Matica slovenská – Krajanské múzeum

Grösslingova 23
812 51 Bratislava

Mgr. Daniel Zemančík, riaditeľ
tel.: 00421-2/529-25-074
fax: 00421-2/529-21-680
e-mail: zsms@matica.sk
web: http://www.matica.sk/

Poslanie
V zmysle Zákona NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej, §3, od. 6: "Krajanské múzeum Matice slovenskej pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi mimo územia Slovenskej republiky na udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike."

Hlavné aktivity
Činnosť Krajanského múzea je orientovaná na budovanie archívnej a knižničnej dokumentácie spojenú s konzultačnými a výpožičnými službami, prezentáciu, vedecko-výskumné projekty z oblasti života a diela Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj edičné a propagačné aktivity týkajúce sa Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanské múzeum udržiava čulé kultúrne, školské, duchovné a vedecko-výskumné styky so slovenským zahraničím a usiluje sa o ochranu a šírenie kultúrneho a duchovného dedičstva v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Národnú identitu v Európe a vo svete sa snaží udržiavať prostredníctvom organizácii Matice slovenskej.

Zbierkový fond archívu a knižnice
Krajanské múzeum vo svojich zbierkových fondoch uchováva vedecké, duchovné, populárno-náučné tituly, zborníky, periodiká, tlač, kroniky, zápisnice zo slovenského zahraničia, ďalej propagačné materiály, korešpondencia, rukopisy, kópie dokumentov, diela umeleckej prózy a poézie. Okrem knižničných zbierok archivuje múzeum výtvarné umenie, umelecko-remeselné predmety, textil a foto-, audio-, video- dokumenty zo slovenského zahraničia.

Akvizícia a dopĺňanie fondu
Prírastok nových písomných materiálov a múzejný predmetov rieši Krajanské múzeum troma spôsobmi. Ponukou grátis na trovy múzea, recipročnou výmenou za protihodnotu alebo nákupom podľa dohody.

Ďalšie aktivity
Krajanské múzeum Matice slovenskej spolupracuje na vedeckej a odbornej úrovni s katedrami, výskumnými ústavmi, slovenskými spolkami, združeniami a zväzmi v slovenskom zahraničí, participuje na celoslovenských spoločensko-kultúrnych aktivitách a komunikuje s bádateľmi a verejnosťou prostredníctvom osobných a hore uvedených kontaktov