Letná škola žurnalistiky 2014 pre novinárov z krajanských médií

Projekt Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ) v roku 2014 a Online kurz žurnalistiky (OKŽ) pre novinárov z krajanských médií – Slovákov žijúcich v zahraničí v študijnom roku 2013/2014 vzniká pod spoločnou gesciou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KŽ FF UK) v Bratislave a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letná škola žurnalistiky 2014 má ambíciu nadviazať na prerušenú sériu ôsmich po sebe nasledujúcich projektoch (naposledy v roku 2008), zároveň jej dať novú kvalitu i praktický dosah aj vďaka sprievodnému programu internetovej školy žurnalistiky – Online vzdelávacieho a poradenského kurzu žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií v pravidelných študijných lekciách uverejňovaných v mesiacoch október 2013 – jún 2014 na portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovenskezahranicie.sk. Odborným garantom celého programu je Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, organizátorskú a finančnú gesciu preberá Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoluorganizátorom LŠŽ a jej priebehu v roku 2014 je Filozofická fakulta UK v Bratislave.

Cieľom projektu je napomôcť vyššej kvalite a obsahu žurnalistickej profilácie a tvorby redaktorov, publicistov a moderátorov krajanských médií. Okrem praktickej žurnalistickej tvorby a aspektov teórie žurnalistiky v podmienkach slovenského mediálneho prostredia a prijatých noriem modernej európskej a svetovej žurnalistiky je program celého projektu vrátane Online kurzu žurnalistiky výrazne zameraný na zásady správneho používania slovenského jazyka v písomnom i ústnom novinárskom prejave.

Obsahom projektu je Online vzdelávací a poradenský kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií, ktorý jeho odborný gestor – KŽ FF UK – bude prezentovať na internetovom portáli ÚSŽZ www.slovenskezahranicie.sk .   Program kurzu budú tvoriť pravidelné kľúčové poznatky zo žurnalistiky a súčasného slovenského jazyka. Poradenský servis má na zreteli prekonávanie problémov, s ktorými sa vo svojej práci stretávajú redaktori krajanských médií. Online kurz žurnalistiky pre záujemcov ponúka pravidelné krátke lekcie so zadaním úloh s následnou spätnou väzbou. Pedagógovia KŽ FF UK – autori jednotlivých oblastí a lekcií, budú pravidelne odpovedať v stálej rubrike OKŽ na otázky redaktorov a prispievateľov do krajanských médií. Každý pedagóg bude zodpovedať za konkrétnu tematickú oblasť z teórie a praxe.

Vyvrcholením online programu OKŽ, súčasťou ktorého bude aj pravidelné okienko o pravidlách, zákonitostiach a špecifikách  spisovnej slovenčiny a súčasnej slovotvorby, bude týždňový Letný kurz žurnalistiky v dňoch 17.-24. augusta 2014 v Bratislave. Na LŠŽ sa stretnú účastníci online kurzu s pedagógmi, pričom v programe LŠŽ budú zahrnuté aj ďalšie teoretické prednášky a praktické súčasti celoročného učebného programu. Najúspešnejší účastníci online kurzu, ktorí sa zúčastnia aj na Letnej škole žurnalistiky, získajú symbolický certifikát absolventa Kurzu žurnalistiky pre krajanské médiá potvrdený podpisom vedúcej katedry KŽ FF UK a predsedom ÚSŽZ.

Praktický výstupom LŠŽ a OKŽ sa stane Mediálny slovník pre krajanov, obsahom ktorého budú heslá z oblasti teórie žurnalistiky doplnené onázorné príklady z praxe. Katedra žurnalistiky FF UK tiež v spolupráci s ÚSŽZ pripraví spoločnú publikáciu Žurnalistika pre krajanské médiá. Osobitnou formou spolupráce v rámci obnovenia projektu Letnej školy žurnalistiky bude analýza súčasných krajanských médií v rámci bakalárskych a diplomových prác, ktorú spracujú študenti KŽ FF UK. Výňatky najlepších prác môžu byť následne zverejnené, ale aj spracované do novinárskych prejavov a opublikované v slovenských i krajanských médiách.

Online vzdelávací a poradenský kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií potrvá od novembra 2013 do 20. júna 2014. Periodicita lekcií je raz v priebehu 14 dní, program zahrnie celkom do 20 lekcií.

Organizátorské usmernenie

Projekt a program OKŽ a následná LKŽ sú určené predovšetkým novinárom, redaktorom a moderátorom slovenských krajanských médií, ale aj spolupracovníkom a dopisovateľom týchto médií.  Do projektu sa však môže zapojiť každý Slovák žijúci v zahraničí, zaoberajúci sa publicistickou či vydavateľskou činnosťou s reálnymi, teda preukázateľnými výstupmi primeranej profesionálnej a odbornej novinárskej, redaktorskej či publicistickej a vydavateľskej kvality.

Záujemcovia z okruhu pracovníkov a spolupracovníkov krajanských médií, ktorí sa mienia zapojiť do Online vzdelávacieho a poradenského kurzu žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií, v rámci Výzvy ÚSŽZ pre súbeh na dotáciu absolvovania Letnej školy žurnalistiky v auguste 2014 v Bratislave si môžu podať  v súlade so zásadami dotačnej politiky ÚSŽZ žiadosť o poskytnutie dotácie v rozsahu projektu Letnej školy žurnalistiky, vyšpecifikovanom Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odporúčanie

Novinári, publicisti a spolupracovníci krajanských médií, ktorí prejavia záujem o Letnú školu žurnalistiky 2014 a tým aj o Online vzdelávací a poradenský kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií, sa môžu uchádzať o dotáciu ÚSŽZ do 30.11.2013.

Kontakt v prípade otázok spojených so žiadosťou o dotácie na projekt Letnej školy žurnalistiky 2014:

Ľudo Pomichal

spolupracovník ÚSŽZ pre oblasť médií

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 30

mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk  

          ludo.pomichal@chello.sk