Konanie o vydaní osvedčenia

ÚSŽZ rozhoduje o žiadosti, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 7 ods. 8 zákona a všeobecného predpisu o správnom konaní do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Poznámka: ÚSŽZ má právo počas konania o vydaní osvedčenia vyžadovať od žiadateľa ďalšie doklady za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti týkajúcej sa jeho osoby. Taktiež môže žiadateľa vyzvať na osobný rozhovor.

Osvedčenie je platné len na území Slovenskej republiky a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom držiteľa osvedčenia.

ÚSŽZ  k stavu konania o žiadosti telefonické, ani e-mailové informácie neposkytuje.