Letná škola žurnalistiky redaktorov krajanských médií v gescii ÚSŽZ a s odborným vkladom KŽ FiF UK vyvrcholila v Bratislave

Tvorivým novinárskym dňom – poznávacím zájazdom do Uhrovca, rodiska Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, vyvrcholil v sobotu 22. augusta program osemdňového pobytu skupiny 13 redaktorov krajanských médií z 5 európskych štátov na Slovensku. Slovenskí žurnalisti z tlačových, elektronických a internetových médií zo Srbska, Chorvátska, Nemecka, Rumunska a Ruska sa počas praktických kurzov, odborných seminárov a žurnalistických dielní pod vedením odborníkov a pedagógov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK (KŽ FiF UK) vo finančnej a organizátorskej gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), venovali problematike aktuálnej žurnalistickej tvorby v slovenských médiách, jazykového novinárskeho prejavu, žurnalistickej etiky v otvorenom svete, spôsobilosti novinárov uchopiť a prezentovať tému či jav v pestrosti žurnalistických žánrov, jazykovej a štylistickej zručnosti v reportérskej a redakčnej práci a ďalším témam.

V poradí už 14. ročník Letnej školy žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií, na organizácii ktorého sa KŽ FiF UK podieľa programovým obsahom i praktickými výstupmi, bol v tomto roku venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, z historického pohľadu kľúčovej osobnosti slovenskej žurnalistiky, nevraviac o jeho vklade kodifikátora spisovného slovenského jazyka, fundamentálneho nástroja v médiách na Slovensku i v slovenskom zahraničí. Tematika života, diela a prínosu Ľ. Štúra pre celý slovenský svet – vrátane jeho vplyvu na kultúrno-spoločenský život, novinárske, literárne, umelecké či duchovné prejavy generácií Slovákov žijúcich mimo hraníc našej vlasti, tak v štátoch, v ktorých patria k národnostným menšinám, ako aj v cudzine, v ktorej svoje väzby k slovenskosti prezentujú v krajanských komunitách, bola súčasťou obsahu tvorivej časti programu každého dňa.

Krajanskí žurnalisti postupne navštívili viaceré pamätné miesta spojené s osobnosťou Ľ. Štúra a jeho generačných druhov: za novinárskou reportážou sa vybrali na Hrad Devín, inšpiratívnou bola pre nich reprezentatívna výstava Slovenského národného múzea k Roku Ľudovíta Štúra na Bratislavskom hrade, ktorú priblížil jej kurátor Pavol Komora. Jedinečným námetom na dotyky so štúrovskou minulosťou a obdobím národného obrodenia 19. storočia bola aj návšteva Lyceálnej knižnice s odborným výkladom riaditeľky Ivony Kollárovej. Očakávania reportérov, redaktorov a moderátorov z krajanských redakcií naplnil aj genius loci Modry, mesta, v ktorom sa Ľudovít Štúr predčasne pobral do večnosti. Okrem návštevy cintorína, na ktorom spočinuli pozostatky našej národnej ikony, priblížil znalec miestnej histórie M. Šimko spoločne s farárom J. Oslíkom v dotykoch starej evanjelickej fary, na ktorej pôsobil Ľudovítov starší brat Karol Štúr, čas a súvislosti, ktorými Modra žila v štúrovskej dobe i po nej.

V sobotu 22. augusta sa naši krajania vybrali do Uhrovca, rodiska Ľ. Štúra a A. Dubčeka. Počas tvorivého novinárskeho dňa im poskytli množstvo ľudských vnemov i žurnalistických námetov návštevy Uhrovského múzea s cennými historickými exponátmi, rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka, cintorína s hrobom  otca Ľ. Štúra – Samuela, ako aj neďalekého Jankovho vŕšku – pietneho miesta bojov z obdobia SNP. Zaujímavým tematickým spestrením pobytu v Uhrovci bolo pre krajanských novinárov stretnutie so svetoznámym umeleckým rezbárom Jaroslavom Velčickým, vdychujúcemu drevu tvar, príbehy a dušu po úraze v bani a následnej amputácii hornej končatiny iba jednou rukou!

Počas kurzu sa jeho účastníci oboznámili aj s prácou popredných médií a redakcií na Slovensku: postupne navštívili v tvorivých debatách RTVS – moderné štúdiá a programové zámery televíznej Dvojky vrátane tematiky života Slovákov v zahraničí či vysielania pre národnostné menšiny na Slovensku im priblížila jej riaditeľka Marta Gajdošíková. V rozhlasovej pyramíde sa so skúsenosťami z doterajšej spolupráce s rozhlasovými štúdiami našich krajanov, vysielajúcimi pre slovenské národnostné menšiny, najmä však témami, ktoré ponúka Radio Slovakia International v pravidelnom vysielaní pre krajanov zo Slovenska, podelila s hosťami šéfdramaturgička RSI RTVS Mária Mikušová. Prínosnou bola pre krajanských žurnalistov aj návšteva Tlačovej agentúry SR, kde mali možnosť nahliadnuť do jednotlivých redakcií v čase editovania agentúrneho servisu TASR.

Účastníkom Letnej školy žurnalistiky pre krajanov 2015 bol udelený v závere podujatia certifikát o absolutóriu LŠŽ 2015. V prítomnosti Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, im ho odovzdala Svetlana Hlavčáková, vedúca KŽ FiF UK, počas slávnostného ceremoniálu, na ktorom sa okrem krajanov – novinárov zúčastnilo aj 169 absolventov tohtoročného 51. ročníka Studia Acadamica Slovaca – Letnej školy slovenského jazyka a literatúry pre cudzincov. Aj po skončení Letnej školy žurnalistiky 2015 budú jej účastníci s pedagógmi KŽ FiF UK aj naďalej komunikovať – spoločne totiž pripravujú  zborník prác – esejí a reportáží zameraných na jubilejný Rok Ľudovíta Štúra.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR