Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohoročné podpory

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom augustovom zasadnutí rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska – na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99.581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode – Poznaj svoje korene 49 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už šiesty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 15. septembra do 25. októbra 2013 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu – po prvýkrát nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska. Spolu ide o 300 účastníkov.

Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene – Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Podrobnejšie o aktivitách VPN ZSM na novej webovej stránke:

http://www.mszsz-ka.hu/