Kultúrna komisia Slovákov žijúcich v zahraničí začala ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ svoju činnosť

Inauguračné zasadnutie Kultúrnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej KK), ktorú vymenoval predseda ÚSŽZ Ján Varšo 7. januára 2019, sa uskutočnilo v piatok 17. mája 2019 v Bratislave. K hlavným cieľom 13-člennej komisie je vytvoriť a aktualizovať zemepisnú a žánrovú databázu (potenciálnych) objektov a aktivít kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a odporúčať predsedovi ÚSŽZ systém ich podpory na príslušný kalendárny rok. V komisii sú šiesti zástupcovia zo strednej, južnej a východnej Európy, traja zástupcovia zo Slovenska, dvaja zástupcovia zo západnej Európy, jeden zo zámoria a podpredseda ÚSŽZ, ktorý je aj podpredsedom komisie.

Kultúrna komisia Slovákov žijúcich v zahraničí má garantovať vyváženosť medzi zabezpečovaním pokrývania potrieb v oblasti nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva a rovnako zemepisnej vyváženosti, najmä vo vzťahu k štátom s autochtónnymi slovenskými komunitami (stredná, južná a východná Európa) a vo vzťahu k štátom západnej Európy a zámoria.

Inauguračné zasadnutie otvoril predseda KK Vlastimil Fabišík, ktorý vyjadril želanie, aby práca novo vytvorenej komisie bola zdarná i keď nebude ľahká. Vyjadril presvedčenie, že pôjde o tímovú prácu a že budú rešpektované názory a hodnotenia každého člena. Následne si z rúk Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prevzali členovia menovacie dekréty: Vlastimil Fabišík (Česká republika) – predseda KK, Peter Prochácka (podpredseda ÚSŽZ) – podpredseda KK, tiež členky a členovia KK: Branka Baksa (Chorvátsko), Katarína Király (Maďarsko), Gabriela Madrová (SR), Milica Majeríková Molitoris (Poľsko), Zuzana Pavelcová (SR), Attila Szpisák (Maďarsko), Marek Šoltis (USA) a Anna Tomanová Makanová (Srbsko). Svoju neúčasť na inauguračnom zasadnutí ospravedlnili tri členky KK:  Marijanna  Tordjmann (Francúzsko),  Bianca Unc Pascu (Rumunsko) a Andrea Okely (Veľká Británia). Na rokovaní sa na pozvanie KK zúčastnil aj Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí . Tajomníčkou KK je pracovníčka ÚSŽZ Milina Sklabinská.

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vo svojom príhovore privítal členov KK a avizoval založenie ďalších poradných orgánov ÚSŽZ –  školskej komisie a komisie informačno-mediálnej. Vyjadril očakávanie, že práca komisií bude mať významný synergický dopad na prácu ÚSŽZ. Osobitne zdôraznil skutočnosť, že zachovanie a ďalší rozvoj krajanskej kultúry nezávisí výlučne od finančných prostriedkov. Naopak, malo by byť založené na takých hodnotách, ako sú vzájomná súdržnosť, spolupráca a dobrovoľnosť. Ján Varšo tiež zdôraznil, že bude očakávať od KK spoluprácu pri tvorbe Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025, ktorú ÚSŽZ pripravuje. Predseda ÚSŽZ ocenil prístup V. Fabišíka, predsedu KK, keď krajanskú kultúru rozdelil do jednotlivých oblastí a poveril členov KK za  zodpovedné plnenie ich obsahu a zámerov. Rovnako poukázal na fakt, že zloženie Kultúrnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí odráža zemepisnú a žánrovú vyváženosť a poprial jej členom veľa úspechov v jej ďalšej práci.