Letná univerzita 2014 CĎV UK vyvrcholila v Modre-Harmónii

Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa vo štvrtok  24. júla 2014 zúčastnil na slávnostnom ukončení Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2014, ktorú Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave každoročne organizuje v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii. Na vyvrcholení Letnej univerzity 2014 sa zúčastnili aj Oľga Nachtmannová, poslankyňa NR SR,  Vladimír Belovič, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK, ako aj ďalší predstavitelia MŠVVaŠ SR, UK a ÚSŽZ. Všetci hostia vyslovili poďakovanie účastníkom kurzu za ich úprimný záujem učiť sa slovenský jazyk, spoznávať slovenskú kultúru a históriu.

Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, vo svojom príhovore zdôraznil význam v poradí už 24. ročníka Letnej univerzity, ktorú možno považovať za pevne zakotvenú tradíciu s perspektívnymi vyhliadkami do budúcnosti. Absolventov tohto vzdelávacieho kurzu možno považovať za „misionárov“, nositeľov a šíriteľov slovenskej kultúry a slovenskosti vo svete, čo je aj jedným z podstatných poslaní Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry. Je to činnosť, ktorá podstatným spôsobom prispieva k udržaniu a rozvoju slovenského národného povedomia a identity u našich krajanov žijúcich v zahraničí a k šíreniu informácií o Slovensku prostredníctvom tých, ktorí sa stali priateľmi Slovenska a rozhodli sa pre hlbšie štúdium jeho reálií. Zároveň poprial absolventom, aby nové impulzy, vedomosti a skúsenosti, ktoré získali počas kurzu, zužitkovali pri ďalšom štúdiu a prehlbovaní poznatkov o Slovensku na prospech rozvíjania slovenskosti a slovenského jazyka, utužovania nášho spoločného národného povedomia, ako aj zveľaďovania kultúry a spoločenského života.

Letná univerzita 2014, ktorá sa tento rok uskutočnila už po 24.- krát, sa konala pod názvom Slovenský jazyk a kultúra. V Modre-Harmónii sa stretlo 82 účastníkov  zo Srbska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny a Poľska, ale aj USA, Ruska, Filipín, Španielska, Kanady, Talianska a Vietnamu.  Okrem výučby slovenčiny v skupinách sa účastníci kurzu oboznámili so slovenskými reáliami a kultúrou formou prednášok, besied, seminárov, návštev múzeí, historických a kultúrnych pamiatok slovenských miest, ako aj prírodných krás v regióne. Vzdialenejšie miesta Slovenska spoznávali frekventanti počas exkurzie po celom Slovensku. V programe bola zahrnutá aj prezentácia slovenského folklóru – ľudovej hudby, tancov a tradičných remesiel. Cieľom kurzu bolo vytvoriť podmienky na zvýšenie jazykových kompetencií  v slovenskom jazyku nielen ako bežného dorozumievacieho nástroja, ale aj motivovať účastníkov k obohateniu ich slovnej zásoby v odbornom jazyku v rôznych oblastiach.

V rámci záverečného ceremoniálu po krátkom kultúrnom programe  Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a  Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK, slávnostne odovzdali účastníkom kurzu diplom o absolvovaní Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2014. Letnú univerzitu viedol lektor slovenského jazyka Alexander Horák v súčinnosti s Katarínou Nevrlovou, manažérkou programu slovenského jazyka, ktorým frekventanti vyjadrili veľký obdiv a vďaku. Pri tejto príležitosti sa patrí oceniť snahu i prístup Centra ďalšieho vzdelávania UK s celým zainteresovaným kolektívom pracovníkov, ako aj podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že umožnilo realizáciu tohto významného vzdelávacieho podujatia.  Dovoľujeme si aj v tomto kontexte vysloviť presvedčenie, že jubilujúci 25. ročník Letná univerzita 2015 bude rovnako kvalitný, pričom opäť s inšpiratívnym programom i hojnou účasťou a záujmom účastníkov ako tohtoročný.

FOTO: VLADIMÍR LINDER