M. Vetrák rokoval s predsedom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku J. Fuzikom o Slovenskom dome v Mlynkoch

Predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) v Maďarsku Ján Fuzik zavítal 21. apríla na pracovnú návštevu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), kde ho privítal predseda ÚSŽZ Milan Vetrák. Hlavnými témami ich stretnutia boli aktuálna situácia výstavby nového Slovenského domu v Mlynkoch, stav slovenskej menšiny v Maďarsku a jej perspektív v nadväznosti na novú ústavu našich južných susedov, ktorá nadobudne účinnosť na Nový rok 2012 ako aj blížiace sa sčítanie obyvateľstva v Maďarsku.

"DSC09475"

V kontexte prijatia novej maďarskej ústavy je M. Vetrákovi a J. Fuzikovi ľúto, že obsahuje niekoľko problémových otázok, ktoré sa týkajú aj postavenia slovenskej menšiny v Maďarsku. Ide najmä o dlhodobo neriešenú otázku zastúpenia menšín v maďarskom parlamente, vypustenie ústavnej ochrany jazykov menšín alebo absencia župných samospráv v texte novej maďarskej ústavy.

V súvislosti s výstavbou Slovenského domu v Mlynkoch J. Fuzik informoval, že CSS sa už koncom roka 2010 obrátila na predsedov oboch vlád so žiadosťou o 50-percentné zvýšenie dotácie. Zo strany Maďarska je táto zvýšená dotácia zabezpečená. Podľa slov J. Fuzika sa však maďarským úradom v rozpore s dotačnou zmluvou zatiaľ nepodarilo zapísanie záložného práva do príslušného katastra k rozostavanej stavbe rovnocenne v prospech oboch štátov (Slovenska aj Maďarska). M. Vetrák požiadal J. Fuzika, aby mu zaslal písomnú žiadosť spolu s uvedením dôvodov, pre ktoré sa žiada navýšenie financovania projektu o 50%, keďže na takéto navýšenie neboli v tohtoročnom štátnom rozpočte vyčlenené rozpočtové prostriedky a žiadosť bude potrebné prekonzultovať s premiérkou vlády SR Ivetou Radičovou. Navyše, odmietavý postoj maďarského katastrálneho úradu by mohol vážnym spôsobom narušiť úspešné dokončenie celého projektu. Keďže ÚSŽZ je zodpovedný za vyčlenenie zvyšných 40% celkovej sumy na projekt zo slovenskej strany za predpokladu správnosti vyúčtovania už prefinancovaných 60% tejto sumy, ešte bez zarátania požadovaného navýšenia, M. Vetrák aj J. Fuzik sa zhodli na tom, že nové svetlo do riešenia problému by mohla vniesť pracovná návšteva M. Vetráka za dolnozemskými krajanmi plánovaná v prvej polovici mája, v rámci ktorej sa má v Mlynkoch uskutočniť rokovanie dotknutých orgánov a inštitúcií oboch krajín spojené s ohliadkou rozostavanej stavby Slovenského domu.

"DSC09415"

M. Vetrák sa zaujímal aj o situáciu v Celoštátnej slovenskej samospráve, o financovanie 122 miestnych slovenských samospráv v Maďarsku, ako aj o stav vzdelávania Slovákov v ich materinskom jazyku, najmä s prihliadnutím na vzdelávanie najmladšej generácie v základných školách a predškolskom veku. V oblasti školstva sa prelínajú obsahové, koncepčné i finančné problémy. J. Fuzik však vyzdvihol aj stúpajúci záujem slovenských rodičov a detí v Sarvaši, kde sa v slovenčine vzdeláva okolo 400 detí. V princípe ale potvrdil dlhodobý neutešený stav slovenského menšinového školstva v Maďarsku, spojený aj s pokročilou jazykovou asimiláciou slovenskej národnosti.

V závere pracovnej návštevy sa M. Vetrák s J. Fuzikom dotkli aj problematiky tohtoročného sčítania obyvateľstva v Maďarsku. J. Fuzik podporuje snahu ÚSŽZ, ktorý aj prostredníctvom médií apeloval na maďarskú stranu, aby pri tomto sčítaní mali zástupcovia slovenskej menšiny v Maďarsku spravodlivé zastúpenie medzi sčítacími komisármi, keďže otázka národnosti patrí v sčítacích hárkoch medzi tzv. citlivé otázky, na ktoré sa nemusí odpovedať. Zároveň J. Fuzik informoval, že CSS aj prostredníctvom Združenia celoštátnych menšinových samospráv je už viac ako rok v sústavnom kontakte s Ústredným štatistickým úradom a pracuje sa na tom, aby sa v októbri na sčítaní zúčastnilo čo najviac slovenských sčítacích komisárov.

"DSC09425"