Ladislav Petro, zanietený a obetavý aktivista Slovákov v Maďarsku, dlhoročný a fundovaný pedagóg a bývalý riaditeľ slovenskej školy v Budapešti, odišiel do večnosti

Slováci v Maďarsku prežívajú trúchlivé dni. Ešte sa nestihli v bôli rozlúčiť s Alexandrom „Šaňom“ Kormošom, básnikom a svojráznou osobnosťou slovenskej kultúry v Maďarsku (pohreb sa koná v stredu popoludní 25. marca v Santove), a už nás z Budapešti zastihla ďalšia smutná zvesť. Ako uvádzajú Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku, na svojom portáli luno.hu, „po dlho trvajúcej zákernej chorobe nás 23. marca 2020 opustil vo veku 84 rokov bývalý člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy, dlhoročný učiteľ, vychovávateľ a riaditeľ budapeštianskej školy Ladislav Petro. Bol zakladajúcim predsedom Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti, dlhoročným členom Slovenskej samosprávy Budapešti a predsedom Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti. Jeho činnosť bola ocenená vládnym vyznamenaním Za menšiny, najvyšším vyznamenaním našej komunity Za našu národnosť.

Česť jeho pamiatke!

 

X                             X                              X

 

Na tomto mieste vedno s vyjadrením úprimného súcitu a zmiernenia bôľu najbližšej rodine a priateľom v súvislosti so stratou mimoriadne empatického človeka a oddaného podporovateľa slovenskosti v Maďarsku, ktorú sústrastne vyjadruje Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí tak v mene svojom, ako aj v mene krajanského spoločenstva, ktoré si úprimne ctilo aktivity pána Ladislava Petra, si dovolíme priblížiť jeho pedagogický, osobnostný a kultúrno-spoločenský prínos pre Slovákov v Maďarsku tak, ako ho prezentujú v nekrológu Ľudové noviny na svojom portáli luno.hu.

 

KTO BOL LADISLAV PETRO

Najaktívnejší budapeštiansky Slovák pochádzal zo Šámšonházu, kde sa narodil v roku 1936. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti a 15 rokov bol riaditeľom budapeštianskej slovenskej školy. V tom období si získal rešpekt medzi Slovákmi v Maďarsku za zasadzovanie sa za naše slovenské školstvo a za vybojovanie novej budovy slovenskej školy v Budapešti.

V 90. rokoch pomáhal zakladať slovenské samosprávy, občianske organizácie na území hlavného mesta a 15 rokov stál na čele Klubu slovenských dôchodcov. Má zásluhy na umiestnení viacerých pamätných tabúľ významných slovenských osobností nielen v VI. obvode. Ladislav Petro popri práci v slovenských volených zboroch napísal knihu o veľkom staviteľovi a verejnom činiteľovi Jánovi Nepomukovi Bobulovi, ktorý sa stal čestným občanom VI. obvodu In memoriam.

Preložil a knižne vydal divadelné hry klasika slovenskej literatúry Jána Palárika: Dimitrij samozvanecDrotárInkognito a Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Je autorom nielen z národnostného hľadiska významnej publikácie Slovenská Budapešť – Szlovák Budapest, ktorej rozšírenú verziu vydali minulý rok.

Jeho pedagogická dráha sa začala v Dabaši – Šáre, kam sa dostal hneď po skončení učiteľského ústavu v Budapešti. Na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne v roku 1961 získal diplom z odboru slovenčina – zemepis, ktorý o niekoľko rokov doplnil o diplomom z matematiky. Po vysokoškolských štúdiách sa stal vychovávateľom, neskôr zástupcom riaditeľa v žiackom domove svojej bývalej alma mater. Univerzitný diplom z odboru slovenčina – ruština získal na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti.

V roku 1971 sa stal zástupcom riaditeľa školy a od roku 1977, až do odchodu do dôchodku, bol Ladislav Petro 15 rokov riaditeľom školy. Ladislav Petro má veľké zásluhy na tom, že slovenská škola sa začiatkom 90. rokov mohla presťahovať do novej budovy pri Arpádovom moste.

Slovenská samospráva Budapešti udelila Ladislavovi Petrovi Cenu za budapeštianskych Slovákov za jeho zásluhy v oblasti slovenského školstva v Maďarsku a za činnosť vykonanú v prospech občianskej sféry Slovákov v Budapešti. Bol nositeľom Ceny za národnosti, vyznamenania Za našu národnosť a množstva iných cien a uznaní.

 

O poslednej rozlúčke s Ladislavom Petrom vás budeme informovať neskoršie.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Ladislav Petro (na snímke vpravo) v debate s biskupom Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomírom Sabolom (celkom vľavo) a Attilom Spišákom, evanjelickým farárom zo Slovenského Komlóša počas sviatku Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorý sa uskutočnil historicky po prvý raz v Budapešti  1. júla 2017 v  XVII. obvode hlavného mesta Maďarska v Rákoskeresztúri.

Ladislav Petro s jedným zo svojich záslužných ocenení za jeho obetavú celoživotnú prácu v prospech zachovania národného povedomia Slovákov v ich domovskej krajine,  kultúrneho dedičstva predkov, slovenskej reči a dôstojného sebavedomia v prejavoch slovenskosti všetkých generácií našej Slovače v Maďarsku.

FOTO: ĽUDOVÉ NOVINY /luno.hu

           ĽUDO POMICHAL

 

ČÍTAJTE VIAC NA PORTÁLI LUNO.HU:

http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28631-odi-iel-ladislav-petro