Koordinačná porada o podpore vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Prípravou vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013 sa v dňoch 23.-25. januára 2013 v kongresovom centre SAV Smolenice zaoberali účastníci koordinačnej porady zorganizovanej Sekciou medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Tak ako v predošlých rokoch sa na  koordinačnej porade SMSEZ MŠVVaŠ SR k príprave vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, SAS Filozofickej fakulty UK a CĎV UK, CCF a PedF Univerzity Mateja Bela, Pedagogckej fakulty UK a ÚSŽZ. Z krajanských organizácií boli na porade prítomní zástupcovia z Chorvátska – A. Kuric, J. Kvasnovski, S. Slivka, A Pucovska, Maďarska – E. Lázárová, E. Pecenyová, M. Czégényová, M. Lászik, Poľska – Ľ. Molitoris, Rumunska – P. Hlásznik, M. Schafer, J. Merka, I. Mihalet, F. Merka, A.M. Merka,  Srbska – S. Zolňanová, T. Naďová, A. Meleg, M. Andrášiková, B. Levárska, A. B. Medveďová, M. Anušiaková-Majerová a Ukrajiny – J. Hajniš, M. Fedynec.

Pracovné rokovanie koordinačnej porady oficiálne otvorila JUDr. Dagmar Hupková, riaditeľka odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov SMSEZ MŠVVaŠ SR. Rokovanie sa zaoberalo hodnotením programov za rok 2012 z hľadiska vecného a finančného, rámcovým zameraním vzdelávacích programov v roku 2013, zapojením elektronických médií do vzdelávacích programov, aplikáciou výskumu v oblasti vzdelávania a prípravou medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektíva.  

Z hodnotenia programov realizovaných v roku 2012 vyplynulo konštatovanie, že obsahové zameranie podujatí v roku 2012 sa často opakovalo z predchádzajúceho ročníka s minimálnym dôrazom na využitie a prácu s elektronickými médiami a vzdelávacie programy sú nahrádzané pohybovými a voľno časovými aktivitami. Organizačné zabezpečenie zachováva šablóny bez výraznejších zmien miesta konania ako aj ponúkaných fakultatívnych výletov.

V ďalšej časti rokovania bolo prezentované zameranie vzdelávacích programov v roku 2013 a ich garanti podľa vekových skupín.

Ing. Ľuboš Magát z MAURIT predniesol informáciu o štipendiách vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí v akademickom roku 2013/2014 v nadväznosti na vypĺňanie prihlášok, nominácií elektronickou formou a celej administrácie.

Diskusiu o aktuálnych otázkach vo vzťahu k štipendiám vlády SR pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí otvorila pani Mgr. Eva Pacanovská. Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku poukázal na odlišnosti krajiny pri vybavovaní výpisu z registra trestov a že, vysvedčenia absolventi SŠ u nich dostávajú neskôr. Pán Hajniš z Ukrajiny predniesol praktické poznatky z minulosti pri vyplňovaní prihlášok, prikladaní požadovaných dokladov a že, ich absolventi SŠ sú hlboko pod limitom požadovanej vekovej hranice.

PhDr. Vladimír Burčík, PhD,  z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prezentoval zaujímavé informácie v kontexte zapojenia elektronických médií do vzdelávacích programov, aplikovania výsledkov výskumu v oblasti vzdelávania a využitia stránky www.eduabroad.sk.

Za Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici jeho riaditeľ riaditeľ Mgr. Ján Sitarčík oboznámil prítomných o pripravovaných aktivitách.

Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, informovala o predloženom návrhu výskumného projektu „Vzdelávanie a utváranie identity“.

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., riaditeľka  SAS – Centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predstavila  ponuku programov a nových pripravovaných publikácií.

PhDr. Janka Chládecká, PhD.,  riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave s kolegami predostreli komplexnú prezentáciu o pripravovaných programoch v roku 2013.

Dagmar Hupková, riaditeľka odboru VŠAMK MŠVVaŠ SR zároveň informovala o príprave medzinárodnej konferencie „Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektíva“ v nadväznosti na závery Stálej konferencie ÚSŽZ,  so zapojením UMB, UK, ÚSŽZ a expertov krajanských komunít Slovákov žijúcich v zahraničí. Predpokladaný termín konferencie je druhá polovica júna 2013 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave.

Návrh vedeckého a organizačného grémia konferencie je zameranie  na odborné sekcie:

  • Slovenský jazyk na základných a stredných školách v zahraničí
  • Postavenie lektorátov slovenského jazyka vo svete
  • Závery konferencie ako východisko pre tvorbu koncepcie štátnej podpory vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí na nasledujúce obdobie

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na koordinačnej porade zastupovali PhDr. Vilma Prívarová, PhDr. Augustín Lang, CSc. a PaedDr. Igor Kováč.

Za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k prítomným prihovorila Vilma Prívarová, riaditeľka Kancelárie predsedu ÚSŽZ. Informovala o hlavných aktivitách ÚSŽZ v súčasnosti (dotačný systém), ako aj strednodobých a dlhodobých zámeroch úradu pri napĺňaní štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (príprava novej koncepcie a príprava novely zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí). Vysoko ocenila ústretový prístup rezortu školstva k príprave Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a priamu ponuku ministerstva vypracovať podklady do pripravovanej koncepcie za oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Taktiež sa vyjadrila, že v predmetnom materiáli bude možné využiť aj výsledky výskumov, ktoré momentálne prebiehajú na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v B. Bystrici. V. Prívarová navrhla, aby v čo možno najkratšom termíne prišlo k prepojeniu všetkých dostupných portálov týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí, nakoľko v súčasnosti je v tejto oblasti dosť neprehľadná situácia. Zároveň vyzvala všetkých zástupcov krajanských spolkov a organizácií, aby do pripravovanej novej koncepcie štátnej politiky predkladali podklady a námety za jednotlivé slovenské menšiny a komunity v zahraničí.

Igor Kováč, hovorca ÚSŽZ, vo svojom vystúpení podčiarkol dôležitosť stretnutí podobného druhu, k výmene skúseností, praktických poznatkov a zjednotenia názorov k dosiahnutiu napĺňania cieľov a očakávaní  pripravovaných kultúrno-vzdelávacích programov. Konštatoval  potrebu maximálneho zapojenia elektronických médií do vzdelávacích programov.

Poznatky z koordinačného stretnutia prispeli k zvýšeniu informovanosti a prehľadnosti v ponuke a širokej škále vzdelávacích programov MŠVVŠ pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre rok 2013. Zúčastneným zástupcom jednotlivých inštitúcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predstaviteľov krajanských spolkov a organizácií, ponúkli jedinečnú príležitosť diskutovať o ďalšom smerovaní štátnej politiky SR vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania, k posilneniu súdržnosti a spolupráce reflektujúc najmä na aktuálne potreby krajanov.

Závery prijaté k jednotlivým bodom programu koordinačnej porady poskytne Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR všetkým účastníkom koordinačnej porady.