Krajania z 22 štátov na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 v Bratislave

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 28.-29. októbra v priestoroch bratislavského hotela SOREA REGIA Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. Snemovanie krajanov – 90 zástupcov reprezentatívnych spolkov, organizácií, inštitúcií a cirkví Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších osobností spoločensko-politického, vzdelávacieho, kultúrneho a duchovného života z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie – je jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktoré ÚSŽZ organizuje každé dva roky.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorej ÚSŽZ ponúka tému desaťročného uplatňovania zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, nastolí v dialógu s krajanmi na základe hodnotenia desaťročných aktivít prioritné otázky súčasného slovensko-slovenského dialógu i podnety na riešenie krajanských problémov. Kritické hodnotenie na snemovaní a reálne načrtnuté návrhy o komplexnej vízii krajanskej perspektívy pri posilňovaní slovenskosti našich krajanov majú za cieľ zreteľne definovať prioritné zámery a každý potenciálny kvalitatívny posun, ktorý prispeje k posilneniu pocitu opory i primknutia krajanov k našej spoločnej vlasti, Slovenskej republike.

V slávnostne rámcovanej otváracej časti programu v piatok 28. októbra Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v prítomnosti Štefana Rozkopála, vedúceho Kancelárie prezidenta SR, Lukáša Parízeka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Konráda Rigó, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí a ďalších hostí a účastníkov Stálej konferencie ocení 10 predstaviteľov krajanského sveta a osobnosti zo Slovenska, ktoré vniesli významný vklad v rámci upevňovania národného povedomia, rozvíjania spolkového krajanského života, podpory slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj prínosného slovensko-slovenského dialógu.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 sa počas svojho dvojdňového snemovania bude riadiť vlastným rokovacím poriadkom, v programe odznejú referáty, diskusné príspevky a podnety v rámci tematického okruhu a oblasti zamerania konferencie. ÚSŽZ v roku 2016 akcentuje dve kľúčové témy:

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a potreba jeho novelizácie v kontexte doterajších skúseností a novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020. 

Desať rokov Zákona 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: podpora a uchovávanie národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov v slovenskom svete vo svetle doterajších skúseností Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

                                        X                                      X                                      X

 

Počas dvojdňového programu Stálej konferencie ÚSŽZ v spolupráci s krajanskými inštitúciami a partnermi zo Slovenska pripravil aj sprievodné podujatia a prezentácie.

Účastníci a hostia konferencie zažijú krst Slovenského svetového kalendára zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Novú obsahovo i graficky pútavú publikáciu vypravia do života Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová. Rokovaciu atmosféru duchovne zjemní aj podnetný projekt Kostoly Slovenska v prezentácii Pavla Demeša a Zdenka Dzurjanina.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje počas Stálej konferencie aj vernisáž fotografickej výstavy Krajanské foto-dotyky 2006-2015. Súbor 60 fotografií prezentovaných na výstave (tematicky rôznorodú dramaturgiu expozície vytvorilo 19 fotografov z 12 štátov) dokumentuje aktivity krajanov v súčinnosti s ÚSŽZ a sentencie života Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti 10. výročia činnosti ÚSŽZ. Na vernisáži sa účastníkom a hosťom prihovorí predseda ÚSŽZ Ján Varšo v prítomnosti autora a kurátora výstavy Ľuda Pomichala.

 

O priebehu Stálej konferencie Slovenská republika

a Slováci žijúci v zahraničí 2016

informujeme na:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4210/stala-konferencia-v-zrkadle-10-vyrocia-uszz-hodnotila-kvalitu-slovensko-slovenskeho-dialogu-a-nastavila-viziu-statnej-politiky-sr-vo-vztahu-ku-krajanom-v-zmysle-koncepcie-na-roky-2016-2020