa Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, vybral do Padiny, „najslovenskejšej“ obci v srbskom Banáte. Podľa ostatného oficiálneho sčítania obyvateľstva v roku 2011, žilo v Padine 5760 ľudí, z ktorých sa až 99 percent hlási k slovenskej národnosti či k slovenskosti svojich predkov. Túto vzácnosť – hrdosť na predkov i dar reči – ľúbozvučnej slovenčiny, ich v Základnej škole maršala Tita vštepuje kolektív pedagógov, ktorému knižný dar, pozostávajúci v balíku rovnako z viacerých titulov, ako tomu bolo v prípade kovačických škôl, odovzdal Igor Furdík, predseda ÚSŽZ. S vedením školy, jej riaditeľom Ladislavom Petrovičom (nedávno s ním I. Furdík rokoval aj na pôde ÚSŽZ v Bratislave…)  i učiteľmi zotrval následne v debate o tom, akými radosťami i starosťami žijú učitelia a žiaci v Padine vo finišujúcom školskom učebnom roku 2013/2014.

X                       X                        X

Dar ÚSŽZ pre knižnicu Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici  a knižnicu Základnej školy maršala Tita v Padine – knihy: Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy, Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka, J. Mistrík: Efektívne čítanie, Zo studnice rodnej reči, Ľ. Štúr a reč slovenská,  M. Ďuríčková: Dunajská kráľovná, M. Ďuríčková: Prešporský zvon, M. Rúfus: Modlitbičky, M. Rúfus: Deťom, M. Rúfus: Anjeličku, môj strážničku, A. de Saint-Exupéry: Malý princ, R. Dahl: Fantastický pán Lišiak, R. Dahl: Danny, majster sveta, Bill a Ben, chlapci z kvetináča, M. Ďuríčková: Danka a Janka, E. Petiška: Rozprávková čítanka, E. Petiška: Rozprávková babička, M. Števková: Abeceda pre Barborku, M. Števková: Medveďku, daj labku, K. Bendová – T. Janovic: Bola raz jedna trieda, 365 rozprávok, Sny vianočného stromčeka,  Z rozprávky do rozprávky, Slovenská republika, geografický atlas, spoločenská hra: Slovensko – otázky a odpovede Junior, DVD: Elán: Best of, Miro Žbirka: The Best of, Spievankovo 2, Slimák Maťko a škriatok Klinček I., Slimák Maťko a škriatok Klinček II., Pásli ovce valasi.

Dar ÚSŽZ pre knižnicu Gymnázia M. Pupina v Kovačici –  knihy: Encyclopaedia Beliana, 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7.zväzok, Slovník cudzích slov, S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I, S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry II, V. Marčok: Dejiny slovenskej literatúry III, Z. Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a ml. po r. 1960, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy, Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka, J. Mistrík: Efektívne čítanie, Zo studnice rodnej reči, Ľ. Štúr a reč slovenská, M. Ďuríčková: Dunajská kráľovná, M. Ďuríčková: Prešporský zvon, M. Rúfus: Modlitbičky, A. de Saint-Exupéry: Malý princ, R. Dahl: Fantastický pán Lišiak, R. Dahl: Danny, majster sveta, Slovenská republika, geografický atlas, spoločenská hra: Slovensko – otázky a odpovede Junior, DVD: Elán: Best of, Miro Žbirka: The Best of.