Komisia pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí bola ustanovená na inauguračnom zasadnutí v Košiciach

Kľúčovými úlohami v oblasti zachovania a rozvoja médií krajanov v slovenskom svete, ako aj poslaním, obsahom a možnosťami šírenia slovenského slova prostredníctvom vydavateľských činností v prostrediach, kde sú na to inštitúciami krajanov zriadené podmienky, sa zaoberali v dňoch 23.-24. septembra 2019 v Košiciach v prítomnosti predsedu ÚSŽZ Jána Varša na 1. pracovnom rokovaní a inauguračnom zasadnutí Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberali členovia predmetnej komisie.

Komisia so svojim poslaním a najmä nárokmi na aktívne pôsobenie v oblastiach, ktoré jej aktivitám prislúchajú, vznikla ako prirodzená nevyhnutnosť na kvalitatívny posun efektívnej komunikácie v oblasti médií a vydavateľskej činnosti tak medzi krajanmi navzájom, v spätnej väzbe krajanských komunít s médiami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (oficiálne webové sídlo ÚSŽZ, ako aj publicistický portál Slovenské zahraničie vytvorený pre prepojenie krajanov vo svete) i v spolupráci s médiami, najmä verejnoprávnymi, na Slovensku. V úvode inauguračného zasadnutia Ján Varšo odovzdal 11 členom komisie (Milan Čuba z USA a Andrej Kuric ospravedlnili svoju neúčasť pre iné krajanské pracovné povinnosti) a jej tajomníkovi (bez hlasovacieho práva) menovacie dekréty a poprial im veľa inšpiratívnych impulzov, podnetov a najmä konkretizujúcu priamočiarosť, ktorými, aj vďaka osobnostnému potenciálu komisie, uvedú svoje predsavzatia do života.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo vymenoval 13-člennú komisiu vrátane predsedu a dvoch podpredsedov. V komisii sú šiesti zástupcovia zo strednej, južnej a východnej Európy, traja zástupcovia zo Slovenska, dvaja zástupcovia zo západnej Európy a dvaja zo zámoria. V Košiciach na 1. pracovnom rokovaní komisie sa jej členovia vyjadrili aj k vyšpecifikovanej individuálnej pôsobnosti každého z nich, pričom potvrdili viaceré obsahové prieniky, ktoré im umožnia v maximálnej miere prezentovať v práci komisie ich doterajšie dlhodobé skúsenosti v mediálnej tvorbe i vydavateľských aktivitách.

Komisia pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí pracuje v zložení:

Imrich Fuhl (Maďarsko, predseda komisie), Ľuba Koľová (Slovensko, podpredsedníčka komisie pre oblasť médií), Vladimír Valentík (Srbsko, podpredseda komisie pre vydavateľskú činnosť), členovia: Milan Čuba (USA – medializácia a prezentácia krajanských osobností vo vzťahu k médiám v krajanskom svete, ako aj  v SR), Dušan Daučík (Švédsko – tradičné krajanské médiá v západnej Európe ako zdroj a zázemie informovanosti v spolkoch), Vladimíra Dorčová Valtnerová (Srbsko – rozvoj nových médií, slovo a obraz na portáloch, pozitívne trendy ich vplyvu na komunikáciu krajanov), Agáta Jendžejčíková (Poľsko – krajanské časopisy aj ako zdroj autorského zázemia pre rozvoj vydavateľskej činnosti), Viera Kučerová (Česká republika – ciele, aspekty a tematická i žánrová rozmanitosť rozhlasovej tvorby v krajanských médiách), Andrej Kuric (Chorvátsko – prezentácia spolkov v krajanských časopisoch a rádiách, historický aspekt impulzov pre vydavateľskú činnosť), Marián Pauer (Slovensko – vizuálna tvorba v krajanských tlačených a audio-vizuálnych médiách, komunikácia s médiami v SR), Ingrid Slaninková (Slovensko – rozhlas a krajania: prepojenie krajanského sveta s materskou krajinou, komunikácia s portálom ÚSŽZ), Jozef Starosta (Kanada – krajanské médiá v zámorí: časopisecká tvorba, rozvoj nových médií, aspekty súdržnosti krajanských komunít), Ingrid Žalneva (Rakúsko – súčasná krajanská tlač, časopisecká tvorba a jej vplyv na komunikáciu so slovenskými literátmi v zahraničí). Tajomníkom komisie je Ľudovít Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií a komunikácie s verejnosťou.

Komisia pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí vznikla ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. K jej kľúčovým poslaniam, ako sa uvádza aj v Štatúte komisie, bude o. i. patriť posudzovanie a navrhovanie systému podpory projektov v oblasti šírenia informácií, pôsobnosti, udržania a rozvoja slovenských krajanských médií (tlačených, elektronických a nových médií vrátane internetových)  a v oblasti  vydavateľských i nakladateľských činností, ako aj na tento účel vytvorených inštitúcií (vydavateľských spoločností a vydavateľsko-dokumentárnych centier, edičných domov, tlačiarní) v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom zaznamenávať život v slovenskom svete skrze aktivity vydavateľov a tvorby krajanských literátov, publicistov, fotografov a dokumentaristov tak, aby sa svedectvo o krajanskom živote v písomnej a elektronickej podobe zachovalo v slovenčine pre ďalšie generácie Slovákov vo svete i v materskej krajine.

Mediálna oblasť zahŕňa všetky druhy, formy a žánre masmediálnej komunikácie a propagácie, ako aj šírenie a výmenu informácií v rámci organizovania spolkového života s dosahom na jazykový vplyv médií v krajanských prostrediach (posilňovanie a zveľaďovanie spisovnej slovenčiny) pri vytváraní podmienok pre utužovanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj prehlbovaní ich vzťahu a väzieb so Slovenskou republikou (tlačené médiá: týždenníky, mesačníky, štvrťročníky a občasníky, rozhlasová a televízna tvorba: redakcie vysielajúce v slovenskom jazyku v prostrediach s autochtónnymi slovenskými menšinami v strednej, južnej a východnej Európe a v krajanských komunitách v západnej Európe a zámorí, nové médiá: internetové portály a webové stránky, sociálne siete, blogy, flogy).

Do vydavateľskej činnosti zaraďujeme tvorivé aktivity v oblasti knižnej kultúry a literatúry v krajanských prostrediach (tradičná kalendárová tvorba a ročenky, memoárová spisba, prozaická a poetická tvorba súčasných literátov, vydávanie neperiodických tlačovín, almanachov, bulletinov a pamätných publikácií pri príležitostiach jubileí komunít, spolkov a osobností krajanov žijúcich v zahraničí, vydávanie odborných a vedecko-výskumných diel, zborníkov a pod.), ktoré akcentujú pôvodnú tvorbu autorov z radov krajanov v slovenčine v inojazyčnom prostredí ich domovského štátu, prípadne reflektujú vzťahy so spisovateľskou a vydavateľskou obcou a odbornými kruhmi v tejto oblasti na Slovensku.

V oblasti médií ide okrem zachovania a revitalizácie historicky tradičných novín a časopisov (pri akceptovaní čitateľského záujmu a podpory predmetných titulov samotnými krajanskými komunitami) a rozvoja  kľúčových periodík v štátoch, v ktorých tvoria Slováci autochtónnu národnostnú menšinu, aj o vytvorenie podmienok na podporu tzv. nových médií vrátane internetových publicistických portálov (so zreteľom na prepojenie s internetovým portálom ÚSŽZ slovenskezahranicie.sk, ako aj informačnú i obsahovú hodnotu a motiváciu povzbudzovať krajanské komunity k efektívnej súdržnosti)  a ich komunikáciu navzájom, ako aj s médiami, najmä verejnoprávnymi (TASR, RTVS), na Slovensku. V oblasti vydavateľskej činnosti komisia zohľadňuje doteraz vytvorený fundament tvorby a šírenia slovenskej umeleckej, beletristicko-dokumentárnej a vedecko-výskumnej literatúry (vydavateľstvá v prostrediach autochtónnych národnostných menšín strednej a juhovýchodnej Európy) s cieľom efektívneho skvalitňovania jeho autorského zázemia.  

 

FOTO: PAUL STACHO

(účastník Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ 2019 v Košiciach)