Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre západnú Európu zasadala v Bratislave

V poradí už 5. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo vo štvrtok 25. októbra 2018 v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia vzdelávacích centier zo 7 krajín západnej Európy a zámoria, predstavitelia rezortu školstva, organizácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Studia Academica Slovaca, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA), administrátori nového programu pre dobrovoľnícku službu Európsky zbor solidarity a predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zasadnutie sekcie sa uskutočnilo v priestoroch Centra účelových zariadení v predvečer konania Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2018.

Podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka informoval účastníkov zasadnutia o praktických krokoch úradu týkajúcich sa napĺňania štátnej politiky SR predovšetkým vo vzťahu k Slovákom žijúcim v krajinách západnej Európy a zámoria (metodické semináre MŠVVaŠ SR aj pre pedagógov z krajín západnej Európy a zámoria, príprava vzdelávacích štandardov pre výučbu slovenčiny vo vzdelávacích centrách v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, podpora vzdelávacích centier formou dotácií, organizovanie letných táborov pre krajanskú mládež, štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rada vlády SR pre krajanské otázky, atď.)

Účastníci zasadnutia sa v rámci jednotlivých tém zasadnutia zaoberali nasledovnými okruhmi: vzdelávacie štandardy pre výučbu slovenského jazyka vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria, novela školského zákona, komisionálne skúšky, učebnice pre vzdelávacie centrá, aktuálne potreby vzdelávacích centier v zahraničí zameraných na výučbu slovenského jazyka a ďalších predmetov v slovenskom jazyku, skúsenosti z doterajších  štyroch ročníkov letných táborov pre krajanskú mládež, ktorých hlavným garantom je ÚSŽZ, ako aj skúsenosti z metodických kurzov a seminárov organizovaných pre pedagógov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách.

Na zasadnutí rezonovala aj téma vzdelávacích elektronických programov, ktorých využívanie sa osvedčilo v krajinách strednej, južnej a východnej Európy a o ktoré prejavili záujem aj vzdelávacie centrá, ktorých zástupcovia boli prítomní na zasadnutí. Účastníci zasadnutia boli informovaní aj o novom programe Európskej únie pre dobrovoľnícku službu pod názvom Európsky zbor solidarity a živo sa zaujímali o knihy, ktoré na zasadnutí prezentovala zástupkyňa vydavateľstva Class, s. r. o. a ktoré by mohli byť vhodnou doplnkovou literatúrou pre deti navštevujúce hodiny slovenského jazyka vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria.