Kultúra Slovákov v Chorvátsku si zaslúži obdiv i uznanie

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 24.-26. augusta 2013 zúčastnil v rámci zahraničnej pracovnej cesty v Chorvátskej republike na niekoľkých významných podujatiach slovenskej národnostnej menšiny, prezentujúcich bohatosť a rozmanitosť zachovávania kultúrneho dedičstva Slovákov, podnecovanie záujmu o folkloristiku v radoch najmladšej generácie, podporu slovenskosti v duchovnej oblasti, ako aj prínos Slovákov a ich subkultúry v rámci ich súžitia s väčšinovým chorvátskym národom.

Igor Furdík sa v obci Međurič stretol na úvod svojej pracovnej návštevy s Andrejom Kuricom, predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktorý ho informoval o aktuálnych problémoch činnosti zväzu, ako aj o uskutočnených a plánovaných aktivitách. I. Furdík si prezrel kultúrny dom Slovákov a Čechov v obci, novú prístavbu, pričom venoval  pozornosť aj otázke vyučovania slovenského jazyka na miestnej škole. 

V Lipovľanoch, obci s  početnou slovenskou menšinou a  kultúrnymi tradíciami Slovákov, sa predseda ÚSŽZ zúčastnil na tradičnom podujatí s názvom Lipovľanské stretnutia 2013, v rámci ktorých organizátori usporiadali Okrúhly stôl národnostných menšín. Išlo o ojedinelé stretnutie národnostných menšín v Chorvátsku za účasti predstaviteľov verejnej a štátnej správy s pestrým  kultúrno-umeleckým a spoločenským programom, vrcholiacim hodnotným slávnostným  galaprogramom.

V rámci série podujatí sa I. Furdík zúčastnil na otvorení Slovenského Etno domu, ktorého renováciu a  dokončenie  zabezpečovala miestna Matica slovenská z príspevkov Chorvátskej republiky a ÚSŽZ. I. Furdík vo svojom príhovore vyzdvihol význam zachovávania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v zahraničí. Poznamenal, že Slovenský etno dom predstavuje významný článok v historickej mozaike Slovákov v Chorvátsku, s ktorým nás spájajú spoločné osudy. Poďakoval starostovi obce Lipovľany Ivovi Ribarovi, ako aj prítomnému predsedovi Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Alexandrovi Tolnauerovi za podporu projektu etno domu a slovenskej menšiny v Chorvátsku vo všeobecnosti.  Po slávnostných príhovoroch prestrihol I.Furdík spoločne s V. Bilekom, poslancom parlamentu za slovenskú a českú menšinu v Chorvátsku, pásku, čím uviedli toto etno-múzeum Slovákov v obci a regióne do činnosti.

I. Furdík rokoval v Lipovľanoch s A. Tolnauerom,  predsedom Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, ako aj s V. Bilekom, poslancom parlamentu za slovenskú a českú menšinu v Chorvátsku. Prediskutovali otázky  postavenia slovenskej menšiny ako súčasti chorvátskych spoločensko-politických reálií, pričom I. Furdík vyzdvihol ústretovosť a pomoc Slovákom zo strany ich domovskej krajiny.  Predseda ÚSŽZ taktiež rokoval s predsedom Matice slovenskej v Lipovľanoch J. Krajčim, ktorý ho informoval o aktivitách matice, vzťahu miestnych matíc s ústrednou organizáciou Slovákov – Zväzom Slovákov v Chorvátsku, ako aj o najbližších plánoch a aktivitách. I. Furdík poďakoval J. Krajčimu za vybudovanie Slovenského etno-domu, ktorý je vôbec prvým v Chorvátsku.

Vyvrcholením podujatí, ktorých organizátorom bola aj MS v Lipovľanoch, bol večerný galaprogram folklórnych vystúpení národnostných menšín žijúcich v Chorvátsku,  na ktorom sa osobne zúčastnil aj prezident Chorvátskej republiky  Ivo Josipović.  Podujatím za účasti najvyššieho predstaviteľa štátu vyslalo Chorvátsko po vstupe do EÚ signál o význame štátnej starostlivosti o národnostné menšiny.  I. Furdík sa pozdravil osobne pred začiatkom programu s prezidentom I. Josipovićom. 

V sobotu sa I. Furdík po príchode do obce Radoš stretol s niektorými členmi a aktivistami Matice slovenskej v Radoši, pozrel si kultúrny dom v obci  a navštívil niektorých úspešných slovenských podnikateľov z oblasti poľnohospodárstva a vinárstva. Po príchode do Iloku sa predseda ÚSŽZ stretol v priestoroch evanjelickej farnosti s kňazom Dušanom Sajákom a s presbytermi zboru. Informoval sa o stave rekonštrukcie veže kostola, na ktorú prispel aj ÚSŽZ. Prezrel si kostol a poškodenia, ktoré si vyžadujú urgentné opravy a rekonštrukciu. Farár D. Saják zoznámil hosťa s ďalšími plánmi  a potrebnými opravami.  I. Furdík ho ubezpečil, že bude starostlivo sledovať ďalší postup, a ak to budú okolnosti dovoľovať, nevylúčil ďalšiu prípadnú podporu.

Pred hlavným galaprogramom 34. Ilockého leta sa I. Furdík stretol v Slovenskom dome v Iloku so županom Vukovarsko-sriemskej županije Božom Galičom, primátorom mesta Ilok Zvonimírom Dragunom a predsedom Slovenskej národnostnej rady Vukovarsko-srijemskej županie Milanom Pucovským a s ďalšími predstaviteľmi slovenského krajanského života. I. Furdík vyjadril spokojnosť so stretnutím a poďakoval županovi a primátorovi za výbornú spoluprácu s krajanmi v meste a regióne. Prediskutoval podporu, blízkosť našich kultúr a tradične dobré priateľstvo. Požiadal, aby sa v spolupráci s krajanmi a v súlade so zákonmi hľadali možnosti obnovenia vyučovania slovenského jazyka na úrovni národnostnej školy a nie na úrovni výberového, fakultatívneho jazyka. Primátor mesta, ako  aj župan, hodnotia Slovákov s patričným rešpektom a úctou, ich prínos je podľa ich slov nepopierateľný a pozitívny a ubezpečili, že v prípade záujmu Slovákov budú hľadať možnosti riešenia a pozdvihnutia slovenčiny na vyšší stupeň vzdelávania.

V otváracom prejave pred začiatkom slávnostného programu I. Furdík a župan B.Galić pozdravili účastníkov, poďakovali za obetavosť usporiadateľom a vyjadrili presvedčenie, že nie len príjemná nálada a pekné zážitky z programu, ale aj výborné vzťahy Slovákov s Chorvátmi sa budú naďalej priaznivo rozvíjať na úžitok  našich slovenských krajanov a Chorvátov v Iloku a regióne.

Významné podujatia v Lipovľanoch, na ktorých sa zúčastnil aj prezident Chorvátskej republiky Ivo Josipović, rovnako aj stretnutia a podujatia v Iloku, potvrdili stabilný rozvoj slovenskej národnostnej menšiny, pokrok a posilnenie jej spoločenskej a politickej akceptácie a  podpory.  Návšteva predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka demonštrovala vďačnosť za zlepšovanie starostlivosti o slovenskú menšinu a potvrdila trvalý záujem o našich krajanov v Chorvátsku.