Komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025 rokovala v Bratislave

Problematikou programového, tematického a obsahového formulovania, nastavenia a kreovania princípov, zásad a vízie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025 sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí vo štvrtok 24. septembra 2020 zaoberala v Bratislave odborná komisia pre prípravu novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, ktorú pre tieto účely zostavil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom prvého pracovného stretnutia členov komisie, tak, ako to vo svojom vstupnom príhovore ozrejmil Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, bolo vecné usmernenie, ako aj časový horizont pôsobenia komisie v jednotlivých fázach obsahového nastavenia vyšpecifikovaných kapitol koncepcie, keďže tieto prakticky aj logicky vyplývajú z nosných oblastí samotnej činnosti ÚSŽZ tak ako ich doteraz definuje Zákon č. 474/ 2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, rovnako ako aj  predmetným zákonom vymedzené kompetencie, ktoré vo vzťahu ku krajanom v rámci realizácie štátnej politiky napĺňa vo svojej gescii Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto duchu oboznámil predseda ÚSŽZ 17 prítomných členov komisie pre prípravu koncepcie (z celkového počtu 23 členov) so systémom vytvorenia šiestich tematických pracovných skupín, ktoré do konca novembra 2020 rozpracujú podľa nosných téz do štruktúry jednotlivých kapitol už ich pripomienkované textové návrhy.

V tomto procese, ktorý sa začne od 1. októbra, ÚSŽZ aj pracovné skupiny budú intenzívne komunikovať aj s krajanmi v zahraničí (aj formou ankety) –  spolkami, organizáciami a inštitúciami Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj s fyzickými osobami  z radov krajanov, rovnako i so zastupiteľskými úradmi SR v štátoch, v ktorých sú slovenské komunity. ÚSŽZ chce prostredníctvom svojich internetových médií a sociálnych sietí (Facebook, Instagram) motivovať krajanov, aby sa spolupodieľali návrhmi, podnetmi a pripomienkami pri kreovaní koncepcie. Následne bude koncom novembra pred samotnou finalizáciou návrhu koncepcie odborná komisia komunikovať jej obsah, kľúčové ciele a zámery s akademickou obcou.

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá sa zúčastnila na otváracej časti zasadnutia, sa v príhovore upriamila na východiskové ambície a ich naplnenie tak v naformulovaní cieľov novej koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, ako aj v budúcom novom zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí. V tomto kontexte akcentovala kvalitatívne nové vízie starostlivosti, podpory i samotnej komunikácie Slovenskej republiky s našou diaspórou vo svete tak ako sú tieto proklamované v Programovom vyhlásení vlády SR po parlamentných voľbách vo februári 2020.

Ingrid Brocková v tejto súvislosti podčiarkla, že Slovensko chce vykročiť na cestu moderného, dynamického a viacrozmerného vnímania a cielenej pozornosti k našej diaspóre vo svete. V praxi to znamená, že vláda SR bude mať na zreteli okrem tradičných aj nové komunity mladých generácií Slovákov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí, a teda okrem iných tematík chce podchytiť aj proces komunikácie s tzv. profesionálmi, etablovanými slovenskými podnikateľmi, vedcami a ďalšími odborníkmi, ktorí môžu byť pre našu vlasť mimoriadne nápomocní a cenní nielen v získavaní hmatateľných bonusov pre rozvíjanie našej domácej ekonomiky, vedy, vzdelanosti a kultúry, ale aj v šírení dobrého mena Slovenska vo svete, teda v krajinách ich pôsobnosti. Osobitou kapitolou v nových trendoch komunikácie s krajanmi je aj oblasť tzv. návratovej politiky, spočívajúcej o. i. v rozvíjaní tesnejších kontaktov so slovenskými komunitami vo svete, a to aj z aspektu empatickejšieho záujmu Slovenska o permanentný dialóg najmä s tými našimi krajanmi, ktorí by svoj talent a v zahraničí nadobudnuté profesijné a odborné zručnosti radi uplatnili vo svojej domovine.

Štátna tajomníčka slovenskej diplomacie pritom podčiarkla, že rezort zahraničia má komparatívnu výhodu práve v tom, že prostredníctvom zastupiteľských úradov, veľvyslanectiev i konzulátov má priamočiary kontakt, vzťah a komunikáciu s našou diaspórou, a teda záleží od nastavenia celej koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, ako sa tieto núkajúce sa možnosti podarí s úžitkom vniesť do života. A tak i preto, keď v závere svojho príhovoru Ingrid Brocková popriala zasadnutiu i práci komisie aj v mene krajanov kvalitné výstupy, vyslovila želanie, aby sme novú koncepciu poňali moderne, aby ladila s duchom dynamického času, ktorý žijeme. S vedomím a zreteľom na skutočnosť, že vo svete máme množstvo, na tisíce mladých kvalifikovaných krajanov, vrátane mimoriadne úspešných odborníkov, ktorí majú záujem o svoju materskú krajinu a tiež sa chcú podieľať na tvorbe vízie Slovenska do budúcnosti.

V ďalšom priebehu zasadnutia komisie, ktoré moderoval Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, odovzdal M. J. Pilip, predseda ÚSŽZ, dekréty jednotlivým členom komisie. V diskusii, ktorá mala za cieľ o. i. informatívne prezentovať kľúčové očakávania v rámci pôsobnosti šiestich pracovných skupín, odzneli mnohé inšpiratívne podnety a námety (najmä v kontexte nových tém, o ktorých bola reč vyššie), ale aj kritické pripomienky, z ktorých sa oddá čerpať už pre samotný proces kreovania koncepcie. V takomto duchu vystúpili najmä zástupcovia rezortu diplomacie, ďalších ministerstiev doteraz sa podieľajúcich na rozvíjaní mnohostrannej problematiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí v jej zákonom stanovených oblastiach, ako aj predstavitelia nevládnych organizácií a tretieho sektoru, ktorí prijali ponuku ÚSŽZ spoluvytvárať jeden z fundamentálnych a určujúcich dokumentov vo forsírovaní politiky SR vo vzťahu k našim krajanom.

O tom, ako sa bude v ďalších týždňoch odvíjať práca odbornej komisie pre prípravu novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025 aj v rámci už spomínaných šiestich pracovných skupín, budeme informovať na oficiálnom webe a facebooku ÚSŽZ.

Váš prehliadač nepodporuje video.