M. Vetrák očakáva, že V. Skalský, predseda SZSZ, vysvetlí spochybnené dotácie, na ktoré poukázala finančná kontrola na ÚSŽZ


Štátna podpora Slovenskej republiky Slovákom žijúcim v zahraničí s akcentom na súčasný stav a problémy pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) boli kľúčovou témou tlačovej konferencie, na ktorej predseda ÚSŽZ Milan Vetrák oboznámil v utorok 13. septembra 2011 zástupcov médií okrem aktivít úradu v spomínanej oblasti aj s výsledkami finančnej kontroly, ktorú na ÚSŽZ vykonal odbor kontroly sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR.

"tlacovka

Pohľad na časť účastníkov tlačovej konferencie v bratislavskom Dome novinárov.

M. Vetrák po informačne a faktograficky obsažnom vstupe, v ktorom sa venoval rozmanitosti foriem podpory Slovenskej republiky prostredníctvom dotácií ÚSŽZ vrátane finančne náročných ťažiskových investičných projektov v rámci bilaterálnej spolupráce vlády SR s vládami iných krajín, ako aj o ďalších aktivitách ÚSŽZ v súčinnosti s rezortmi zahraničia, školstva a vnútra v rámci štátnej starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, v otvorenej diskusii potvrdil, že predmetná kontrola poukázala na viaceré nedostatky pri poskytovaní, účelovosti a vyúčtovaní dotácií udeľovaných ÚSŽZ na podporu slovenských krajanských komunít. Zároveň poukázal na skutočnosť (čím potvrdil informácie z tlačovej správy ÚSŽZ na jeho úradnom webe z 9. septembra 2011), podľa ktorej vážne nedostatky obsahujú vyúčtovania dotácií Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ).

V tejto súvislosti M. Vetrák očakáva, že SZSZ predloží riadne vyúčtovanie projektov, keďže v ostatných piatich rokoch dostalo SZSZ dotácie vo výške približne 150 000 eur, pričom pochybnosti sa týkajú sumy do 10 000 eur. „Nemyslel som si, že vyúčtovania SZSZ sú až v takom zlom stave, keď takmer ani jeden projekt od roku 2006 nevyúčtovalo SZSZ riadne, pričom vo viacerých prípadoch nebol dodržaný účel alebo oprávnenosť výdavku,“ uviedol predseda ÚSŽZ a dodal: „Ak SZSZ nepredloží riadne vyúčtovanie projektov z dotácií ÚSŽZ, úrad bude požadovať vrátenie peňazí. Preto požiadame pána predsedu SZSZ Vladimíra Skalského o doloženie všetkých dokladov, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu vyúčtovaniu.“

Na otázku jedného z mienkotvorných denníkov, prečo sa v predmetnej veci neobrátil na políciu, M. Vetrák vysvetlil, že zatiaľ tento problém nedosiahol taký stupeň vážnosti: „Až v prípade, že tento subjekt neprejaví ochotu spolupracovať a išlo by prípadne aj o porušenie, na základe ktorého by mohla byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, budeme spolupracovať aj s políciou,“ dodal. Na margo ďalších zistených nedostatkov predseda ÚSŽZ považoval za nevyhnutné pre médiá uviesť, že realizované kontroly a zistené nedostatky sa týkali predchádzajúceho vedenia ÚSŽZ: „V rámci kontrolných zistení sú uvedené subjekty, u ktorých sa objavili nedostatky, avšak moji predchodcovia vo vedení ÚSŽZ tieto nedostatky nevideli, alebo sa tvárili, že ich nevidia…“ Podľa slov M. Vetráka na odstránenie nedostatkov z celej predmetnej kontroly má ÚSŽZ čas do konca júna 2012.

"Vetrák

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák (vpravo) a hovorca ÚSŽZ Ľudovít Pomichal.

ŠIROKÝ ZÁBER AKTIVÍT ÚRADU PRI PODPORE KRAJANOV

Predseda ÚSŽZ sa v tematickom bloku tlačovej konferencie venoval aj úspešným výsledkom v samotnej činnosti úradu. Upozornil pritom, že v ponímaní veľkej časti slovenskej verejnosti a čiastočne aj médií sa pomoc našim krajanom zväčša ohraničuje iba finančnými dotáciami pre spolky a ďalších žiadateľov. Rozmer pomoci Slovákom v zahraničí v záujme zveľaďovania slovenského povedomia, rozvíjaní jazyka, podpory prejavov zmysluplných kultúrnych aktivít, ako aj záchrany slovenského kultúrneho dedičstva, má však viac dimenzií. Jednou z nich je aj aktívny podiel a účasť ÚSŽZ v dlhodobých a finančne náročných projektoch, ktoré vznikajú na platforme bilaterálnych dohôd vlády Slovenskej republiky a vlád domovských štátov našich krajanov.

V takomto duchu sa počas nového vedenia ÚSŽZ významne pokročilo v projektoch realizácie Kultúrneho centra Slovákov v Chorvátsku v Našiciach, v záchrane významného kultúrneho dedičstva v srbskej Kovačici – rodného domu najvýznamnejšieho slovenského predstaviteľa insitného maliarstva Martina Jonáša, počas 50. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci prišlo v auguste 2011 k dohode SR a Srbska o spoločnom financovaní rekonštrukcie budovy Múzea Slovákov vo Vojvodine, keď Slovenská republika vyčlení v roku 2011 z dotačného rozpočtu ÚSŽZ finančné prostriedky vo výške 100-tisíc EUR a Srbsko vyčlení na rovnaký účel prostriedky v zodpovedajúcej výške 10 mil. RSD (srbských dinárov). Úspešným projektom dvoch krajín – Slovenska a Ukrajiny bola pri aktívnych vstupoch ÚSŽZ a jeho koordinačnej činnosti aj rekonštrukcia budovy 4. školy s vyučovacím jazykom slovenským a Slovenského kultúrneho centra v Užhorode, finišuje aj spoločný slovensko-maďarský projekt a s ním aj túžobne očakávaná aktivizácia krajanského života v novej budove Slovenského domu v obci Mlynky.

Z hodnotných domácich podujatí, ktoré sa konali v priebehu roku 2011 s aktívnou organizátorskou účasťou ÚSŽZ, upriamil M. Vetrák pozornosť najmä na Podpolianske folklórne slávnosti v Detve s tradičnou účasťou súborov Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci Krajanskej nedele. Mimoriadne úspešným aj z pohľadu záujmu slovenskej verejnosti o tradície, kultúrne dedičstvo, ale aj kulinársky kumšt Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, bol projekt historicky prvého Dolnozemského jarmoku v Bratislave v rámci Pamätného dňa zahraničných Slovákov 5. júla 2011. Práve cez prizmu podobných podujatí s aktívnou účasťou našich krajanov v ich rodnej vlasti chce aj v ďalšom období ÚSŽZ prezentovať na vysokej umeleckej i spoločenskej úrovni posolstvo úprimného záujmu Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú stálou a neodmysliteľnou súčasťou ducha, kultúry a fortieľu jednotného slovenského národa a všetkých prejavov slovenskosti.

"vetrák

Milan Vetrák v rozhovore pre RTVS – Slovenský rozhlas.

 


Záznam z tlačovej konferencie

FOTO: DANIEL DEMJÉN