Konferencia v Mlynkoch

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku(ZSM) a Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) usporiadali začiatkom decembra dvojdňovú konferenciu s názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Konferencia voľne nadväzovala na stretnutie spred desiatich rokov, ktoré sa konalo v Békešskej Čabe s tým istým názvom.

Prvý deň sa niesol v znamení spoznania podpilíšskej obce a činnosti ZRKSPS. Organizátori pripravili kultúrny program, v ktorom vystúpil miestny páví krúžok. Predseda ZRKSPS Jozef Havelka predstavil organizáciu, ktorú založili pred dvanástimi rokmi s cieľom spojiť slovenské osady v pilíšskom regióne, ako aj ich obyvateľov, pravidelne im ponúkať spoločné slovenské programy a reprezentovať ich doma a v zahraničí.

Druhý deň konferencie bol pracovný. V doškoľovacom stredisku Správy nápravných zariadení sa zišlo okolo 80 ľudí z rôznych kútov Maďarska, ktorí si najprv vypočuli hymnickú pieseň Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia… a Pilíšsku hymnu v podaní pávieho krúžku z Mlynkov. Prítomní sa zaoberali otázkami: miesto Slovákov medzi národnosťami v Maďarsku, postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku v kontexte aktualizácie koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí, slovenský jazyk v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, záujmy slovenskej výučby v návrhu novely školského zákona, výchova slovenskej inteligencie v Maďarsku, či budúcnosť slovenskej občianskej sféry.

„Svojmu národu dlžní sme nielen pomáhať, ale aj zodpovedať sa za to, čo preň urobíme,“týmito slovami otvorila konferenciu predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková a dodala, že zodpovednosť máme nielen voči predkom, ale aj budúcej generácii. Ako povedala, musíme dokázať nielen Slovensku, ale aj Maďarsku, že si pomoc zaslúžime a musíme si postaviť pred seba zrkadlo, či sme všetko urobili v prospech našej národnosti. Poznamenala, že z príspevkov konferencie plánujú vydať zborník a na portáli oslovma.hu ich zverejnia aj v elektronickej podobe. Zároveň povedala, že cieľom organizátorov je, aby sa k nadhodeným otázkam vracali, napríklad o rok na ďalšej konferencii, kde by mohli účastníci referovať aj o prípadných zmenách či výsledkoch.

Moderátorkou konferencie bola univerzitná profesorka Anna Divičanová, ktorá odovzdala slovo predsedovi Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Matej Šipický vo svojom príspevku Národnosti v štáte Maďarov – Kde je naše miesto?ocenil, že v Maďarsku bol prijatý zákon o národnostných menšinách. „Menšiny nezvyknú byť v centre pozornosti, pokiaľ neprejavujú politické ambície, alebo nemá s nimi ambície domáca či zahraničná elita. Na málopočetné a silne asimilované národnosti v Maďarsku by sa jednoducho mohlo zabudnúť, lebo ambície majú len na pokojné spolunažívanie s väčšinovým obyvateľstvom. Politika si ich napriek tomu všimla. Až natoľko, že ich obdarila národnostným zákonom. Zákon si nevybojovali ony samé, ale im ho darovali. Bol som pri tom prítomný, preto sa to odvážim povedať,“ začal svoju prednášku M. Šipický. Dodal však, že vo všeobecnosti je v maďarskej spoločnosti slabý záujem o tunajšie národnosti a málo informácií o nich. Zákon je podľa neho iba napravením zlého svedomia väčšinového národa, v ktorom sa veľký dôraz kladie na recipročný element. Zmienil sa aj o novom Základnom zákone, ako Maďari nazvali ústavu platnú od 1. januára 2012. Je v nej terminologická nejasnosť už vo vysvetlení slova národ, nakoľko Maďari ním označujú etnický aj politický národ. O novom volebnom zákone, ktorý by zaručil parlamentné zastúpenie národností, uviedol, že pravdepodobnosť jeho úspechu je minimálna, nakoľko národnostní voliči nebudú uprednostňovať menšinovú listinu pred straníckou.

Teritoriálny expert Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), bývalý chargé d′ affaires a riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Milan Kurucz vo svojej prednáške pod názvom Slováci v Maďarsku v kontexte aktualizácie koncepcie starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničívyzdvihol zodpovednosť Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktorú prejavujú za svoje spoločenstvo. Spomalenie a zastavenie negatívnych tendencií slovenského spoločenstva v uplynulých desaťročiach v Maďarsku bolo podľa jeho slov výsledkom úsilia desiatok ľudí. „V tomto treba pokračovať,” zdôraznil M. Kurucz, ktorý vyzdvihol dôležitosť generačnej kontinuity. Pripomenul, že Slovensko sem posiela troch hosťujúcich učiteľov, prebieha metodické doškoľovanie učiteľov, zrekonštruovali sa budovy slovenských škôl v Sarvaši, Slovenskom Komlóši a pripravuje sa rekonštrukcia školy v Békešskej Čabe. Expert upozornil na postupný zánik slovakistiky na maďarských univerzitách. Slovensko podľa jeho názoru bude musieť v tejto oblasti robiť vážne kroky. Nespokojnosť vyjadril aj s poklesom záujmu o štúdium na slovenských vysokých školách. Dôvodom môže byť nedostatočná znalosť slovenčiny, dodal. Zmienil sa aj o grantoch ÚSŽZ za posledný rok, ktoré činili 1 152 000 eur, z čoho 121 tisíc eur sa dostalo do Maďarska.

O Slovákoch v Maďarsku a ich šanciach na prežitie prednášal poradca ÚSŽZ Claude Baláž. „Doterajšia spolupráca so ZSM významne napomáhala pri rozpracovávaní a realizácii zámerov, nástrojov a postupov politiky nášho štátu vo vzťahu k slovenskému zahraničiu,“ začal svoju prednášku a potom pokračoval historickým prehľadom počtu Slovákov na území dnešného Maďarska. „Aj keď Slováci v Maďarsku svoju identitu ešte úplne nestratili, bez pomoci maďarského štátu v oblasti súčasného torza národnostného školstva sa bude zhoršovať a zánik slovenskej menšiny sa stane len otázkou času,“ dodal. Vyzýval prítomných, aby predostreli na blížiace sa zasadnutie Maďarsko-slovenskej medzivládnej zmiešanej komisie pre národnostné otázky, ktorá by sa mala uskutočniť v januári v Budapešti, svoje želania. Zároveň navrhol vypracovať zástupcom slovenskej menšiny v Maďarsku analytickú situačnú správu o súčasnom stave a postavení slovenskej menšiny v Maďarsku spojenú s návrhom projektu na jej stabilizáciu a revitalizáciu.
V následnej diskusii sa účastníci konferencie vyjadrili ku grantovému systému ÚSŽZ, aj k usporiadaniu Stálej konferencie v Bratislave, kde väčšinou neostanú poprední predstavitelia slovenskej vlády, aby si vypočuli problémy krajanov, čo by sa nemohlo stať napr. na podobnom stretnutí maďarskej vlády so svojimi krajanmi.

Hlavná vedecká pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Alžbeta Uhrinová prednášala o slovenskom jazyku v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti. Predstavila vlastne svoj výskum, v ktorom sa rôznymi metódami obrátila na vedúcich predstaviteľov našej národnosti a zaujímala sa o to, nakoľko používajú svoj materinský jazyk v každodennom styku. Z jej výskumu vyplýva, že iba najstarší ovládajú slovenčinu a aktívne používajú aj nárečie. Stredná generácia menej hovorí v nárečí, ale ovláda isté reálie a literárnu slovenčinu. Tridsiatnici už menej ovládajú slovenčinu, ich hlavným komunikačným jazykom je maďarčina. Slovenské nárečia podľa nej v Maďarsku odumierajú a vytýkala nedostatky v odovzdávaní jazyka potomkom.

Vedúci národnostného oddelenia Ministerstva národných zdrojov MR Štefan Kraslán hovoril o aktuálnych otázkach v oblasti národnostného školstva. Podľa neho školstvo je večne zelená téma. Zmienil sa o novom školskom zákone, ktorý práve prerokoval maďarský parlament. „Čo sa týka výdobytkov, ktoré sme získali v minulosti v oblasti národnostného školstva, tie nebudú odňaté ani v novom zákone. Národnostné samosprávy budú mať aj naďalej právo veta pri hlasovaní o zriadení či zrušení národnostnej výučby a výchovy v národnostnom jazyku, o modifikácii okruhu činnosti národnostných inštitúcií, o rozpočte inštitúcie, o jej odbornej činnosti o štatúte, o pedagogickom programe, o vymenovaní a odvolaní riaditeľa. Národnostné školstvo treba zorganizovať z iniciatívy národností. Národnostné samosprávy môžu naďalej prevádzkovať a preberať prevádzku národnostných školských ustanovizní a štát naďalej musí zabezpečovať výchovu učiteľov, ako aj vydávanie učebníc. Tento zákon stanovuje zatiaľ iba základy, ich realizovanie v praxi budú usmerňovať ďalšie nariadenia a právne predpisy. Podstatné zmeny nastanú v oblasti základného školstva. Snáď najdôležitejšia je, že zabezpečenie výučby nebude povinnosť miestnych samospráv, ale úloha štátu. Zmení sa aj financovanie: doteraz boli normatívy, ktoré boli len príspevkom k niektorým úlohám. V budúcnosti sa ráta s tým, že by sa mali financovať jednotlivé úlohy v celej šírke, avšak systém financovania nerieši tento zákon. Veľkú zmenu prinesie nový model životnej dráhy, sem patrí príprava, doškoľovanie učiteľov a kontrola činnosti pedagóga. Všetko smeruje k zlepšeniu výučby a hovorí sa aj o tom, že učitelia by mali byť lepšie platení,“ povedal vedúci oddelenia. S poľutovaním konštatoval, že Slováci nevedia využiť všetky možnosti štúdia na Slovensku a informoval o tom, že Celoštátna slovenská samospráva začala pracovať na akejsi bilancii národnostného školstva. V následnej diskusii sa prítomní, medzi ktorými boli viacerí učitelia, živo zaujímali o to, či v novom zákone naďalej ostáva čarovná osmička, teda či naďalej bude stačiť žiadosť ôsmich rodičov na zavedenie výučby národnostného jazyka. Š. Kraslán nevedel dať istú odpoveď, nakoľko nový zákon ešte nebol schválený parlamentom.

Ako ďalej, občianske organizácie Slovákov v Maďarsku?bol názov prednášky zástupcu riaditeľa Odboru národnostných vzťahov Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti MR Antona Paulika. Podľa neho hlavu spoločenskej sféry zoťali samosprávy, ktoré svojim vznikom čiastočne prevzali jej úlohu. „Národnostný zákon naďalej uznáva právo národností na dobrovoľné zakladanie občianskych organizácií. Dokonca na začiatku zákona sa nachádza dvojaký výklad pojmu „národnostný spolok”. Jeden je všeobecný a druhý sa vzťahuje na prípad, že organizácia sa chce aktívne zúčastniť na voľbách. Rozdiel je v tom, že tá druhá možnosť si vyžaduje získanie štatútu verejnoprospešnosti,“ povedal A. Paulik. Zmienil sa aj o novom zákone o spolčovacom práve, o verejnoprospešnosti a o fungovaní a podpore občianskych organizácií, ktorý má vylúčiť zo systému takzvané „spiace” organizácie, ktoré prakticky nefungujú. Podľa jeho slov vznikne nová hodnoverná databáza registrovaných občianskych organizácií. Ako sa vyjadril A. Paulik, novela nabáda spoločenské organizácie, aby si získavali financie zbieraním donácií a darov. Okrem toho by mal vzniknúť nový Fond národnej spolupráce, ktorý by mal fungovať aj ako istá „spoločenská banka”.

Názov prednášky predsedníčky ZSM bol Perpetuum Zväz. Zamerala sa v nej na fungovanie najväčšej občianskej organizácie Slovákov v Maďarsku, ktorá je v neustálom pohybe, bez prísunu vonkajšej energie. V úvode Ruženka Egyedová Baráneková spomenula neľahkú situáciu, v akej sa ocitli, keď im v novom sídle vypli infraštruktúru po tom, ako nevedeli platiť režijné náklady kvôli nedostatku financií. Žiaľ, finančná podpora na fungovanie od Fondu Sándora Wekerleho prišla iba koncom novembra a ZSM nemal rezervy na takéto výdavky. Od ÚSŽZ dostal podporu na usporiadanie podujatí tiež oneskorene oproti ostatným rokom. Občianska sféra je podľa nej dôležitým zázemím pre národnostné samosprávy. Zväz má trojtisícovú registrovanú členskú základňu, ale v posledných rokoch nevie finančne prispievať na fungovanie miestnych pobočiek. Tie sú odkázané takisto na podporu zo súbehov a ich členovia pre spoločné dobro obetujú nielen svoj voľný čas, ale často aj svoje peniaze. Napriek všetkým ťažkostiam chcú aj naďalej aktívne pracovať. R. Egyedová Baráneková zopakovala svoj výrok zo stretnutia aktivistov v Hronci, že občianska sféra musí byť svedomím politiky.

Posledným prednášateľom bol Imrich Fuhl, ktorý ako zakladateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu v Maďarsku oslovma.hu – Slovák v Maďarsku hovoril o problémoch s demokraciou, kultúrnou autonómiou a nezávislosťou tlače Slovákov v Maďarsku. Imrich Fuhl v spojitosti s nastávajúcimi úlohami uviedol, že popri posilňovaní našich školských a kultúrnych inštitúcií našou prvoradou – i keď neľahkou – úlohou zostáva „znormalizovať, zdemokratizovať Celoštátnu slovenskú samosprávu (CSS), prehodnotiť určité prvky svojvoľného vedenia vychádzajúc zo zásady, že nie samospráva má svoju národnosť a nie predseda CSS má svoje Valné zhromaždenie, ale naopak. Treba slúžiť (a to nie iba nám sympatickejšej polovičke) a nie panovať, namiesto diktátov treba hľadať kompromisy a namiesto obsadzovania všetkých dôležitých postov CSS jedným zoskupením v znamení hesla „víťaz berie všetko“ rešpektovať práva opozície. Rôznorodosť predstáv, spôsobov a ciest vôbec nevylučuje úspešnú vzájomnú spoluprácu. Za spomínaných okolností otázka tvoriaca názov konferencie je aktuálnejšia než doteraz kedykoľvek. Správnu odpoveď na ňu môžeme nájsť iba spoločne, pričom pomôcť nám v tom môže iba ľudskosť, prekročenie vlastného tieňa, vedenie dialógu, zdravý rozum a ochota navzájom sa ctiť a rešpektovať…“ – dokončil svoj prejav I. Fuhl.

Na podujatie zavítal aj rektor Vysokej školy teologickej Ferenca Gála Gábor Kozma, ktorý daroval pilíšskym Slovákom publikáciu, ktorú nedávno vydali. Je to prvý zväzok ojedinelej trojjazyčnej Bartókovej zbierky slovenských piesní s CD-prílohou, ktorá bude podľa J. Havelku prvá publikácia v knižnici nového Slovenského domu. Po prednáškach odzneli zaujímavé príspevky mimoriadne aktívnych účastníkov, ktorí sa rozchádzali v nádeji, že spoločne nájdu odpoveď na otázku, ako ďalej, Slováci v Maďarsku.

Spracované podľa Ľudových novín