Letné tábory detí krajanov na Slovensku – užitočný vklad ÚSŽZ do zveľaďovania slovenskosti najmladších generácií slovenského sveta

Školáci naprieč celým krajanským svetom, teda prevažne v tých štátoch, v ktorých je aktuálne ročné obdobie predurčené na dovolenkový čas, prežívajú posledné týždne a dni prázdninového oddychu. Voľnočasovému leňošeniu, ale aj tvorivo-poznávacím zážitkovým vnemom a kratochvíľam však čochvíľa odzvoní a aj deti Slovákov žijúcich v zahraničí sa znovu ponoria do životne nevyhnutného zdolávania učebných nárokov a iných „mozgozávitových nástrah“. Prirodzeným súputnikom a neodolateľným spoločníkom bude pre nich aj reč ich rodičov, starých rodičov či predkov – slovenčina v rozličných formách, školského obsahu, spôsobu výučby, intenzity a čo ja viem ešte čoho. Podstata však, chvalabohu, zostáva, je nemenná – a tým aj zaväzujúca, pretrvávajúca: slovenský jazyk vo všetkých jeho formách ako jeden z kľúčových a najprirodzenejších faktorov identifikovania sa krajanov so slovenskosťou a Slovenskom – ich bývalou vlasťou či domovinou ich predkov, žije.

V rôznej miere prístupu a možností v tej či onej krajine, kde Slováci žijú, sa našu slovenskú reč snažia všemožnými spôsobmi a metódami rodičia a pedagógovia medzi najmladšou generáciou vrátane ich detí nielen zachovať, udržať, ale aj šíriť, zdokonaľovať, zušľachťovať. Všetkým im za to patrí vďaka, uznanie, aj povzbudenie do ďalšej nádeje v úsilí o pretrvanie nášho najcennejšieho daru – materinského jazyka. V štátoch, v ktorých slovenské národnostné menšiny čelia prirodzenej asimilácii, sa s väčšími či menšími úspechmi urputne snažia o „kropenie“ slovenskej jazykovej ratolesti v školách ukotvených v školskom systéme ich domovských krajín, kým Slováci v západnej Európe a zámorí si musia v špecifických podmienkach ich domovských štátov vo svojich komunitách z vlastných ľudských i materiálnych zdrojov formovať potrebné podmienky na výučbu slovenčiny v takzvaných víkendových školách a krajanských centrách.

Mnohé v tejto oblasti sa s rôznou mierou úspešnosti darí aj vďaka finančnej a morálnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem množstva projektov podporených ÚSŽZ sa v kontexte zveľaďovania slovenského jazyka z roka na rok v čoraz väčšej miere potvrdzuje aj pedagogicko-výchovná opodstatnenosť, praktická účinnosť a obsahová užitočnosť projektu detských a mládežníckych letných prázdninových táborov organizovaných Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s jeho partnermi.

                                          X                            X                                 X

 

V súvislostiach s vyššie uvedeným si k danej téme dovolíme uviesť  podnety a myšlienky Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

„Zatiaľ čo od strednej a staršej generácie krajanov sa očakáva skôr udržiavanie, prezentovanie a rozvíjanie národných tradícií, zvykov a obyčají v domovských a v materskej krajine, mladšia a mladá generácia zasa očakáva investovanie do kultivovania jej slovenskosti. V súlade so štátnou politikou Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na tento účel slúžia aj letné krajanské detské a mládežnícke tábory, ktoré sú organizované s dotačnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Deti krajanov zo susedných i vzdialenejších štátov majú možnosť počas táborov vzájomne komunikovať v slovenskom jazyku, nadväzovať priateľstvá a spoznávaním Slovenska tiež posilňovať väzby s materskou krajinou.

Letné tábory pre deti a mládež Slovákov žijúcich v zahraničí vo veku 8 až 15 rokov sa uskutočňujú v troch turnusoch v dĺžke dvoch týždňov od začiatku júla do polovice augusta. Sú motiváciou i ocenením práce rodičov, detí a pedagógov škôl a vzdelávacích centier za ich angažovanosť v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku alebo vyučovania žiakov v slovenčine. V táboroch majú žiaci možnosť vo vzájomnej komunikácii aj so slovenskými rovesníkmi prehlbovať svoje znalosti zo slovenčiny a v rámci poznávacích exkurzií sa tiež oboznamovať so Slovenskom. Materializujú si tým teoretické znalosti nadobudnuté v školách a vzdelávacích centrách zo slovenčiny a zo slovenskej histórie a kultúry. Je to investícia do budúcnosti slovenskosti v zahraničí, ktorá v prázdninovej atmosfére kĺbi prirodzený spôsob používania slovenčiny v slovenskom prostredí spolu s posilňovaním väzieb k materskému Slovensku. Cieľom projektu letných táborov pre deti krajanov je teda udržiavať živý kontakt žiakov so svojou materskou krajinou, so slovenským jazykom a s rovesníkmi z našich škôl, aby mladá generácia nezabúdala na svoj pôvod. Z rozhovorov s organizátormi táborov, deťmi, ich sprevádzajúcim pedagogickým personálom i rodičmi vyplýva, že naplňovanie hlavného poslania letných táborov žiaci oceňujú a pochvaľujú si ich, keďže deti spoznávajú slovenskú krajinu, zvyky a tradície, čo obvykle v rôznej podobe zužitkovávajú v domovských krajinách.

V roku 2015 sa troch letných táborov zúčastnilo 145 detí a 14 sprevádzajúcich dospelých osôb. V prvom júlovom turnuse v Martine to boli žiaci z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbsko, Švédska a Ukrajiny, v druhom turnuse tiež v Martine zasa školáci z Chorvátska, Írska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Talianska a Ukrajiny a v poslednom augustovom turnuse v Liptovskom Jáne to boli žiaci z Českej republiky, Írska, Nemecka, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Ukrajiny a USA. V roku 2016 sa ich počet navýšil na 209, ktorých sprevádzalo 15 dospelých osôb. V prvom júlovom turnuse v Tatranskej Lesnej to boli žiaci z Českej republiky, Chorvátska, Rakúska, Srbska a Ukrajiny. V druhom turnuse v okrese Turčianske Teplice školáci z Francúzska, Maďarska, Poľska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Talianska a USA. V treťom turnuse v Demänovskej doline žiaci z Francúzska, Írska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Talianska a USA.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri organizovaní letných detských a mládežníckych táborov spolupracuje so slovenskými inštitúciami, ktoré zabezpečujú logistické a programové služby. V minulom roku to boli občianske združenia Akadémia vzdelávania v Martine a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a tohto roku prvý raz aj nezisková organizácia Inštitút vzdelávania Matice slovenskej v Martine. Je potrebné oceniť úsilie týchto subjektov, ktorých odborníci sú v každodennom kontakte so žiakmi v tábore a zároveň aj personálu v ubytovacích zariadeniach za poskytovanú starostlivosť vrátane stravovania. Totiž, aj prostredie, v ktorom deti počas dvoch týždňov prebývajú a strava, ktorú konzumujú, tvoria obraz, ktorý ostane v povedomí krajanských detí zo Slovenska a o Slovensku.

Letné krajanské detské a mládežnícke tábory na Slovensku tvoria doplnkovú súčasť podpory a starostlivosti, ktorú Slovenská republika poskytuje žiakom škôl a vzdelávacích centier s vyučovaním v slovenčine alebo slovenčiny v zahraničí v prázdninovom období. Počas školského roka je podpora Slovenskej republiky zameraná hlavne na spoluúčasť pri vytváraní podmienok na vyučovanie v prostrediach škôl a vzdelávacích centier a tiež vo vyučovacom procese, najmä pokiaľ ide o učebné pomôcky a učebnice pri výučbe v slovenčine a slovenčiny. Úrad pritom úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Verím, že aj nastávajúca Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa bude konať koncom októbra tohto roku v Bratislave, trend podpory a starostlivosti o najmladšiu krajanskú generáciu v školách a vzdelávacích centrách v zahraničí podporí. Je to jedna z ciest, ako využívať ústavou zakotvené, zákonom vymedzené a zo štátneho rozpočtu vyčlenené prostriedky na efektívne podchytávanie a udržiavanie slovenskosti v domovských krajinách. Rodičia, deti, učitelia a všetci, ktorí sa na tom podieľajú, si takúto podporu zaslúžia, keďže tieto aktivity vykonávajú na posilňovanie národného povedomia a uchovanie materinského slovenského jazyka v prostredí, kde vzdelávací proces prebieha v jazyku domovskej krajiny.“

 

                                           X                       X                            X

 

Podstatu a teda aj objektivitu slov, ktoré uviedol Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, najlepšie zrkadlí realita, prázdninové skúsenosti letných táborov pre krajanské deti, žiakov a mládež. Reakcie detí a pedagógov na prežité dni, ktoré v lone slovenskosti priniesli nielen jedinečnosť a neopakovateľnosť zážitkového a poznávacieho programu, ale aj nevšednosť nových kontaktov, priateľstiev, vzájomné poznávanie pestrosti a bohatstva naozaj rozmanitého slovenského krajanského sveta zrakom, dotykmi, vnemami a emóciami ich účastníkov priamo na pôde materskej krajiny, sú toho najlepším dôkazom.

Namieste je preto uviesť aj aktuálnu korešpondenciu jednej z učiteliek slovenčiny – Jarmily Buchovej z Mníchova, ktorá sa po vlaňajšej pozitívnej skúsenosti zúčastnila so slovenským deťmi z Nemecka v letnom tábore v slovenskom prostredí aj v tomto roku.

 

Vážený pán Varšo, vážený predseda ÚSŽZ,

v mene všetkých detí, v mne ich rodičov a učiteľov sa Vám chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať za možnosť zúčastniť sa skvelého projektu Krajanské leto 2016. Akcia bola perfektne pripravená a zorganizovaná, splnila všetky naše očakávania. Program bol naozaj veľmi bohatý: deti mali možnosť spoznať krásy Slovenska,  nájsť si nové priateľstvá a rozvíjať slovenčinu a aj vzťah k Slovensku. Kvízy, kreatívne a športové podujatia boli každodennou súčasťou tohto tábora. Skvelí animátori pripravili pre deti program, na ktorý budú účastníci dlho spomínať.  Všetci sme sa rozišli domov so smútkom v srdci a slzami na lícach. Prostredníctvom internetových médií však deti zostávajú stále v kontakte. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie.

So srdečným pozdravom a vďakou

Jarmila Buchová v mene detí, rodičov a učiteľov

 

Toľko teda úprimné vyznanie jednej z pedagogičiek z radov krajaniek, ktoré slovenské deti v letných prázdninových táboroch sprevádzajú a starajú sa o ne. Skutočnosť, že práve Jarmila Buchová patrí svojou zanietenosťou a tvorivým prístupom k príkladom úprimného vzťahu nielen k deťom, ale aj k zhodnocovaniu slovenskosti v záujme jej zveľadenia pre súčasnú i nastávajúce mladé generácie Slovákov v zahraničí, potvrdzujú aj zručné a príťažlivé mediálne výstupy, ktoré vytvára spoločne s ďalšími kolegyňami a priateľkami z radov našich krajaniek v internetovom časopise CERUZKY VO SVETE.

Tentoraz dávame do pozornosti  Fotodenník tábora 2016 a prezentáciu spomienok detí krajanov a ich pedagógov na webstránke združenia ISEIA:

 

http://www.iseia.eu/tbory

 

Na titulnej fotografii:

Z pobytu detí krajanov v rámci programu letného tábora v Demänovskej doline.

Na snímkach vo fotogalérii:

V Demänovskej doline privítali účastníci letného tábora aj Jána Varša, predsedu ÚSŽZ.

FOTO: JARMILA BUCHOVÁ